Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 350-ЕП
София, 18 май 2019 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на РИК в Трети район – Варненски

Постъпило е предложение с вх. № ЕП-15-94 от 17.05.2019 г. от коалиция „БСП за България", чрез упълномощения представител Иван Димов Иванов, за промяна в състава на РИК в Трети район – Варненски. Предлага се на мястото на Здравко Адомиров Енев – член на РИК, да бъде назначена Елена Крумова Енева.

Към предложението са приложени: молба от Здравко Адомиров Енев за освобождаването му като член на РИК в Трети район – Варненски; декларация по чл. 60, ал. 3, т. 1, чл. 65, ал. 1 и 3, чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Елена Крумова Енева; пълномощно от Корнелия Петрова Нинова в полза Иван Димов Иванов.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на РИК в Трети район – Варненски, Здравко Алдомиров Енев, ЕГН …, и анулира издаденото му удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на РИК в Трети район – Варненски, Елена Крумова Енева, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения