Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3440-ПВР
София, 1 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на инициативни комитети в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 10, буква „б“, чл. 127, ал. 4, чл. 129, ал. 1, т. 2 и ал. 2, чл. 130, т. 2, буква „б“, чл. 131, чл. 151, ал. 3, 4 и 5, чл. 152, т. 1, буква „а“, чл. 153 – 155 във връзка с чл. 19, ал. 3 и чл. 309 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

 1. За изборите за президент и вицепрезидент на Република България могат да се образуват инициативни комитети за издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката.

ІІ. Депозит за участие в изборите

 1. За участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България инициативните комитети внасят безлихвен депозит в размер на 100 (сто) лева по банкова сметка в Българска народна банка.

Номерът на банковата сметка се обявява на интернет страницата на ЦИК незабавно след съобщаването й от Българска народна банка.

 1. В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на Република България Централната избирателна комисия с решение възстановява депозита на инициативни комитети, чиито кандидати са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове.
 2. Сумите от депозитите, които не се възстановяват, постъпват в Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването.

IIІ. Регистрация на инициативните комитети

 1. За издигане на независими кандидати за президент и вицепрезидент на републиката се образува инициативен комитет в състав от не по-малко от 21 избиратели с постоянен адрес на територията на страната.
 2. Всеки избирател може да участва само в един инициативен комитет.
 3. Членовете на инициативния комитет определят с решение лицето, което да го представлява.
 4. Инициативният комитет представя заявление за регистрация (Приложение № 59-ПВР от изборните книжа), подписано от всички членове на инициативния комитет, не по-късно от 26.09.2016 г. (40 дни преди изборния ден).
 5. Заявлението за регистрация се подава от лицето, представляващо инициативния комитет.
 6. В заявлението за регистрация на инициативния комитет се посочват:

а) имената, единният граждански номер и постоянният адрес на членовете на инициативния комитет;

б) имената, единният граждански номер и адресът на кандидатите за президент и вицепрезидент на Република България;

в) искане за регистрация на инициативния комитет за участие в изборите;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация инициативният комитет представя:

а) решение за създаване на инициативния комитет и решение за определяне на лицето, което да го представлява;

б) нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет;

в) декларация по образец (Приложение № 61-ПВР от изборните книжа), подписана от всеки член на инициативния комитет, че има право да гласува в изборите за президент и вицепрезидент на републиката, че няма да обработва и предоставя личните данни на включените в списъка за подкрепа на независимите кандидати лица за други цели, освен предвидените в ИК и, че отговаря на изискванията на чл. 3, ал. 3 от ИК;

г) банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от ИК;

д) удостоверение за новооткрита банкова сметка на името на лицето, представляващо инициативния комитет, която ще обслужва само предизборната кампания, издадено от съответната банка;

е) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания.

 1. Централната избирателна комисия извършва проверка на заявлението и приложените към него документи при приемането им. При установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 26.09.2016 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата и часа на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.
 2. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира инициативния комитет за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (26.09.2016 г.) е изтекъл, но не по-късно от 32 дни преди изборния ден (04.10.2016 г.).

IV. Уведомяване на районните избирателни комисии

 1. Централната избирателна комисия незабавно след приключване на регистрацията на инициативните комитети изпраща на районните избирателни комисии:

а) списък на регистрираните инициативни комитети;

б) информация за заличените инициативни комитети.

V. Заличаване на регистрация на инициативен комитет

 1. Инициативен комитет може да поиска да бъде заличена регистрацията му за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден (04.10.2016 г.). Заличаването се извършва по писмено заявление на инициативния комитет до ЦИК, подписано от лицето, представляващо инициативния комитет (Приложение № 60-ПВР от изборните книжа). Към заявлението инициативният комитет прилага и решението за заличаване.
 2. Централната избирателна комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответния инициативен комитет депозит по чл. 129, ал. 1, т. 2 от ИК.
 3. Депозитът по чл. 129, ал. 1, т. 2 от ИК се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на ЦИК по т. 16.

VI. Подаване на документи за регистрация

 1. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България от 9,00 ч. на 12.09.2016 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.
 2. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на инициативен комитет е 17,00 ч. на 26.09.2016 г.

 1. За регистрация на всеки инициативен комитет ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на инициативните комитети за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България (Приложение №  62-ПВР от изборните книжа) и в публичния електронен регистър на инициативните комитети (Приложение № 63-ПВР от изборните книжа).
 2. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на инициативен комитет за участие в изборите за президент и вицепрезидент на Република България (Приложение № 64-ПВР от изборните книжа).
 3. Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по кодекса, освен в определените в него случаи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения