Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3443-НР
София, 1 септември 2016 г.

ОТНОСНО: видовете публични електронни регистри и списъци, публикувани от Централната избирателна комисия при произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 9, 13, 14, 20 и 25 и чл. 124, ал. 4 от Изборния кодекс във вр. с § 2 от ПЗР на ЗПУГДВМС Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. При произвеждане на националния референдум на 6 ноември 2016 г. Централната избирателна комисия публикува и поддържа на интернет страницата си www.cik.bg публични електронни регистри и списъци за публикуване, както следва:

1.1. публичен регистър на гласоподавателите (осигурява възможност на всеки гласоподавател да прави справка в регистъра);

1.2. списък с номерата и адресите на избирателните секции в изборните райони и броя на гласоподавателите в тях;

1.3. публичен регистър на инициативните комитети, партиите и коалициите (Приложение № 1 към решението);

1.4. публичен регистър на наблюдателите (Приложение № 2 към решението);

1.5. публичен регистър на социологическите агенции (Приложение № 37-НР);

1.6. списък на упълномощените представители извън страната на инициативните комитети, партиите и коалициите (Приложение към решение на ЦИК за условията и реда за участие на представители на партии, коалиции и инициативни комитети в изборите за президент и вицепрезидент на Република България и в националния референдум на 6 ноември 2016 г.).

 1. Промените в подлежащите на вписване обстоятелства в регистрите и списъците се извършват незабавно.
 2. Публичните регистри и списъци се публикуват на интернет страницата на Централната избирателна комисия при спазване изискванията на Закона за защита на личните данни.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 1027-МИ / 06.12.2021

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Райнино, община Исперих, област Разград

 • № 1026-МИ / 06.12.2021

  относно: промяна в състава на ОИК – Столична община

 • № 1025 / 02.12.2021

  относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

 • всички решения