Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3524-ПВР/НР
София, 16 септември 2016 г.

ОТНОСНО: назначаване съставите на СИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 във връзка с чл. 51, ал. 2, чл. 65, чл. 66, чл. 72, ал. 1, т. 4, чл. 89, чл. 90, чл. 91, чл. 92, чл. 95, чл. 96, чл. 3 ал. 3 и § 1, т. 10 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс и § 2 от ПЗР на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. За произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г., се назначават общи секционни избирателни комисии.
 2. Районната избирателна комисия (РИК) назначава съставите на секционните избирателни комисии (СИК) за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, насрочени на 6 ноември 2016 г., не по-късно от 25 дни преди изборния ден – 11 октомври 2016 г., и съставите на подвижните секционни избирателни комисии (ПСИК) не по-късно от 10 дни преди изборния ден – 26 октомври 2016 г., и утвърждава списъка на резервните членове.
 3. След влизане в сила на заповедта на кмета за определяне броя на секциите на територията на общината РИК със свое решение определя броя на членовете на всяка СИК съобразно броя на избирателите в съответната секция.

Консултации при кметовете

 1. Не по-късно от 35 дни преди изборния ден – 1 октомври 2016 г., при кмета на общината се провеждат консултации за сформиране съставите на СИК. Консултациите за ПСИК се провеждат не по-късно от 13 дни преди изборния ден – 23 октомври 2016 г.
 2. Консултациите са публични.
 3. Денят, часът и мястото на провеждане на консултациите се оповестяват публично не по-късно от три дни преди провеждането им и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация.
 4. В консултациите участват партиите и коалициите, които са участвали в изборите за народни представители на 5 октомври 2014 г. и имат парламентарна група в Народното събрание към 8 август 2016 г.

Парламентарно представени партии и коалиции са:

а) партия ГЕРБ е с парламентарна група от 84 народни представители;

б) коалиция БСП лява България е с парламентарна група от 38 народни представители;

в) партия ДПС е с парламентарна група от 30 народни представители и

г) коалиция Реформаторски блок (РБ) е с парламентарна група от 23 народни представители;

д) коалиция Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО е с парламентарна група от 17 народни представители;

е) коалиция България без цензура (ББЦ) е с парламентарна група от 14 народни представители;

ж) партия Атака е с парламентарна група от 11 народни представители;

з) коалиция АБВ (Алтернатива за българско възраждане) е с парламентарна група от 11 народни представители.

Нечленуващи в парламентарни групи 12 народни представители.

Общият брой на депутатите, обхванати от парламентарни групи е 228.

 1. В консултациите могат да участват и други партии и коалиции, които не са парламентарно представени.
 2. При консултациите участващите партии и коалиции представят:

а) писмено предложение за състав на СИК, което съдържа:

- наименованието на партията или коалицията, която прави предложението;

- три имена и ЕГН на предложените лица;

- длъжността в комисията, за която се предлагат;

- образование, специалност;

- телефон за връзка с предложеното за член на СИК лице.

б) заверено от партията копие от удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено не по-рано от 8 август 2016 г., или копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание. С тях се удостоверяват имената на лицето/лицата, представляващи партията или коалицията;

в) когато в консултациите участват упълномощено/и лице/а, се представя пълномощно, подписано от представляващия/ите партията/коалицията, или заверено копие от такова пълномощно;

г) списък на резервните членове, които да заместят предложените от партиите и коалициите лица за състави на СИК, когато правомощията на член на СИК се прекратят предсрочно в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на СИК не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на РИК.

 1. За проведените консултации се съставя протокол, в който се вписват имената на участвалите лица и в какво качество участват; направените предложения, възражения, особени мнения, становището по предложенията на другите участници, постигнатото съгласие или ако такова не е налице, в какво се изразява съгласието между участвалите в консултациите представители на партиите и коалициите съобразно Методически указания по т. 15 и по кои въпроси не е постигнато съгласие.
 2. Протоколът се подписва от всички участвали в консултациите лица.
 3. Към протокола се прилагат постъпилите писмени възражения, особените мнения, когато протоколът е подписан с особено мнение; мотивите за отказ да бъде подписан протоколът, а също така:

- поканите до партиите и коалициите за участие в консултациите;

- доказателства за публичното оповестяване на деня, часа и мястото на консултациите;

- копия от удостоверенията за актуално състояние на партиите, заверено от участвалото/ите в консултациите лице/а, съответно копие от решението за образуване на коалицията за участие в изборите за 43-то Народно събрание през 2014 г.;

- пълномощните от лицето/а, представляващо/и партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица;

- предложенията на партиите и коалициите за съставите на СИК и за резервни членове на СИК.

Състави на СИК

 1. Секционните избирателни комисии се състоят от председател, заместник-председател, секретар и членове.

Броят на членовете на СИК, в това число председател, заместник-председател и секретар, е:

а) до 7 членове, но не по-малко от 5 – за секции с до 500 избиратели и за СИК, обслужваща подвижна избирателна кутия;

б) до 9, но не по-малко от 5 членове за секции с над 500 избиратели.

 1. При определяне на съставите на СИК в рамките на общината се запазва следното съотношение между партиите и коалициите:

36,84 % за партия ГЕРБ;

16,67 % за коалиция БСП лява България;

13,16 % за партия Движение за права и свободи;

10,09 % за коалиция Реформаторски блок;

 7,46 % за коалиция Патриотичен фронт – НФСБ и ВМРО;

 6,14 % за коалиция България без цензура;

 4,82 % за партия Атака;

 4,82 % за коалиция Алтернатива за българско възраждане.

 1. Местата в ръководствата на СИК и местата за членовете се разпределят поотделно по Методически указания по т. 15, която е приложение към настоящото решение.

Никоя партия/коалиция не може да има повече от 1/3 (33,33 %) от общия брой на местата в ръководствата на СИК на територията на общината в рамките на района.

 1. Представителите на една партия или коалиция не могат да имат мнозинство в СИК. Председателят, заместник-председателят и секретарят не могат да бъдат от една и съща партия или коалиция.
 2. Изисквания към членовете на СИК

За членове на СИК се назначават български граждани, които владеят български език и имат право да гласуват за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум, съгласно разпоредбата на чл. 307 от ИК, и разпоредбата на чл. 4, ал. 1 от ЗПУГДВМС:

а) имат навършени 18 години;

б) не са поставени под запрещение;

в) не изтърпяват наказание лишаване от свобода;

г) първичното придобиване на постоянен адрес на територията на Република България от члена на СИК да е не по-късно от 8 август 2016 г.

Несъвместимости с качеството член на СИК

 1. Членовете на една и съща СИК не могат да бъдат помежду си съпрузи или във фактическо съжителство, да са братя и сестри или роднини по права линия.
 2. Членовете на СИК не могат да бъдат:

- кандидати, съпрузи на кандидати или да се намират във фактическо съжителство с кандидат за президент и вицепрезидент;

- на изборна длъжност в държавен или местен орган;

- орган на изпълнителната власт;

- заместник-министри, главен секретар на президента на републиката, на Народното събрание или на Министерския съвет, на министерство или на областна администрация, секретар на община, район, кметство;

- съдия в Конституционния съд, във Върховния административен съд или в Административен съд;

- прокурор или следовател;

- заместник-областен управител или заместник-кмет;

- военнослужещ във Въоръжените сили, служител в МВР, в Националната разузнавателна служба, в Национална служба „Охрана“, в Държавна агенция „Технически операции“ или в Държавна агенция „Национална сигурност“.

 1. Докато заема длъжността си членът на СИК не може да участва в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум като кандидат, наблюдател, застъпник, представител на партия, коалиция или инициативен комитет, член на друга избирателна комисия за изборите за президент и вицепрезидент на републиката, анкетьор, член на инициативен комитет и придружител.

Изпращане на предложенията в РИК

 1. Когато при консултациите партиите и коалициите постигнат съгласие, кметът на общината изпраща на РИК не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 6 октомври 2016 г., а при консултациите за състава на ПСИК – не по-късно от 12 дни преди изборния ден – 24 октомври 2016 г.

а) писмено предложение за съставите на СИК, което съдържа имената, ЕГН, длъжност в комисията, образование, специалност, партията/коалицията, която ги предлага и телефон за връзка;

б) списък на резервните членове със същото съдържание;

в) предложенията на партиите и коалициите, представени при консултациите;

г) копията от удостоверенията за актуално правно състояние на партиите и решенията за създаване на коалициите за участие в изборите за 43-то Народно събрание през 2014 г.;

д) пълномощните на лицата, участвали в преговорите, когато партиите и коалициите са се представлявали от пълномощник;

е) представените при консултациите списъци на резервните членове на СИК;

ж) протокола/ите от консултациите и приложените към него възражения, особени мнения и мотиви за отказ да бъде подписан протоколът;

з) копие от съобщението за провеждане на консултациите.

 1. Когато между участвалите в консултациите не е постигнато съгласие, областният управител на района изпраща незабавно на РИК, но не по-късно от 30 дни преди изборния ден – 6 октомври 2016 г., документите по т. 21, букви „а“ – „з“ включително.
 2. Районната избирателна комисия назначава съставите на СИК веднага след получаване на документите по т. 21 или т. 22, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден – 11 октомври 2016 г.

а) при постигнато съгласие:

аа) по предложението на кмета по т. 19;

бб) ако областният управител не е направил предложение – въз основа на отразеното в протокола от консултациите разпределение на местата в СИК и предложенията на партиите и коалициите, приложени към протокола;

б) когато не е постигнато съгласие – въз основа на предложенията на партиите и коалициите при спазване изискванията на т. 14 и т. 16 на Методическите указания по т. 15 от решението, но не по-късно от 25 дни преди изборния ден – 11 октомври 2016 г.

 1. Когато РИК не вземе решение за разпределение на местата в СИК и не е назначила СИК до 6 октомври 2016 г., тя изпраща незабавно, но не по-късно от 7 октомври 2016 г. цялата документация на ЦИК, която назначава съставите на СИК.
 2. Районната избирателна комисия взема отделно решение за назначаване съставите на СИК за всяко отделно населено място на територията на общината. Освен разпределението на местата в ръководството на СИК и броя на членовете на СИК от всяка партия и коалиция, решението съдържа и имената на назначените членове във всяка отделна СИК.
 3. В случай че парламентарно представените партии и коалиции са направили предложения за по-малко от полагащите им се места в СИК, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите чрез жребий, проведен по ред, определен с решение на ЦИК.
 4. С решението за назначаване на съставите на СИК се утвърждават и списъците на резервните членове, предложени от всяка от участвалите в консултациите партии и коалиции.
 5. Районната избирателна комисия назначава ПСИК в срока по т. 1 и при условията и реда на настоящото решение, когато има подадени не по-малко от 10 заявления за гласуване с подвижна избирателна кутия, в срок до 14 дни преди изборния ден – 22 октомври 2016 г., и кметът (изпълняващият длъжността кмет) е образувал избирателна секция
 6. Решението на РИК за назначаване съставите на СИК подлежи на оспорване пред ЦИК, а решението на ЦИК за назначаване съставите на СИК подлежи на обжалване пред ВАС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3663-ПВР/НР/

Календар

Решения

 • № 3325-ЕП/НС / 18.05.2024

  относно: поправка на технически грешки в Решение № 3320-ЕП/НС от 17 май 2024 г. на ЦИК определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3324-МИ / 18.05.2024

  относно: допускане на партия „БЪЛГАРСКИ ГЛАСЪ“ за участие в частичните избори за кметове на кметства, насрочени на 23 юни 2024 г.

 • № 3323-ЕП/НС / 17.05.2024

  относно: транспортиране на специализирани устройства за машинно гласуване (СУЕМГ) от Република България до избирателни секции извън страната и от избирателните секции извън страната до Република България в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, насрочени на 9 юни 2024 г.

 • всички решения