Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3435-МИ/НР
София, 30 август 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Бойчиновци, област Монтана

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-70/29.08.2016 г. от Дилян Станимиров Димитров – областен координатор на ПП „ГЕРБ“ за област Монтана, за попълване състава на ОИК – Бойчиновци, област Монтана. Предлага се на мястото на Бойко Макавеев Благоев – председател на ОИК - Бойчиновци, освободен с Решение № 3399-МИ/НР от 17 август 2016 г. на ЦИК, да бъде назначена Снежана Александрова Спасова, досегашен член на ОИК, а на мястото на Снежана Александрова Спасова да бъде назначена Катя Павлова Тодорова от списъка на резервните членове.

Към предложението са приложени: декларации по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 3 и чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копия от личните карти и копия от дипломите за завършено висше образование на Снежана Александрова Спасова и Катя Павлова Тодорова и заверено копие на пълномощно№ КО-Г-066/14.08.2015 г. в полза на Дилян Станимиров Димитров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕНАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Бойчиновци, област Монтана, Стежана Александрова Спасова, ЕГН …, досегашен член на ОИК, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Бойчиновци, област Монтана, Катя Павлова Тодорова, ЕГН ...

На назначените председател и член на ОИК да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

3437-МИ/НР/

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения