Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 339-ЕП
София, 10 май 2014 г.

ОТНОСНО: поправка на техническа грешка в Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. за опаковане и предаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколите за отчитане на изборните резултати и останалите книжа и материали в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. от СИК/ПСИК на РИК и от СИК/ПСИК на общинските администрации и съхранение на книжата и материалите до следващите избори за членове на Европейския парламент от Република България

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 100, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Допуска поправка на Решение № 314-ЕП от 8 май 2014 г. за опаковане и предаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколите за отчитане на изборните резултати и останалите книжа и материали в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. от СИК/ПСИК на РИК и от СИК/ПСИК на общинските администрации и съхранение на книжата и материалите до следващите избори за членове на Европейския парламент от Република България, както следва:
1. След последното изречение в т. 9 от раздел II се създава ново изречение, със следния текст: „Тези протоколи се поставят от СИК/ПСИК в плика по т. 3 от раздел I".
2. Заличава се т. 10 и на нейно място се създава се нова т. 10, със следния текст: „10. Членовете на СИК/ПСИК по т. 8 предават на общинската администрация, на комисия, определена със заповед на кмета на общината, включваща длъжностни лица от общинската администрация:
- запечатаната торба с бюлетините и останалите книжа и материали;
- плика по т. 3.
За предаването на торбата и плика по т. 3 между членовете на СИК по т. 8 и комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК се съставя протокол по образец Приложение № 88 от изборните книжа. Пликът по т. 3 се запечатва след като се установи, че протоколите по т. 9. се намират в него.


ПРЕДСЕДАТЕЛ:
Ивилина Алексиева

СЕКРЕТАР:
Севинч Солакова

 


* Публикувано на

Свързани решения:

314-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2574-МИ / 02.10.2023

    относно: отпечатване на наименованията на партии, коалиции, местни коалиции и имената на кандидатите в бюлетините за общински съветници и за кметове в изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2573-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Михаил Георгиев Тарльовски – председател и представляващ инициативен комитет за издигане кандидатурата на Никола Димитров Делчев за кмет на район „Изгрев“, Столична община, срещу решение № 636-МИ от 29.09.2023 г. на ОИК – Столична

  • № 2572-МИ / 02.10.2023

    относно: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

  • всички решения