Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 35-ЕП
София, 31 март 2014 г.

ОТНОСНО: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 10, 11, чл. 127, ал.1 и 2, чл. 128, ал.1-6, чл.129, ал.1, т.1 и ал. 2, чл.130, т.1, чл. 131, 132, ал.1, чл. 133-138, чл. 139, ал.1, чл. 140-146 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

1. Всяка партия може да участва в изборите за членове на Европейския парламент от Република България самостоятелно или в коалиция с други партии.

2. Всяка партия може да участва в изборите за членове на Европейския парламент от Република България само в една коалиция.

ІІ. Правила за наименованията

3. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии преди 21 март 2014 г. ( ДВ, бр. 26 от 21 март 2014 г., в който е обнародван Указ №54 от 20 март 2014 г. на президента за насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България), включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци. Тази забрана не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в състава й партии.

4. Наименованието или абревиатурата на участващите партии в състава на коалиция може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията.

5. Централната избирателна комисия извършва проверка за изпълнението на изискванията за наименованието или абревиатурата на коалицията. При установяване на непълноти или несъответствия се дават незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация (9 април 2014 г.). В случай, че указанията не са изпълнени в срок, се отказва регистрация.

6. Отказът за регистрация на ЦИК може да се обжалва пред Върховния административен съд (ВАС) по реда на чл. 58 от Изборния кодекс (ИК).

ІІІ. Депозит за участие в изборите

7. За участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България партиите и коалициите внасят безлихвен депозит в размер на 2 500 (две хиляди и петстотин) лева по банкова сметка в Българската народна банка.

Номерът на банковата сметка се обявява на интернет страницата на ЦИК незабавно след съобщаването й от Българската народна банка, но не по-късно от 3 април 2014 г.

8. В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за членове на Европейския парламент от Република България Централната избирателна комисия с решение възстановява депозита на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове.  

9. Сумите от депозитите, които не се възстановяват постъпват в Център „Фонд за лечение на деца" към министъра на здравеопазването.

ІV. Регистрация на партиите

10. В изборите за членове на Европейския парламент от Република България участват партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия.

11. Не по-късно от 9 април 2014 г. (45 дни преди изборния ден)  партиите представят в ЦИК заявление за регистрация (Приложение № 50 от изборните книжа). Заявлението се подписва от лицето/та, представляващо/и партията според актуалната й съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията.

12. В заявлението за регистрация на партия се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация;

б) пълното или съкратено наименование на партията, заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

13. Към заявлението за регистрация партията представя:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Софийския градски съд не по-рано от 21 март 2014 г. (датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на изборите);

б) образец от подписа на представляващия/те партията;

в) образец от печата на партията;

г) банков документ за внесен депозит;

д) списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията (Приложение № 51 от изборните книжа). Регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, като в списъка се посочат имената, личния номер, номерът на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и подпис. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в решение на ЦИК № 15-ЕП от 26 март 2014 г.;

е) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии (ЗПП) за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация;

ж) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка;

з) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

и) изрично пълномощно от представляващото/те партията лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а.

14. Централната избирателна комисия извършва проверка на документите по т. 11, 12 и 13, а списъците по т. 13, буква „д" в структуриран електронен вид се предават незабавно на ГД „ГРАО" в МРР за проверка.

При установяване на непълноти или несъответствия от съобщенията им ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 9 април 2014 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата и часа на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

15. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (9 април 2014 г.) е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден (19 април 2014 г.).

16. Главна дирекция „ГРАО" в МРР извършва проверка на списъците по т.13, буква „д", представени от партиите (Приложение № 51 от изборните книжа) не по-късно от 12 април 2014 г. (42 дни преди изборния ден).

17. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (9 април 2014 г.) се установи, че партията не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК.

V. Регистрация на коалиции

18. В изборите за членове на Европейския парламент от Република България участват коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия.

19. Коалициите се регистрират въз основа на общо решение на включените в  тях партии и  представят заявление за регистрация в ЦИК (Приложение № 52 от изборните книжа), не  по-късно от  9 април 2014 г. (45 дни преди изборния ден). Заявлението се  подписва от лицето/та, представляващо/и коалицията според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и  от представляващия/те коалицията.

 

20. В заявлението за регистрация на коалиция се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на коалицията според решението за образуването й;

б) пълното или съкратено наименование на коалицията, заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

21. Към заявлението за регистрация коалицията представя:

21.1. За всяка от участващите в коалицията партии:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Софийския градски съд не по-рано от 21 март 2014 г. (датата на обнародване в „Държавен вестник" на указа на президента за насрочване на изборите);

б) образец от подписа на представляващия/те партията;

в) образец от печата на партията;

г) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии (ЗПП) за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии - от датата на съдебната им регистрация;

21.2. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицето/та, представляващо/и партиите и подпечатано с печатите на участващите партии;

21.3. образец от подписите на лицата, представляващи коалицията;

21.4. образец от печата на коалицията, ако има такъв;

21.5. банков документ за внесен депозит;

21.6. списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията (Приложение № 51 от изборните книжа). Регистрацията на партията може да бъде подкрепена и от избиратели - граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, като в списъка се посочат имената, личния номер, номерът на удостоверението за пребиваване и датата на регистрация, посочена в него, и подпис. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид, като съдържа имената и единния граждански номер (личен номер) на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка са определени в решение на ЦИК № 15-ЕП от 26 март 2014 г.;

21.7. удостоверение за актуална банкова сметка на името на партията по чл.164, ал.2 от ИК (определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания), по която ще се обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка;

21.8. имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания;

21.9. изрично пълномощно от представляващото/те коалицията лице/а, в случаите когато документите се подават от упълномощено/и лице/а.

22. Централната избирателна комисия извършва проверка на документите по т. 19, 20 и 21, а списъците по т. 21.6. в структуриран електронен вид се предават незабавно на ГД „ГРАО" в МРР за проверка.

При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация - 9 април 2014 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата и часа на уведомяването. В случай, че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

23. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира коалицията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (9 април 2014 г.) е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден (19 април 2014 г.).

24. Главна дирекция „ГРАО" в МРР извършва проверка на списъците по т. 21.6. представени от коалициите (Приложение № 51 от изборните книжа, не по-късно от 12 април 2014 г. (42 дни преди изборния ден).

25. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (9 април 2014 г.) се установи, че коалицията не отговаря на изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на коалицията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК.

VІ. Промени в състава на коалиция

26. Промени в състава на коалиция, настъпили след регистрацията й в ЦИК, се извършват след подаване на заявление (Приложение № 62 от изборните книжа) и представяне на решение за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалиция. Промените, настъпили в състава на коалиции, се отбелязват в регистъра на ЦИК (Приложение № 55 от изборните книжа).

27. В случай че в коалицията се включват нови партии, те представят в ЦИК не по-късно от 19 април 2014 г. (35 дни преди изборния ден) документите по чл.140, ал.3, т.1 от ИК (т. 21.1. от настоящото решение).

28. В случай че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии.

29. В случай че партия, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на коалицията, напусне коалицията, ЦИК с решението, с което извършва промяната в състава на коалицията, определя и тридневен срок за промяна на наименованието на коалицията. Коалицията запазва регистрацията си за участие в изборите, ако в указания срок промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление в ЦИК. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията наименованието или абревиатурата на напусналата я партия.

30. Промените, настъпили в състава на коалиция, изразяващи се в напускане на партия от състава на коалицията, се заявяват не по-късно от 22 април 2014 г. (32 дни преди изборния ден), чрез подаване на заявление (Приложение № 62 от изборните книжа) от лицето/та, представляващо/и партията, или от представляващия/те коалицията от партии лице/а.

31. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията не по-късно от 22 април 2014 г. (32 дни преди изборния ден) партиите, които са напуснали състава й.

32. Партия, включена в състава на коалиция, не може да участва самостоятелно на изборите.

33. Партия, включена в състава на коалиция, която след регистрацията на коалицията, но не по-късно от 9 април 2014 г. (45 дни преди изборния ден), напусне състава й, може да участва на изборите самостоятелно, след като се регистрира по реда на раздел IV от настоящото решение.

VІІ. Списъци след регистрацията

34. Централната избирателна комисия незабавно след приключване на регистрацията на партиите и коалициите изпраща на районните избирателни комисии:

а)  списъци на регистрираните партии и коалиции;

б) информация за извършените промени в състава и наименованието на коалициите;

в) информация за заличените партии и коалиции.

VІІІ. Заличаване на регистрация на партия или коалиция

35. Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден (22 април 2014 г.). Заличаването се извършва по писмено заявление на партията или коалицията до ЦИК, подписано от лицето/та, представляващо/и партията или коалицията или от изрично упълномощено лице/а. Към заявлението партията или коалицията прилага и решението за заличаване.

36. Централната избирателна комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответната партия или коалиция депозит по чл. 129, ал.1 от ИК.

37. Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК се възстановява в 7-дневен срок от  влизането в сила на решението на ЦИК по т. 36.

38. Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК се възстановява и в случаите, когато след извършване на проверката от Главна дирекция „ГРАО" в МРР на списъците по т. 13, буква „д" и т. 21.6. се установи, че партията или коалицията не отговаря на изискванията на чл. 133, ал.3,т.5, съответно чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК, и регистрацията й е заличена с решение на ЦИК.

ІХ. Справка в списъците по т. 13, буква „д" и т. 21.6.

39. Централната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател - български гражданин, да може да прави справка в списъците по т. 13, буква „д" и т. 21.6. по единен граждански номер, съответно по личен номер за всеки избирател - гражданин на друга държава - членка на Европейския съюз, включително на безплатен телефонен номер.

Х. Подаване на документи за регистрация

40. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България от 9,00 ч. на 3 април 2014 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І" № 1, вход откъм Ларгото за зала „Света София".

41. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия или коалиция е 18,00 ч. на 9 април 2014 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция е 18,00 ч. на 19 април 2014 г.

42. Не се изисква нотариална заверка на заявленията, образците от подписите на представляващите партиите и коалициите, образците от печатите на същите, както и на пълномощните на лицата, подаващи документите за регистрация в ЦИК.

43. За регистрация на всяка партия и коалиция, както и за промени в състава на коалиция ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 54 от изборните книжа, съответно в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 55 от изборните книжа).

44. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на партия за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 57 от изборните книжа), удостоверение за регистрация на коалиция за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България (Приложение № 58 от изборните книжа) и удостоверение за промени в състава на коалиция (Приложение № 63 от изборните книжа).

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения