Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3459-ПВР/НР
София, 9 септември 2016 г.

ОТНОСНО: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 17, чл. 11, чл. 12 – 17, чл. 20 – 22, чл. 31 – 33, чл. 101 – 110, чл. 307 на Изборния кодекс, чл. 7, ал. 3 от Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление и §2 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Условия за образуване на избирателни секции извън страната.

 1. При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г., гласуването и преброяването на гласовете на българските граждани извън територията на Република България се извършва в избирателни секции при спазване на изискванията на Изборния кодекс и Закона за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление.
 2. При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г., ръководителите на дипломатическите и консулските представителства (ДКП) на Република България образуват избирателни секции извън страната и при спазване на законодателството на съответната държава.
 3. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства определят местоположението на избирателните секции извън страната въз основа на териториалното разпределение на българската общност в съответното място на територията на съответната държава.
 4. Организациите на българските граждани в съответното място на територията на държавата могат да правят предложение за местоположението на избирателните секции до ръководителите на дипломатическите и консулските представителства. Предложението се прави не по-късно от 25 дни преди изборния ден (11 октомври 2016 г.).
 5. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България незабавно, но не по-късно от 55 дни преди изборния ден (11 септември 2016 г.), трябва да поискат съгласието на приемащата държава, ако такова се изисква, за:

5.1. произвеждането на изборите;

5.2. разкриването на избирателни секции в дипломатическите и консулските представителства;

5.3. разкриването на избирателни секции извън дипломатическите и консулските представителства;

5.4. разкриването на избирателни секции в държава, където Република България няма дипломатическо или консулско представителство, но има дипломатически отношения и е назначила акредитиран посланик.

 1. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства уведомяват незабавно Министерството на външните работи за получените отговори от приемащата държава. Министерството на външните работи незабавно уведомява Централната избирателна комисия. Министерството на външните работи уведомява Централната избирателна комисия за държавите, в които не се изисква съгласие за разкриването на избирателни секции по т. 5.
 2. При произвеждане на избори за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г., ръководителите на дипломатическите и консулските представителства (ДКП) на Република България образуват избирателни секции извън страната:
  • в дипломатическото или консулското представителство;
  • извън дипломатическото или консулското представителство в случаите по чл. 14, ал. 2 и 3 от ИК въз основа на подадените заявления по чл. 16, ал. 1 от ИК.

Общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава, не трябва да надвишава 35 секции.

 1. Български гражданин, живеещ извън страната, който има избирателно право и желае да гласува в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или в националния референдум извън страната, заявява това не по-късно от 25 дни преди изборния ден (11 октомври 2016 г.) чрез писмено заявление по образец (Приложение № 21-ПВР/НР от изборните книжа) или чрез електронно заявление през интернет страницата на Централната избирателна комисия.

Заявленията се подават за определяне на броя на избирателните секции в местата в съответната държава и за съставяне на списъците по чл. 31, ал.1 от ИК за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за националния референдум.

Подадените заявления по образец (Приложение № 21-ПВР/НР от изборните книжа) служат за определяне броя на избирателните секции в местата в съответната държава.

 1. Писменото заявление следва да бъде подписано саморъчно и подадено лично или изпратено по пощата чрез писмо до дипломатическото или консулското представителство на Република България в съответната държава. В едно писмо може да има повече от едно заявления, като във всяко заявление може да бъде вписано само едно лице. Изпратените чрез куриерска услуга заявления в писмо се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“. Изпратените по електронна поща сканирани заявления не се считат за изпратени „по пощата чрез писмо“.
 2. В заявлението по т. 9 избирателят вписва на български език имената си по паспорт, военна карта или лична карта, единния си граждански номер и постоянния си адрес в Република България. Избирателят вписва на кирилица или латиница мястото извън страната, в което желае да гласува, и настоящ адрес (адрес на пребиваване) в съответната държава. В заявлението избирателят може да посочи електронен адрес, на който да бъде уведомен за резултата от проверката по чл. 17, ал. 3 от ИК.
 3. Ръководителите на дипломатическото или консулското представителство на Република България изпращат незабавно на Централната избирателна комисия по електронен път постъпилите заявления по чл. 16, ал. 1 и 3 от ИК от избиратели, които желаят да гласуват извън страната. Постъпилите заявления се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.
 4. Централната избирателна комисия извършва проверка на данните в писмените заявления не по-късно от 22 дни преди изборния ден (14 октомври 2016 г.). Данните в заявленията, постъпили в писмена форма чрез дипломатическите и консулските представителства, се проверяват при въвеждането им с постъпването им в Централната избирателна комисия. Избирател, чието заявление не е потвърдено, но е посочил електронен адрес за контакт, се уведомява незабавно.

За постъпилите електронни заявления на интернет страницата на Централната избирателна комисия проверката се извършва автоматизирано едновременно с подаването им.

 1. Имената на лицата, чиито заявления не са потвърдени, се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия.
 2. Централната избирателна комисия проверява дали лицата, подали заявление за гласуване извън страната, отговарят на изискванията да избират не по-късно от 22 дни преди изборния ден (14 октомври 2016 г.).
 3. За извършване на проверката по т. 12 и 14 Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (ГД „ГРАО“ в МРРБ) осигурява на Централната избирателна комисия достъп до данните в Националния регистър на населението.
 4. Въз основа на резултатите от проверката Централната избирателна комисия изпраща незабавно на Министерството на външните работи информацията по чл. 16, ал. 2 от ИК само за лицата, които имат право да гласуват, и само за местата, в които се образуват избирателни секции.
 5. Министерството на външните работи не по-късно от 20 дни преди изборния ден (16 октомври 2016 г.) обобщава данните по държави и ги изпраща незабавно на ръководителите на съответните дипломатически и консулски представителства, за да образуват избирателни секции и впишат лицата, които имат право да гласуват, в списъците по т. 18 (чл. 31, ал. 1 от ИК).
 6. При изборите за президент и вицепрезидент на републиката и национален референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г., ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България изготвят и подписват поотделно списъци, в които се вписват лицата, които имат право да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум, по държави и места.
 7. Министерството на външните работи изпраща обобщените данни от всички държави с имената, единния граждански номер и постоянния адрес в Република България на лицата, вписани в списъците по т. 18, в структуриран електронен вид до ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 18 дни преди изборния ден (18 октомври 2016 г.), за да бъдат заличени лицата от избирателните списъци за гласуване в Република България.
 8. Списъците по т. 18 се публикуват от министъра на външните работи и от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България не по-късно от 18 дни преди изборния ден (18 октомври 2016 г.), съответно на интернет страницата на Министерството на външните работи и на дипломатическите и консулските представителства, и съдържат имената на избирателя и номера и адреса на избирателната секция.
 9. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства осигуряват възможност всеки избирател да може да прави справка в списъците по единен граждански номер, включително на безплатен телефонен номер. Допълнително постъпилите заявления и настъпилите промени в списъците се публикуват незабавно.
 10. Лицата, които не са вписани в списъците по т. 18, може да оспорват невписването им в тридневен срок от публикуването на списъците пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.
 11. Избирател, който не е вписан в списъците за гласуване по т. 18, но има право да гласува в изборите за президент и вицепрезидент на републиката или в националния референдум, насрочени на 6 ноември 2016 г., в деня на изборите и на националния референдум се дописва в списъка от секционната избирателна комисия след представяне на валиден документ за самоличност или удостоверение от дипломатическото или консулското представителство в съответната държава, че е подал заявление за издаване на нов документ за самоличност и декларация по образец, че отговаря на условията да избира и че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същият вид избори, съответно в националния референдум.
 12. Избирателните секции извън страната се образуват:

24.1. в дипломатическо или консулско представителство на Република България в съответната държава;

24.2. в местата в държава – членка на Европейския съюз, извън дипломатическо или консулско представителство – при наличие на не по-малко от 60 избиратели, заявили желание да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или в националния референдум на 6 ноември 2016 г.;

24.3. в местата в държави, които не са членки на Европейския съюз, извън дипломатическите и консулските представителства, се образуват избирателни секции с решение на Централната избирателна комисия въз основа на преценка и мотивирано предложение на ръководителите на дипломатическите и консулските представители, при наличието на не по-малко от 60 избиратели, заявили желание да гласуват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката и/или в националния референдум на 6 ноември 2016 г. извън страната. Ръководителите на дипломатическите или консулските представителства на Република България въз основа на териториалното разпределение на българската общност, отдалечеността на избирателните секции и изискването общият брой на избирателните секции, които се образуват в една държава, да не надвишава 35 секции, изпращат мотивирано предложение до Централната избирателна комисия не по-късно от 25 дни преди изборния ден (11 октомври 2016 г.).

 1. Общият брои на избирателните секции, които се образуват в една държава не може да надвишава 35 избирателни секции.
 2. При образуване на избирателни секции във всички хипотези на т. 24, когато броят на избирателите е повече от 500, се образуват толкова избирателни секции, колкото пъти числото 500 се съдържа в броя на избирателите. При наличие на остатък може да се образува допълнителна секция.
 3. Централната избирателна комисия не по-късно от 21 дни преди изборния ден (15 октомври 2016 г.) определя местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 от ИК пред Върховен административен съд в срок от три дни от обявяването му.
 4. Избирателните секции се образуват със заповед от ръководителите на дипломатическите или консулските представителства не по-късно от 18 дни преди изборния ден (18 октомври 2016 г.) въз основа на решението на Централната избирателна комисия по т. 27. В заповедта се посочва местоположението на избирателните секции по места. Заповедта се обявява публично и може да се оспори в тридневен срок от обявяването й пред Централната избирателна комисия, която се произнася в тридневен срок с решение, което се обявява публично. Решението на Централната избирателна комисия може да се обжалва по реда на чл. 58 от ИК пред Върховния административен съд в тридневен срок от обявяването му.
 5. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България оказват организационно-техническо съдействие на кандидатите и представителите на партиите, коалициите и инициативните комитети, при провеждането на срещи с избирателите.
 6. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България отправят покана за съдействие към организации на българските граждани извън страната. Организациите може да подпомагат дейността по подготовката и организацията на изборите извън страната, осигуряват контакти с местната администрация, подходяща зала за произвеждане на изборите, избирателни кутии, кабини за гласуване, скенер, мобилен интернет и друга техника.

II. Образуване на избирателни секции извън страната и назначаване на секционните избирателни комисии.

 1. При изборите за президент и вицепрезидент на републиката и в националния референдум на 6 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия назначава секционни избирателни комисии за всяка избирателна секция извън страната не по-късно от 12 дни преди изборния ден (24 октомври 2016 г.) освен в случаите, когато се налага попълването на незаетите места в състава на СИК извън страната, при условията на т. 45. В този случай Централната избирателна комисия назначава състава на СИК не по-късно от 7 дни преди изборния ден (29 октомври 2016 г.).
 2. СИК извън страната се състои от председател, заместник-председател, секретар и членове.
 3. Броят на членовете на секционната избирателна комисия, включително председател, заместник-председател и секретар, е:

33.1. за секции с до 500 избиратели включително – до 7 членове, но не по-малко от 5;

33.2. за секции с над 500 избиратели – до 9 членове, но не по-малко от 5.

 1. Секционната избирателна комисия се представлява от своя председател, а в отделни случаи – от заместник-председател, секретар или определен с решение на комисията член.
 2. При определяне състава и ръководствата на секционните избирателни комисии се запазва съотношението на парламентарно представените партии и коалиции. Съотношението се определя, след като от броя на членовете бъдат изключени членовете, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър.
 3. Представителите на една партия или коалиция не може да имат мнозинство в секционната избирателна комисия. Председателят, заместник-председателят и секретарят не може да бъдат от една и съща партия или коалиция.
 4. СИК извън страната се назначават от Централната избирателна комисия след провеждане на консултации с парламентарно представените партии и коалиции. В консултациите може да участват и други партии и коалиции, регистрирали кандидати. Денят, часът и мястото на провеждането им се съобщават публично и се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия не по-късно от три дни преди провеждането им.
 5. При консултациите партиите и коалициите по т. 37 представят не по-късно от 16 дни преди изборния ден (20 октомври 2016 г.):

38.1. писмено предложение за състав на секционните избирателни комисии, което съдържа имената на предложените лица, единен граждански номер, длъжност в комисията, образование, специалност и партията или коалицията, която ги предлага;

38.2. копие от удостоверението за актуално правно състояние на партията към датата на насрочване на изборите (29 юли 2016 г.) или от решението за образуване на коалицията, с което се удостоверяват пълномощията на лицата, представляващи партията или коалицията;

38.3. пълномощно от лицата, представляващи партията или коалицията, когато в консултациите участват упълномощени лица.

38.4. списък на резервните членове, които да заместят предложените от тях лица в случаите по чл. 51, ал. 2 ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.

 1. За резултатите от проведените консултации се съставя протокол, който се подписва от участниците в тях. При отказ да се подпише протоколът, както и когато протоколът е подписан с особено мнение, се прилагат мотивите на участниците. Прилагат се и писмените възражения на партиите и коалициите, ако има такива.
 2. Централната избирателна комисия назначава секционните избирателни комисии по предложенията на парламентарно представените партии и коалиции.
 3. В случай че парламентарно представените партии и коалиции и партиите и коалициите не са направили предложения за всички членове, на които имат право, включително са направили предложения за по-малко членове, незаетите места се попълват по предложение на други партии и коалиции, участвали в консултациите. Попълването се извършва чрез жребий при условия и по ред, определени с решение на Централната избирателна комисия.
 4. Централната избирателна комисия назначава във всяка секционна избирателна комисия по един член, предложен от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър. Предложението на министъра на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да е направено въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна.
 5. Незаетите места след проведените консултации по т.37, се публикуват незабавно на интернет страницата на Централната избирателна комисия.
 6. Министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър прави предложението по т. 42 не по-късно от 16 дни преди изборния ден (20 октомври 2016 г.). Към предложението се представя и списък на резервни членове, които да заместят предложените лица в случаите по чл. 51, ал. 2 от ИК или когато член на секционната избирателна комисия не се яви в изборния ден. Заместването се извършва с решение на Централната избирателна комисия.
 7. Когато партия или коалиция, участвала в консултациите по т. 37 не е направила предложение за членове на СИК, Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден (29 октомври 2016 г.) назначава за членове на секционните избирателни комисии лица, предложени от ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или от министъра на външните работи или оправомощен от него заместник-министър. Ръководителите на съответните дипломатически или консулски представителства или министърът на външните работи или оправомощеният от него заместник-министър може да правят предложенията въз основа на предложения от организации на български граждани в съответната страна. Предложенията от организациите на българските граждани в съответната страна се публикуват незабавно на интернет страницата на дипломатическото или консулското представителство.
 8. Партиите и коалициите, както и министърът на външните работи или оправомощен от него заместник-министър може да правят предложения за смяна на предложен от тях член на секционна избирателна комисия. Предложението се представя в Централната избирателна комисия не по-късно от 7 дни преди изборния ден (29 октомври 2016 г.). Централната избирателна комисия извършва промените не по-късно от 5 дни преди изборния ден (31 октомври 2016 г.).
 9. Разходите по изпращане на включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от партии и коалиции, са за сметка на съответната партия и коалиция.
 10. Включените в секционните избирателни комисии членове, предложени от министъра на външните работи или от оправомощен от него заместник-министър, се командироват от министъра на външните работи.

III. Публикуване на условията и реда за гласуване извън страната

 1. Министърът на външните работи публикува незабавно на интернет страницата на Министерството на външните работи условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната.
 2. Ръководителите на дипломатическите и консулските представителства на Република България публикуват на интернет страницата на дипломатическото и консулското представителство условията и реда за образуване на избирателни секции извън страната.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

За секретар: Йорданка Ганчева

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 3122-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: поправка на техническа грешка в Решение № 3103-ЕП/НС от 19 април 2024 г. на ЦИК относно назначаване на Районна избирателна комисия в Петнадесети изборен район – Плевенски, за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3121-ЕП/НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на партия БЪЛГАРСКО НАЦИОНАЛНО ОБЕДИНЕНИЕ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 • № 3120-НС / 19.04.2024

  относно: регистрация на кандидатите за народни представители в изборите на 9 юни 2024 г.

 • всички решения