Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 345-ЕП
София, 18 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 1 (1-1) от 17.05.2019 г. от Асоциация „Прозрачност без граници“, представлявано от Огнян Димитров Минчев и Калин Костадинов Славов, регистрирана с Решение на ЦИК № 266-ЕП от 07.05.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:  пълномощно от Огнян Димитров Минчев и Калин Костадинов Славов – представляващи, в полза на 26 (двадесет и шест лица) лица – упълномощени представители на Асоциация „Прозрачност без граници “; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат; декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 26 (двадесет и шест) бр.

На 17.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 25 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, за едно лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 25 (двадесет и пет) упълномощени представители на Асоциация „Прозрачност без граници“, както следва:

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Антония Петкова Господинова

 

2.

Божидара Динкова Михалева

 

3.

Виктория Руменова Сурова

 

4.

Владимир Славчев Лачинов

 

5.

Даниела Добрева Пастармаджиева

 

6.

Джансу Асан Данаджиева

 

7.

Емилия Славчева Росенова

 

8.

Иванка Георгиева Рангелова

 

9.

Исмие Мехмед Меткова

 

10.

Карина Стайкова Стайкова

 

11.

Мария Ангелова Дерменджиева

 

12.

Мария Иванова Йовчева

 

13.

Недялка Петрова Шентова

 

14.

Нелита Бойкова Мирончова

 

15.

Никол Димитрова Нейкова

 

16.

Никол Тодорова Еленкова

 

17.

Радина Николова Янева

 

18.

Радослав Райчев Марков

 

19.

Светослав Боянов Йорданов

 

20.

Георги Йорданов Георгиев

 

21.

Наталина Миленова Пиронска

 

22.

Мария-Луиза Юлианова Дурева

 

23.

Михаела Петкова Тюфекчиева

 

24.

Теодора Иванова Калейнска

 

25.

Георги Крумов Костов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения