Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3439-ПВР
София, 1 септември 2016 г.

ОТНОСНО: регистрация на партии и коалиции в ЦИК за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 6 ноември 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, 10, 11, чл. 127, ал. 1 и 2, чл. 128, ал. 1 – 7, чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 130, т. 1, чл. 131, чл. 132, ал.1, чл. 133 – 138, чл. 139, ал. 1, чл. 140 – 146 във връзка с чл. 19, ал. 3 и чл. 309 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи положения

 1. Всяка партия може да участва в изборите за президент и вицепрезидент на републиката самостоятелно или в коалиция с други партии.
 2. Всяка партия може да участва в изборите за президент и вицепрезидент на републиката само в една коалиция.
 3. В изборите за президент и вицепрезидент на републиката може да участват партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия.

ІІ. Правила за наименования или абревиатура

 1. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на партия, регистрирана по Закона за политическите партии до датата на обнародване в „Държавен вестник“ на решението на Народното събрание за насрочване на изборите за президент и вицепрезидент на републиката, включително чрез прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.
 2. Наименованието или абревиатурата на коалиция не може да повтаря наименованието или абревиатурата на коалиция, регистрирана в Централната избирателна комисия за участие в последните избори за народни представители, или наименованието на съществуваща парламентарна група, както и прибавянето към тях на думи, букви, цифри или други знаци.
 3. Забраната по т. 4 и т. 5 не се прилага, когато наименованието или абревиатурата на коалицията повтаря наименованието или абревиатурата на някоя от участващите в нея партии, както и при наличие на съгласие в писмена форма с нотариална заверка на подписите на лицата, представляващи коалицията, или на ръководството на парламентарната група.
 4. Наименованието или абревиатурата на участващите партии в състава на коалиция може да се добави в скоби към наименованието или абревиатурата на коалицията.

ІІІ. Депозит за участие в изборите

 1. За участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката партиите и коалициите внасят безлихвен депозит в размер на 2500 (две хиляди и петстотин) лева по банкова сметка в Българската народна банка.

Номерът на банковата сметка се обявява на интернет страницата на ЦИК незабавно след съобщаването й от Българската народна банка.

 1. В срок от 7 дни от обявяване на окончателните резултати от изборите за президент и вицепрезидент на републиката Централната избирателна комисия с решение възстановява депозита на партиите и коалициите, които са получили не по-малко от едно на сто от действителните гласове.

Сумите от депозитите, които не се възстановяват, постъпват в Център „Фонд за лечение на деца“ към министъра на здравеопазването.

ІV. Регистрация на партиите

 1. В изборите за президент и вицепрезидент на републиката участват партиите, регистрирани в Централната избирателна комисия.
 2. Не по-късно от 21 септември 2016 г. (45 дни преди изборния ден) партиите представят в ЦИК заявление за регистрация (Приложение № 47-ПВР от изборните книжа). Заявлението се подписва от лицето/та, представляващо/и партията според актуалната й съдебна регистрация. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те партията.
 3. В заявлението за регистрация на партия се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на партията според съдебната й регистрация;

б) пълното и/или съкратено наименование на партията, заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация партията представя:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Софийския градски съд не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на решението на Народното събрание за насрочване на изборите);

б) образец от подписа на представляващия/те партията;

в) образец от печата на партията;

г) банков документ за внесен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 от ИК;

д) списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели (български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода), подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощени от партията лица (Приложение № 48-ПВР от изборните книжа). Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената и единния граждански номер на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка се определят с решение на ЦИК;

е) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии (ЗПП) за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация;

ж) удостоверение за актуална банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка;

з) имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания;

и) изрично пълномощно от представляващото/те партията лице/а в случаите, когато документите се подписват и/или се подават от упълномощено/и лице/а.

 1. Централната избирателна комисия извършва проверка на документите по т. 11, 12 и 13, а списъците по т. 13, буква „д“ в структуриран електронен вид на технически носител и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка.

При приемане на документите и установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 21 септември 2016 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязват датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

 1. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира партията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (21 септември 2016 г.) е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден (1 октомври 2016 г.).

 1. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 13, буква „д“, представени от партиите (Приложение № 48-ПВР от изборните книжа), не по-късно от 24 септември 2016 г. (42 дни преди изборния ден).
 2. Когато проверката не е приключила до 21 септември 2016 г. (45 дни преди изборния ден), партията се регистрира при условията на незавършена проверка.
 3. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (21 септември 2016 г.) се установи, че партията не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5 от ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на партията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК.

V. Регистрация на коалиции

 1. В изборите за президент и вицепрезидент на републиката участват коалиции, регистрирани в Централната избирателна комисия.
 2. Коалициите, съставени въз основа на общо решение на включените в тях партии за участие в изборите, се регистрират в ЦИК като представят заявление за регистрация (Приложение № 49-ПВР от изборните книжа) не по-късно от 21 септември 2016 г. (45 дни преди изборния ден). Заявлението се подписва от лицето/та, представляващо/и коалицията според решението за образуването й. Заявлението може да бъде подписано и от лице/а, изрично упълномощено/и от представляващия/те коалицията.

Към заявлението се прилага решение за образуване на коалицията, с което се определя представляващият коалицията и партията, която отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията.

 1. В заявлението за регистрация на коалиция се посочват:

а) пълното или съкратено наименование на коалицията според решението за образуването й;

б) пълното и/или съкратено наименование на коалицията, заявено за отпечатване върху бюлетината;

в) искане за регистрация за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката;

г) адрес, телефон, електронен адрес и лице за контакт.

 1. Към заявлението за регистрация коалицията представя:

22.1. За всяка от участващите в коалицията партии:

а) удостоверение за актуално правно състояние, издадено от Софийския градски съд не по-рано от 29 юли 2016 г. (датата на решението на Народното събрание за насрочване на изборите);

б) образец от подписа на представляващия/те партията;

в) образец от печата на партията;

г) удостоверение от Сметната палата по чл. 37, ал. 1 от Закона за политическите партии (ЗПП) за внесени финансови отчети на партията за всяка от последните три години, а за новорегистрираните партии – от датата на съдебната им регистрация.

22.2. Решение за образуване на коалицията, подписано от лицето/та, представляващо/и партиите, и подпечатано с печатите на участващите партии.

22.3. Образец от подписите на лицата, представляващи коалицията.

22.4. Образец от печата на коалицията, ако има такъв.

22.5. Банков документ за внесен депозит.

22.6. Списък, съдържащ имената, единния граждански номер и саморъчен подпис на не по-малко от 2500 избиратели (български граждани, навършили 18 години, които не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода), подкрепящи регистрацията, положен пред упълномощени от коалицията лица (Приложение № 48-ПВР от изборните книжа). Всеки избирател може да участва само в един списък. Списъкът се предава и в структуриран електронен вид на технически носител, като съдържа имената и единния граждански номер  на избирателите, положили саморъчен подпис, в последователността, в която са вписани в списъка. Формата и начинът на представяне на структурирания електронен вид на списъка се определят с решение на ЦИК.

22.7. Удостоверение за актуална банкова сметка на името на партията по чл.164, ал.2 от ИК (определена да отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания), по която ще се обслужва предизборната кампания, издадено от съответната банка.

22.8. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

22.9. Изрично пълномощно от представляващото/те коалицията лице/а в случаите, когато документите се подписват и/или се подават от упълномощено/и лице/а.

 1. Централната избирателна комисия извършва проверка на документите по т. 20, 21 и 22, а списъците по т. 22.6. в структуриран електронен вид на технически носител и на хартиен носител се предават незабавно на ГД „ГРАО“ в МРРБ за проверка.

При приемане на документите и установяване на непълноти или несъответствия ЦИК дава незабавно указания за отстраняването им в срок до три дни от съобщаването им, но не по-късно от крайния срок за регистрация – 21 септември 2016 г. Когато нередовностите се установят след приемането на документите, уведомяването за отстраняването им се извършва на заявения адрес или телефон за контакт и това обстоятелство се вписва в регистъра, като се отбелязва и датата и часът на уведомяването. В случай че указанията не са изпълнени в срок, ЦИК отказва регистрация.

 1. Отказът за регистрация може да се обжалва пред ВАС по реда на чл. 58 от ИК.

Когато съдът отмени обжалваното решение, ЦИК незабавно регистрира коалицията за участие в изборите, независимо дали срокът за регистрация (21 септември 2016 г.) е изтекъл, но не по-късно от 35 дни преди изборния ден (1 октомври 2016 г.).

 1. Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ извършва проверка на списъците по т. 21.6. представени от коалициите (Приложение № 48-ПВР от изборните книжа, не по-късно от 24 септември 2016 г. (42 дни преди изборния ден).
 2. Когато проверката не е приключила до 21 септември 2016 г. (45 дни преди изборния ден), коалицията се регистрира при условията на незавършена проверка.
 3. Когато след изтичане на крайния срок за регистрация (21 септември 2016 г.) се установи, че коалицията не отговаря на изискванията на чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК, регистрацията й се заличава с решение, което се съобщава веднага на коалицията и подлежи на обжалване по реда на чл. 58 от ИК.

VІ. Промени в състава и/или наименованието на коалиция

 1. Промените, настъпили в състава на коалиция, изразяващи се в напускане на партия/партии от състава на коалицията, включване на нова/и партия/и и/или промяна в наименованието, се заявяват не по-късно от 1 октомври 2016 г. (35 дни преди изборния ден) чрез подаване на заявление (Приложение № 57-ПВР от изборните книжа) от лицето/та, представляващо/и партията, или от представляващия/те коалицията лице/а. Към заявлението се представя решение на коалицията за промени, което трябва да отговаря на условията за образуване на коалиция.
 2. В случай че в коалицията се включват нова/и партия/и, тя/те представят в ЦИК не по-късно от 1 октомври 2016 г. (35 дни преди изборния ден) документите по чл. 140, ал.3, т.1 от ИК (т. 22.1. от настоящото решение).
 3. В случай че една или повече партии напуснат коалицията, регистрацията й се запазва, ако в нея са останали най-малко две партии.
 4. В случай че партия, чието наименование или абревиатура е включено в наименованието на коалицията, напусне коалицията, ЦИК с решението, с което извършва промяната в състава на коалицията, определя и тридневен срок за промяна на наименованието на коалицията. Коалицията запазва регистрацията си за участие в изборите, ако в указания срок промени наименованието си с решение за промяна и подаде заявление в ЦИК. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията наименованието или абревиатурата на напусналата я партия.

Промените, настъпили в състава на коалиции, се отбелязват в регистъра на ЦИК (Приложение № 51-ПВР от изборните книжа) и в публичния регистър (Приложение № 52-ПВР от изборните книжа).

 1. Централната избирателна комисия заличава от наименованието на коалицията не по-късно от 4 октомври 2016 г. (32 дни преди изборния ден) партиите, които са напуснали състава й. В същия срок ЦИК отбелязва в регистъра промените, настъпили в състава на коалиция.
 2. Партия, включена в състава на коалиция, не може да участва самостоятелно на изборите.
 3. Партия, включена в състава на коалиция, която след регистрацията на коалицията, но не по-късно от 21 септември 2016 г. (45 дни преди изборния ден), напусне състава й, може да участва в изборите самостоятелно, след като се регистрира по реда на раздел IV от настоящото решение.

VІІ. Регистри и удостоверения

 1. За регистрация на всяка партия и коалиция, както и за промени в състава и/или наименованието на коалиция, ЦИК приема отделно решение. Решенията се вписват в регистъра на партиите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 50-ПВР от изборните книжа), съответно в регистъра на коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 51-ПВР от изборните книжа).
 2. Централната избирателна комисия издава удостоверение за регистрация на партия за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 53-ПВР от изборните книжа), удостоверение за регистрация на коалиция за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката (Приложение № 54-ПВР от изборните книжа) и удостоверение за промени в състава и/или наименованието на коалиция (Приложение № 58-ПВР от изборните книжа).

VІІІ. Изпращане на списъците в РИК след регистрацията

 1. Централната избирателна комисия незабавно след приключване на регистрацията на партиите и коалициите изпраща на районните избирателни комисии:

а) списъци на регистрираните партии и коалиции;

б) информация за извършените промени в състава и/или наименованието на коалициите;

в) информация за заличените партии и коалиции.

 

ІХ. Заличаване на регистрация на партия или коалиция

 1. Партия или коалиция може да поиска да бъде заличена регистрацията й за участие в изборите не по-късно от 32 дни преди изборния ден (4 октомври 2016 г.). Заличаването се извършва по писмено заявление на партията (Приложение № 56-ПВР от изборните книжа) или коалицията (Приложение № 55-ПВР от изборните книжа) до ЦИК, подписано от лицето/та, представляващо/и партията или коалицията, или от изрично упълномощено лице/а. Към заявлението партията или коалицията прилага и решението за заличаване.
 2. Централната избирателна комисия с решението за заличаване на регистрацията възстановява и внесения от съответната партия или коалиция депозит по чл. 129, ал.1 от ИК.
 3. Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК се възстановява в 7-дневен срок от влизането в сила на решението на ЦИК по т. 39.
 4. Депозитът по чл. 129, ал. 1 от ИК се възстановява и в случаите, когато след извършване на проверката от Главна дирекция „ГРАО“ в МРРБ на списъците по т. 13, буква „д“ и т. 22.6. се установи, че партията или коалицията не отговаря на изискванията на чл. 133, ал. 3, т. 5, съответно чл. 140, ал. 3, т. 6 от ИК, и регистрацията й е заличена с решение на ЦИК.

Х. Справка в списъците по т. 13, буква „д“ и т. 22.6.

 1. Централната избирателна комисия осигурява възможност всеки избирател – български гражданин, да може да прави справка в списъците по т. 13, буква „д“ и т. 22.6. по единен граждански номер. Справката се извършва онлайн чрез интернет страницата на ЦИК при спазване на изискванията на ЗЗЛД.

ХІ. Подаване на документи за регистрация

 1. Централната избирателна комисия започва да приема документи за регистрация на партиите и коалициите за участие в изборите за президент и вицепрезидент на републиката от 9,00 ч. на 12 септември 2016 г. в сградата на Народното събрание, пл. „Княз Александър І“ № 1.
 2. Приемането на документите се извършва всеки ден от 9,00 ч. до 17,00 ч.

Крайният срок за подаване на документи за регистрация на партия или коалиция е 17,00 ч. на 21 септември 2016 г.

Крайният срок за подаване на документи за промени в състава на коалиция е 17,00 ч. на 1 октомври 2016 г.

 1. Не се изисква нотариална заверка за документите и книжата по ИК, освен в определените в него случаи.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения