Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3543-ПВР/НР
София, 20 септември 2016 г.

ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на територията на Република България на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 23, ал. 1, чл. 24, 25, ал. 1, 3 и 5, чл. 26, ал. 1, чл. 27 – 30, чл. 9, ал. 6 от Изборния кодекс, чл. 8 и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Общи положения

 1. Гласуването в Република България се извършва въз основа на избирателни списъци.
 2. Всеки избирател/гласоподавател се вписва само в един избирателен списък.
 3. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция.
 4. За произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за гласуването в националния референдум на 6 ноември 2016 г. се изготвят отделни избирателни списъци.

 

Съставяне на избирателни списъци за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум

Компетентни органи

 1. Избирателните списъци за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум, включително списъците за гласуване с подвижна избирателна кутия, се съставят от общинските администрации по населени места, в които се води регистър на населението, и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или кметския наместник, както и от секретаря на общината.

В градовете с районно отделение списъците се подписват от кмета и секретаря на района.

 1. Избирателните списъци в лечебните заведения, домовете за стари хора и други специализираните институции за предоставяне на социални услуги и местата за лишаване от свобода и за задържане се съставят и подписват от ръководителя на съответното заведение.
 2. Избирателните списъци на плавателен съд под българско знаме се съставят и подписват от капитана на плавателния съд.

Съдържание на избирателния списък

 1. Избирателният списък съдържа следните графи:

- „№“ (поредният номер на избирателя/гласоподавателя в списъка);

- „Име“ (изписват се собственото, бащиното и фамилно име на избирателя/гласоподавателя);

- „ЕГН“ (попълва се от секционната избирателна комисия в изборния ден/деня на националния референдум);

- „Документ за самоличност“ – лична карта или зелен паспорт за гражданите, родени до 31 декември 1931 г. (видът и номерът на документа за самоличност се попълват от секционната избирателна комисия в изборния ден/деня на националния референдум);

- „Адрес“;

- „Подпис на избирателя/гласоподавателя“;

- „Забележки“.

 1. Избирателните списъци се съставят по постоянния адрес на избирателите/гласоподавателите.
 2. Когато в предходните шест месеца преди изборния ден/деня на националния референдум бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общинската администрация изготвя списък на промените, който се предоставя на СИК.
 3. Избирател/гласоподавател, подал заявление (Приложение № 14-ПВР/НР от изборните книжа) за гласуване по настоящ адрес, се включва в избирателния списък по настоящия му адрес за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент и в избирателния списък за гласуване в националния референдум.
 4. Избирател/гласоподавател с трайни увреждания, които не му позволяват да упражнява избирателното си право в изборни помещения, но желае да гласува с подвижна избирателна кутия и е подал заявление (Приложение № 23-ПВР/НР от изборните книжа), се вписва в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в изборите за президент и вицепрезидент и в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия в националния референдум.
 5. В избирателните списъци имената на българските граждани се изписват по азбучен ред по собственото име на избирателя/гласоподавателя.
 6. Списъците се съставят на български език.
 7. В списъците се вписват имената на всички български граждани, които са навършили 18 години към изборния ден/деня на националния референдум, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

В списъците за гласуване за националния референдум се вписват тези български граждани, които отговарят на описаните по-горе условия и за първи път са придобили постоянен адрес на територията на Република България към 8 август 2016 г.

 

Отпечатване, обявяване и публикуване на

избирателните списъци

Отпечатване

 1. Избирателните списъци се отпечатват от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) въз основа на Националния регистър на населението.
 2. Избирателните списъци в лечебните заведения, специализираните институции и местата за лишаване от свобода и за задържане се отпечатват от ръководителя на съответното заведение, дома или другата специализирана институция.
 3. Избирателните списъци на плавателните съдове под българско знаме се отпечатват от капитана на плавателния съд.

Обявяване

 1. Предварителните избирателни списъци се обявяват 40 дни преди изборния ден/деня на националния референдум – 26 септември 2016 г. на видно място в района на съответната избирателна секция от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК.
 2. Местата за обявяване на избирателните списъци се определят със заповед на кмета на общината не по-късно от 45 дни преди изборния ден/деня на националния референдум – 21 септември 2016 г. В същия срок кметът на общината изпраща копие от заповедта на районната избирателна комисия и я обявява на видно място в сградата на общината.

Публикуване

 1. Предварителните избирателни списъци се публикуват на интернет страницата на съответната община и съдържат имената на избирателя/гласоподавателя и номера и адреса на избирателната секция.
 2. Кметът на общината осигурява възможност на всеки избирател/гласоподавател да може да прави справка в избирателния списък по ЕГН.

Заличаване, вписване и дописване

Заличаване

 1. От избирателните списъци се заличават имената на избирателите, които до изборния ден/деня на националния референдум са загубили правото си да избират – поставени са под запрещение, изтърпяват наказание лишаване от свобода, загубили са българско гражданство или са починали и имената на лицата, за които това изрично е предвидено в Изборния кодекс.
 2. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието предоставя на ГД „ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, към 55-ия и към 15-ия ден преди изборния ден/деня на националния референдум.
 3. Заличаването се извършва автоматизирано при отпечатването на избирателните списъци. Имената на лицата, поставени под запрещение или изтърпяващи наказание лишаване от свобода, се вписват в Списъка на заличените лица. Срещу имената на тези лица се отбелязва съответно „ПО“ или „МП“.
 4. От избирателните списъци се заличават и имената на лицата, снабдени с удостоверение за гласуване на друго място (УГДМ). За автоматизираното заличаване на избирателя/гласоподавателя от съответния списък органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянния адрес на избирателя/гласоподавателя, снабден с УГДМ, подават информация на ГД „ГРАО“ в МРРБ за издаденото удостоверение не по-късно от 12 дни преди изборния ден/деня на националния референдум – 24 октомври 2016 г. Имената на тези лица не се отпечатват в избирателния списък от ГД „ГРАО“ в МРРБ и се вписват в Списъка на заличените лица. Срещу името на такива лица се отбелязва „УГДМ“. Заявлението за издаване на УГДМ се подава до 22 октомври 2016 г. включително.
 5. Когато след издаване на УГДМ общинската администрация по постоянния адрес на избирателя/гласоподавателя получи съобщение за вписването му в избирателен списък по настоящия му адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес на избирателя/гласоподавателя за издаденото удостоверение за гласуване на друго място. В този случай избирателят/гласоподавателят се заличава от избирателния списък по настоящия му адрес от общинската администрация по настоящия адрес и в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за заличаването – „издадено УГДМ“.
 6. Избирателите/гласоподавателите, включени в избирателен списък по настоящия им адрес, се заличават автоматизирано от ГД „ГРАО“ в МРРБ от избирателните списъци по постоянния им адрес въз основа на писменото уведомление от органа по чл. 23, ал. 1 от ИК по настоящия адрес на избирателя/гласоподавателя до ГД „ГРАО“ в МРРБ, изпратено не по-късно 12 дни преди изборния ден/деня на националния референдум – 24 октомври 2016 г. Имената на тези лица се вписват в списъка на заличените лица. Срещу името на такива лица се отбелязва „НА“. Заявлението за вписване в списък по настоящ адрес на избирателя/гласоподавателя се подава до 22 октомври 2016 г. включително. След вписването на избирателя/ гласоподавателя в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава УГДМ.
 7. От избирателните списъци се заличават имената на избирателите/гласоподавателите, включени в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия. Когато заявлението е подадено в 14-дневния срок – 22 октомври 2016 г., по чл. 37, ал. 1 от ИК, органът по чл. 23, ал. 1 от ИК, който е извършил вписването на избирателя/гласоподавателя в избирателния списък за гласуване с подвижна избирателна кутия, уведомява ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 12 дни преди изборния ден/деня на националния референдум – 24 октомври 2016 г., за автоматизираното заличаване на избирателя/ гласоподавателя от избирателния списък по постоянния му адрес.

Когато включването на избирателя/гласоподавателя в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия е извършено след срока по абзац първи (заявлението е подадено не по-късно от 31 октомври 2016 г.) на настоящата точка, заличаването се извършва чрез зачертаване на името и данните на избирателя/гласоподавателя с хоризонтална черта, така че да се четат от органа по чл. 23, ал. 1 от ИК и преди предаването на списъка на СИК.

 1. Избирателите, включени в списък за гласуване в избирателна секция извън страната, се заличават от съответните избирателни списъци по постоянния им адрес и се включват в Списъка на заличените лица. Срещу името на такива лица се отбелязва „МВнР“. Данните за тях се подават от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства до Министерството на външните работи. Министерството на външните работи изпраща на ГД „ГРАО“ при МРРБ обобщените данни от всички държави не по-късно от 22 октомври 2016 г.
 2. Имената на избирателите, включени в избирателните списъци за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за гласуване в националния референдум в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, на местата за лишаване от свобода и за задържане и на плавателни съдове под българско знаме, се заличават от съответните списъци чрез зачертаване на името и данните на избирателя/гласоподавателя с хоризонтална черта, така че да се четат данните за избирателя/ гласоподавателя. Ръководителите на лечебните заведения, домовете за стари хора и други специализираните институции за предоставяне на социални услуги, местата за лишаване от свобода и за задържане, и капитаните на плавателни съдове под българско знаме уведомяват органа по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянния адрес на избирателя/гласоподавателя за лицата, вписани в списъците в тези заведения за заличаването им от съответния списък – не по-късно от 48 часа преди изборния ден/деня на националния референдум. Заличаването се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 от ИК преди предаването на списъците на СИК.
 3. Заличаването от избирателните списъци става преди отпечатването им автоматизирано, а след отпечатването им – с хоризонтална черта, прокарана през името и другите данни за избирателя/гласоподавателя, но така, че те да могат да се четат.
 4. Отказът за заличаване се съобщава на заявителя незабавно и може да бъде обжалван в двудневен срок от съобщението пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и органа по чл. 23, ал. 1 от ИК в двудневен срок от постъпването й и се произнася незабавно. Решението на съда не подлежи на обжалване.

Вписване в избирателните списъци

 1. До предаване на списъците на СИК органът по чл. 23, ал. 1 от ИК вписва имената на граждани, които имат право да гласуват в съответната секция и са пропуснати.

Вписването се извършва по писмено искане на избирателя/гласоподавателя (Приложение № 11-ПВР/НР от изборните книжа) от органите по чл. 23, ал. 1 от ИК до предаване на избирателните списъци на СИК.

 1. На вписване в избирателните списъци подлежат и лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, след представяне на съответните документи в общината, района или кметството.

Вписването се извършва от органа по чл. 23, ал. 1 от ИК след представяне на съответните документи.

 1. Отказът за вписване се съобщава на заявителя незабавно. Отказът може да бъде обжалван в двудневен срок от съобщението пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в двудневен срок от постъпването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и органа по чл. 23, ал. 1 от ИК и се произнася незабавно. Решението не подлежи на обжалване.

Отстраняване на непълноти и грешки от списъците

 1. Всеки избирател/гласоподавател може да поиска отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък/списъка за гласуване в националния референдум, допуснати спрямо него, с писмено заявление до органа по чл. 23, ал. 1 от ИК, подадено не по-късно от 29 октомври 2016 г.

Заявлението се разглежда в двудневен срок от постъпването му. Кметът/кметският наместник се произнася по него с мотивирано решение, което се обявява незабавно на публично място, като върху него длъжностното лице от общинската администрация отбелязва датата и часа на обявяването.

 1. Решението може да бъде обжалвано в двудневен срок от обявяването му пред съответния административен съд. Съдът разглежда жалбата в двудневен срок от постъпването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя и органа по чл. 23, ал. 1 от ИК. Съдът обявява решението си незабавно. Решението не подлежи на обжалване.
 2. Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на съответната община.

Особености при съставяне на избирателни списъци

 1. Избирателни списъци за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум се съставят и в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, както и на плавателни съдове под българско знаме, от ръководителя на заведението, дома, институцията, съответно от капитана на плавателния съд в срок до 4 ноември 2016 г. при наличие на не по-малко от 10 избиратели, включително изпълняващите служебни задължения в съответната институция. В същия срок ръководителите на тези заведения и домове и капитаните на плавателните съдове под българско знаме уведомяват органите по чл. 23, ал. 1 от ИК по постоянния адрес на лицата, включени в списъка, за да бъдат заличени от списъците по постоянен адрес преди предаването на СИК. Уведомяването може да се извърши и по телефон или друг подходящ начин.
 2. Избирателни списъци се съставят и от ръководителите на местата за лишаване от свобода и за задържане при наличие на не по-малко от 10 лица с избирателни права. В тези списъци се включват лицата, по отношение на които няма влязла в сила присъда. В срок до 4 ноември 2016 г. ръководителите на местата за лишаване от свобода и за задържане уведомяват по телефон или друг подходящ начин органите по чл. 23, ал. 1 от ИК за заличаване на лицата от избирателните списъци по постоянния им адрес.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3746-ПВР/НР/

Календар

Решения