Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3441-ПВР
София, 1 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката в изборите на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 12, 13, буква „в“, чл. 156, чл. 157, ал. 1, 2 и 4, чл. 158 – 160, чл. 161, ал. 1, 3 – 5, чл. 308, чл. 309, чл. 311, т. 1 и 2, чл. 316 – 324 във връзка с чл. 19, ал. 3 от ИК и § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

 1. Право да бъде избиран за президент и вицепрезидент на Република България има всеки български гражданин по рождение, който отговаря едновременно на следните условия:

а) няма друго гражданство;

б) навършил е 40 години към изборния ден включително;

в) не е поставен под запрещение (пълно или ограничено);

г) не изтърпява наказание лишаване от свобода;

д) живял последните пет години в страната.

 1. Президентът и вицепрезидентът могат да бъдат преизбирани на същата длъжност само за още един мандат.
 2. „Живял последните пет години в страната“ е български гражданин, който фактически и трайно е пребивавал на територията на страната през повече от половината за всяка от петте години, предхождащи датата на избора – 6 ноември 2016 г.

За живеене в страната се приема и престоят извън Република България за времето, в което български гражданин е изпратен там от българската държава.

ІІ. Издигане на кандидати

 1. Кандидати за президент и вицепрезидент на републиката могат да бъдат издигани от регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК) партии, коалиции и инициативни комитети.
 2. Партиите, участващи в състава на коалиция, не могат самостоятелно да издигат кандидати за президент и вицепрезидент на републиката.
 3. Независими кандидати за президент и вицепрезидент не може да бъдат включвани в кандидатска листа на партия или коалиция.
 4. Един инициативен комитет може да издигне само една кандидатска листа за президент и вицепрезидент на републиката.

ІІІ. Лица, които не могат да бъдат регистрирани като кандидати от партии и коалиции

 1. Не могат да бъдат посочвани и регистрирани като кандидати за президент или вицепрезидент на републиката от партии и коалиции военнослужещите от въоръжените сили, служителите в дипломатическата служба, служителите от Министерството на вътрешните работи, Националната разузнавателна служба, Националната служба за охрана и Държавната агенция „Технически операции“, държавните служители от Държавна агенция „Национална сигурност“, съдии, прокурори и следователи, както и други лица, за които със закон е забранено членството в политическа партия.

Тези граждани могат да участват в изборите само като независими кандидати.

ІV. Кандидатски листи

 1. Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, издигнати от партии, коалиции и инициативни комитети се подреждат в общи национални кандидатски листи.
 2. Коалициите участват в изборите за президент и вицепрезидент на републиката с обща кандидатска листа.
 3. Всяка двойка независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката образува самостоятелна кандидатска листа.

V. Регистриране на кандидатски листи и действителност

 1. Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката могат да бъдат предложени за регистриране само от една партия, коалиция или инициативен комитет. В случай, че бъдат регистрирани от повече от една партия, коалиция или инициативен комитет, действителна е първата по време регистрация.
 2. Централната избирателна комисия регистрира и обявява кандидатските листи на партиите, коалициите и инициативните комитети.
 3. Кандидатите, предложени от партия или коалиция, се регистрират от ЦИК след представяне на предложение от съответната партия или коалиция с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за президент и вицепрезидент (Приложение № 65-ПВР от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото/ите партията или коалицията лице/а или от изрично упълномощени от тях лице/а и се представя в ЦИК не по-късно от 04.10.2016 г. (32 дни преди изборния ден). Към предложението партията или коалицията прилага:

а) заявление – декларация от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилата го партия или коалиция, че е живял през последните 5 години в страната и че отговаря на условията по чл. 93, ал. 2 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията и по чл. 317, ал. 1 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК. (Приложение № 67-ПВР от изборните книжа);

б) пълномощно от лицето/та, упълномощено/и да представляват партията или коалицията пред ЦИК в случаите, когато документите се подписват и/или подават от упълномощени лица.

 1. Кандидатите, предложени от инициативен комитет се регистрират от ЦИК след представяне на предложение от инициативния комитет с имената, единния граждански номер и постоянния адрес на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 66-ПВР от изборните книжа). Предложението се подписва от представляващото инициативния комитет лице и се представя в ЦИК не по-късно от 04.10.2016 г. (32 дни преди изборния ден). Към предложението се прилагат:

а) списък с имената, единните граждански номера и саморъчните подписи на най-малко 2500 избиратели, подкрепящи издигането на кандидатите, положени пред член на инициативния комитет (Приложение № 68-ПВР от изборните книжа). Членът на инициативния комитет, пред когото избирателят е положил подписа си в списъка, обработва и предоставя личните данни на избирателите при спазване на изискванията на Закона за защита на личните данни (ЗЗЛД) и носи отговорност като администратор на лични данни по смисъла на чл. 3, ал. 2 от ЗЗЛД.

Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава на хартиен носител и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената и единен граждански номер на избирателите, положили саморъчен подпис. Данните на избирателите в структурирания електронен вид на списъка се изписват в последователността, в която са вписани в списъка на хартиен носител.

Формата и начина на представяне на структурирания електронен вид на списъка се определят с решение на ЦИК.

б) заявление – декларация от всеки кандидат, че е съгласен да бъде регистриран от предложилия го инициативен комитет, че е живял през последните 5 години в страната и че отговаря на условията по чл. 93, ал. 2 и чл. 95, ал. 1 от Конституцията и по чл. 317, ал. 1 от ИК, както и на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК (Приложение № 67-ПВР от изборните книжа).

 1. Централната избирателна комисия предава незабавно списъка по т.15, буква „а“ в структуриран електронен вид и на хартиен носител на ГД „ГРАО“ в МРРБ, която извършва проверка не по-късно от 09.10.2016 г. (27 дни преди изборния ден). За резултата от извършената проверка ГД“ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват до 6 месеца от произвеждане на изборите.
 2. Централната избирателна комисия в срок не по-късно от 09.10.2016 г. (27 дни преди изборния ден) установява резултата за списъка по т. 15, буква „а“ въз основа на извършената проверка от ГД „ГРАО“ в МРРБ. При поискване от инициативен комитет ЦИК му предоставя в писмен вид данните от протокола по т. 16 и установения резултат за представения от инициативния комитет списък.
 3. Централната избирателна комисия чрез интернет страницата си осигурява възможност на всеки избирател да може да прави справка в списъка по т. 15, буква „а“ по единен граждански номер.

VІ. Срок за регистрация. Регистри и удостоверения.

 1. Кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от партии, коалиции и инициативни комитети, се регистрират от ЦИК в срок до 04.10.2016 г. включително (не по-късно от 32 дни преди изборния ден).

Централната избирателна комисия приема документи за регистрация на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката всеки ден от 19.09.2016 г. от 9,00 ч. до 17,00 ч. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на кандидати е 17,00 ч. на 04.10.2016 г. (32 дни преди изборния ден).

 1. Документите за регистрация на кандидатите се вписват във входящия регистър на ЦИК на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 69-ПВР от изборните книжа) с пореден номер, дата и час на постъпване. Последователността на постъпването на документите определя поредността на вписване в регистъра на ЦИК. Поредният номер, датата и часът на постъпване на документите се вписват и върху предложението за регистрация.
 2. За регистрацията на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, предложени от партия, коалиция или инициативен комитет ЦИК приема отделно решение за всяка кандидатска листа. Решенията се вписват в регистъра на кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 69-ПВР от изборните книжа).
 3. В случай че проверката по т. 16 не е приключила към 04.10.2016 г. – крайния срок за регистрация, ЦИК взема решение за регистрация на независимите кандидати за президент и вицепрезидент на републиката при условията на неприключила проверка.
 4. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на всеки кандидат за президент или вицепрезидент на републиката. (Приложение № 70-ПВР от изборните книжа).

VІІ. Отказ за регистрация и заличаване на регистрация

 1. Централната избирателна комисия извършва проверка при приемане на документите дали са изпълнени изискванията за регистрация на кандидатите за президент и вицепрезидент и при установяване на непълноти или несъответствия дава незабавно указания и срок за отстраняването им до три дни, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 04.10.2016 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес, електронен адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра на ЦИК, като се отбелязват и датата, и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва да регистрира за участие в изборите съответните кандидати.
 2. При отказ за регистрация или при обявяване на недействителност на регистрацията на кандидат от кандидатска листа на партия или коалиция партията или коалицията може не по-късно от 06.10.2016 г. (30 дни преди изборния ден) да предложи за регистриране друг кандидат.
 3. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция се откаже, ЦИК уведомява незабавно предложилата го партия или коалиция и заличава регистрацията му. Партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 06.10.2016 г. (30 дни преди изборния ден).
 4. Когато някой от кандидатите в регистрирана кандидатска листа на партия или коалиция почине или изпадне в трайна невъзможност да участва в изборите, партията или коалицията може да предложи друг кандидат не по-късно от 29.10.2016 г. (7 дни преди изборния ден).
 5. В случаите по т. 25 или 27, когато партията или коалицията не предложи друг кандидат, ЦИК отказва регистрацията, съответно заличава регистрацията на кандидатската листа.
 6. Когато ЦИК установи, че независим кандидат не е подкрепен от необходимия брой избиратели, регистрацията му се заличава с решение, което незабавно се изпраща на инициативния комитет.

VІІІ. Действителност на регистрацията

 1. Централната избирателна комисия констатира и обявява за недействителни регистрациите, извършени в нарушение на чл. 317, ал. 1 от ИК. Решението се обявява незабавно и се уведомяват съответните кандидати, партии, коалиции и инициативни комитети.

ІX. Обжалване

 1. Решенията на ЦИК за регистриране на кандидати за президент и вицепрезидент на републиката, за обявяване недействителност на регистрацията на кандидати, за заличаване и за отказ на регистрацията на кандидати може да се обжалват пред Върховния административен съд по реда на чл. 58 от ИК чрез ЦИК в срок до три дни от съобщаването им. Централната избирателна комисия изпраща незабавно жалбата и преписката към нея на съда. Върховният административен съд разглежда жалбата и се произнася с решение в срок до три дни от получаването й в открито заседание с призоваване на жалбоподателя, ЦИК и заинтересованите лица. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

Х. Обнародване в „Държавен вестник“

 1. Централната избирателна комисия не по-късно от 06.10.2016 г. (30 дни преди изборния ден) обнародва в „Държавен вестник” кандидатските листи, като посочва имената на кандидатите, дата на раждане, партиите, коалициите или инициативните комитети, които ги предлагат.

ХІ. Статут на кандидатите. Неприкосновеност

 1. От регистрирането на кандидатските листи до обявяване на резултатите от изборите кандидатите за президент и вицепрезидент на републиката имат качество на длъжностни лица по смисъла на Наказателния кодекс. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата и задълженията му като длъжностно лице се прекратяват от деня на заличаването.
 2. От деня на регистрацията им кандидатите не могат да бъдат задържани или привличани като обвиняеми освен за извършено престъпление от общ характер и с разрешение на ЦИК, издадено по определен от комисията ред, въз основа на мотивирано искане от главния прокурор. При заварено тежко престъпление разрешение за задържане не се иска, като в този случай незабавно се уведомява ЦИК.
 3. Когато регистрацията на кандидат е заличена, правата му по чл. 160, ал. 1 от ИК се прекратяват от деня на заличаването. Разпоредбата не се прилага, когато регистрираните кандидати са били задържани или привлечени като обвиняеми преди датата на регистрация.

ХІІ. Отпуск на регистрираните кандидати

 1. Кандидат за президент или вицепрезидент на републиката, който е държавен или местен орган или заема служба в администрацията на държавен или местен орган, задължително ползва по свой избор платен годишен отпуск или неплатен служебен отпуск за времето от регистрацията до обявяване на резултатите от изборите. Това изискване не се прилага за министър-председателя, заместник министър-председателите, министрите, народните представители, президента и вицепрезидента на републиката, като техните пълномощия продължават и след регистрацията им като кандидати.
 2. Отпускът по т. 36 се зачита за трудов или служебен и осигурителен стаж. В случай на заличаване на регистрацията на кандидат, отпускът се прекъсва от деня на заличаването. Когато заличаването бъде отменено, се смята, че отпускът не е прекъсван.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения