Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3485-ПВР/НР
София, 13 септември 2016 г.

ОТНОСНО: назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети район – Плевен, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за национален референдум на 6 ноември 2016 г.

Постъпило е писмо от областния управител на област Плевен с вх. № ПВР-15-4 от 08.09.2016 г. на ЦИК. Към писмото са представени всички изискуеми се документи по чл. 60, ал. 4, 5 и 7 от ИК и протокол от 01.09.2016 г. за проведените консултации за състав на РИК между партиите и коалициите, посочени в Изборния кодекс.

На консултациите са участвали представители на всички парламентарно представени партии и коалиции, надлежно упълномощени. Постигнато е съгласие между участниците по отношение на състава и ръководството на Районна избирателна комисия в Петнадесети район – Плевен.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и чл. 60, ал. 7 и 10 във връзка с чл. 61, ал. 3, 4, 5 и 6 от ИК и Решение № 3427-ПВР/НР от 26 август 2016 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

  1. НАЗНАЧАВА Районна избирателна комисия в Петнадесети район – Плевен, в състав от 13 членове, както следва:
ПРЕДСЕДАТЕЛ: Ярослав Николов Димитров
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Кръстьо Христов Крачунов
ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Николинка Крумова Добрева
СЕКРЕТАР: Василка Николова Митева
ЧЛЕНОВЕ: Анатолий Емануилов Манолов
  Евгения Върбанова Станева
  Евгения Вескова Миланова-Аршинкова
  Моника Събева Чочева-Лилакова
` Айгюл Алиева Хасанова
  Марсел Леонов Мойсеев
  Жоро Велков Нинов
  Красимир Димитров Данков
  Красимир Веселинов Иванов
  1. Районната избирателна комисия встъпва в правомощията си на 16 септември 2016 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения