Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3489-ПВР
София, 14 септември 2016 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 3486-ПВР от 13 септември 2016 г. на ЦИК

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 3486-ПВР от 13 септември 2016 г. на ЦИК, както следва:

  • в „ОТНОСНО“ текстът да се чете „регистриране на инициативен комитет за издигане на независим кандидат за президент Веселин Найденов Марешки и независим кандидат за вицепрезидент Петър Живков Петров в изборите на 6 ноември 2016 г., представляван от Пламен Трифонов Христов“;
  • в мотивите на решението текстът „Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Петър Живков Петров“ да се чете Постъпило е заявление от инициативен комитет, представляван от Пламен Трифонов Христов“;

ДОПЪЛВА Решение № 3486-ПВР от 13 септември 2016 г., както следва:

  • в диспозитива на решението срещу името на Пламен Трифонов Христов се поставя тире и се добавя „представляващ инициативния комитет“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3486-ПВР/

Календар

Решения