Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 314-ЕП
София, 8 май 2014 г.

ОТНОСНО: опаковане и предаване на бюлетините, избирателните списъци, протоколите за отчитане на изборните резултати и останалите книжа и материали в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г. от СИК/ПСИК на РИК и от СИК/ПСИК на общинските администрации и съхранение на книжата и материалите до следващите избори за членове на Европейския парламент от Република България

На основание  чл. 57, ал. 1, т. 2, чл. 100, ал. 1, т. 5, чл. 285, ал. 1 и 2, чл. 287, ал. 7 и 8 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

І. ОПАКОВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ, ПРОТОКОЛИТЕ И БЮЛЕТИНИТЕ СЛЕД ПРИКЛЮЧВАНЕ НА ГЛАСУВАНЕТО И УСТАНОВЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ

1. Избирателните списъци част I и II , както и приложенията към тях (декларации и удостоверения), списъкът на заличените лица и списъкът за допълнително вписване на придружители се поставят в нарочен плик с надпис „Списъци на СИК № ..................." (изписва се пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ [1]). Пликът НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА и се подписва от всички членове на СИК/ПСИК. ПЛИКЪТ НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА С БЮЛЕТИНИТЕ!

2. Попълненият и подписан протокол на СИК/ПСИК НЕ СЕ РАЗПЛАСТЯВА и НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА С БЮЛЕТИНИТЕ! Протоколът с резултатите от гласуването се поставя в отделен незапечатан плик с надпис „Протокол на СИК № ....." (изписва се пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ [1]) с резултатите от гласуването.

3. Неизползваният (непопълнен) протокол, сгрешеният протокол (ако има такъв), протоколът за предаване и приемане на книжа и материали за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014г., съставен в деня преди изборния ден, както и протоколът за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) се поставят в отделен плик, който НЕ СЕ ЗАПЕЧАТВА И НЕ СЕ ПОСТАВЯ В ТОРБАТА. Върху плика се поставя надпис „протоколи на СИК №......." (изписва се пълният номер на секцията - АА ВВ СС ХХХ ). След въвеждане на данните от гласуването в Изчислителния пункт към РИК и приемане на протокола на СИК/ПСИК от РИК в този плик се поставя и екземплярът на протокола на СИК/ПСИК за общинската администрация.

4. След приключване на гласуването и преди установяване на резултатите СИК/ПСИК ПОСТАВЯТ В ТОРБАТА опакованите в отделни пакети бюлетини и неизползвани декларации, надписани, както следва:

4.1. „Неизползвани бюлетини";

4.2. „Недействителни бюлетини по чл. 227, 228 и 265 от ИК и сгрешени бюлетини по чл. 267 от ИК";

4.3. унищожени от СИК/ПСИК бюлетини за таблата пред изборното помещение, повредени при откъсване от кочана или по друг начин;

4.4. неизползвани декларации;

4.5. кочани от бюлетините, с които е гласувано;

4.6. кутия с отрязъците с номерата на бюлетините.

5. След установяване на резултатите от гласуването и подписването на протокола СИК/ПСИК поставя в торбата:

5.1. черновата на протокол на СИК/ПСИК;

5.2. пакет „Действителни бюлетини";

5.3. пакет „Бюлетини с недействителни гласове";

5.4. печата на СИК/ПСИК. ПЕЧАТЪТ СЕ ПОСТАВЯ В ОТДЕЛЕН ПЛИК, КОЙТО СЕ ЗАПЕЧАТВА, СЛЕД КАТО СЕ ПРИКЛЮЧИ С КОПИРАНЕТО И ПОДПЕЧАТВАНЕТО НА ПРОТОКОЛИТЕ!

5.5. протокол за маркиране на печата на СИК/ПСИК;

5.6. приемно-предавателния протокол за избирателния списък;

5.7. списъка за вписване на лицата, получили копия от протокола на СИК/ПСИК.

6. Останалите помощни материали и технически материали, получени от общинската администрация, като неизползвани хартиени ленти, лепило, линийки, химикали, торби и др., не се поставят в торбата, а се опаковат отделно и се предават на общинската администрация.

7. Торбата с книжата по т. 4 и 5 се завързва, около възела се залепва хартиена лента с пълния номер на секцията (ААВВССХХХ), върху която всички членове на СИК/ПСИК изписват името и фамилията си и се подписват. При залепването на хартиената лента да не се използва тиксо. Върху торбата се залепва хартиен етикет с надпис „Избори за членове на Европейския парламент от Република България на 25.05.2014" и пълният номер на секцията (ААВВССХХХ). При невъзможност да бъде залепен хартиен етикет, надписът може да бъде изписан и с маркер.

 

II. ПРЕДАВАНЕ НА ПРОТОКОЛА НА СИК/ПСИК И ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ ОТ СИК/ПСИК НА РИК

8. След опаковането на бюлетините и останалите книжа и запечатването на торбите председателят или заместник-председателят, секретарят и един член на СИК/ПСИК, предложени от различни партии или коалиции, предоставят на РИК:

- неразпластения протокол на СИК/ПСИК с резултатите от гласуването (по т. 2 по-горе);

- записващото техническо устройство от експерименталното машинно гласуване и разпечатката от машината с данните от машинното гласуване (само от СИК, където е проведено експерименталното машинно гласуване);

- втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен или сгрешен);

- протокола за предаване и приемане на книжата и материалите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, съставен в деня преди изборния ден по чл. 215 от ИК;

- протокола за предаване на сгрешени и приемане на нов формуляр на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) (пликът по т. 3 по-горе);

- избирателните списъци, заедно с приложенията към тях (пликът по т. 1).

Транспортът и охраната до съответната РИК се осигуряват от съответната общинска администрация и органите на МВР.

9. Протоколът с резултатите от гласуването се разпластява от РИК, като двата екземпляра от него, предназначени за РИК и ЦИК, остават в РИК, а третият екземпляр се връща на СИК/ПСИК. Копие от протокола на СИК/ПСИК се поставя пред изборното помещение. Районната избирателна комисия връща на СИК/ПСИК втория формуляр на протокол на СИК/ПСИК (непопълнен или сгрешен), протокола за предаване и приемане на книжата и материалите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България, съставен в деня преди изборния ден, както и протокола за предаване на сгрешени и приемане на нови формуляри на СИК/ПСИК (при сгрешени протоколи) след сверяване на фабричните номера.

10. Членовете на СИК/ПСИК по т. 8 предават на общинската администрация, на комисия, определена със заповед на кмета на общината, включваща длъжностни лица от общинската администрация:

- запечатаната торба с бюлетините и останалите книжа и материали;

- плика, съдържащ третия екземпляр от протокола на СИК за установяване на изборните резултати, предназначен за общинската администрация (плик по т. 2);

- плика по т. 3.

Пликовете по т. 2 и т. 3 се предават от членовете на СИК по т. 8 на комисията по чл. 287, ал. 7 от ИК, за което се съставя протокол по образец Приложение № 88 от изборните книжа и пликовете се запечатват.

11. При предаването на торбите се проверява тяхната цялост. Торба с нарушена цялост се опакова отново от членовете на СИК/ПСИК по т. 8, завързва се по начина, указан в т. 7, като състоянието й и намиращите се в нея изборни книжа се описват в протокол по приложение № 1 към настоящото решение. ОПАКОВАНИТЕ ОТ СИК/ПСИК БЮЛЕТИНИ И ПЛИКОВЕ НЕ СЕ ОТВАРЯТ ИЛИ РАЗКЪСВАТ!

12. СИК/ПСИК предава изборните книжа и материали не по-късно от 24 часа от приключване на гласуването.

13. До 29 май 2014 г. РИК предава на ГД „ГРАО" плика по т. 1. След извършване на проверките от ГД „ГРАО" списъците се предават на определени със заповед на кмета длъжности лица от общинската администрация за поставяне в помещенията по т. 14, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 25 май 2014 г., за което се съставя протокол.

 

III. СЪХРАНЯВАНЕ НА ТОРБИТЕ С БЮЛЕТИНИТЕ И ОСТАНАЛИТЕ КНИЖА И МАТЕРИАЛИ

14. Бюлетините, екземплярът от протокола, предназначен за общинската администрация, и останалите книжа и материали се съхраняват до следващите избори. Помещенията, в които се съхраняват, се определят от областния управител и се запечатват с хартиени ленти, подписани от членовете на комисията и подпечатани с печато по Решение № 272-ЕП от 30 април 2014 г. на ЦИК.

Съхраняването на бюлетините, на екземпляра на протокола, предназначен за общинската администрация, и на останалите книжа и материали, както и достъпът до помещенията се определят с решение на ЦИК. По изключение, в случай на обективна невъзможност книжата да бъдат поместени в едно от разполагаемите помещения, могат да бъдат определени и повече от едно помещение. Помещението следва да е охраняемо и обособено по начин, позволяващ отделното съхранение на изборните книжа и материали от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, насрочени на 25 май 2014 г. В случай, че в помещението се съхраняват изборни книжа и материали, чийто срок на съхранение не е изтекъл, новите книжа и материали от насрочените на 25 май 2014 г. избори следва да се поставят на обособено в помещението място, непозволяващо смесването или по друг начин объркването, или изгубването на изборните книжа и материали.

15. Помещението/ята по т. 14 се определя/т със заповед на областния управител не по-късно от 21.05.2014 г. Копие от заповедта се изпраща на съответната РИК.

16. След приемане на изборните книжа и материали от всички СИК/ПСИК от съответната община и след поставяне в помещението/ята на торбите с бюлетините и другите книжа и материали и екземплярите от протоколите по настоящото решение, предназначени за общинската администрация,  комисията, определена със заповед на кмета на общината заключва помещението/ята и го/ги запечатва с хартиени ленти, подпечатани с печата по т. 14. Върху лентите се подписват всички членове на комисията.

17. Достъпът до запечатаните изборни книжа и материали и до помещенията, където те се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК в присъствието на определените със заповед на кмета длъжностни лица. След всяко отваряне на помещението/ята то/те отново задължително се запечатва/т с хартиена лента, подписана от тях, и се подпечатва/т с печата по т. 14.

18. За всяко отваряне на помещението/ята и развързване на торби или разпечатване на пликове, съхранявани в него/тях, се съставя протокол, в който се вписват основанието за разпечатването, органът, който е разрешил разпечатването, имената на лицата, които присъстват при разпечатването, състоянието, в което са открити торбите/пликовете (дали хартиените ленти са в цялост, съответно дали пликовете са залепени), документите, които се изваждат/съответно прибират в торбите/пликовете и имената и длъжността на лицето, на което се предават. Протоколът се подписва от определените със заповед на кмета длъжностни лица.

19. След връщане от ГД „ГРАО" при МРР на избирателните списъци от проверка за двойно гласуване, както и за това, дали дадено лице е било придружител на повече от двама избиратели, определени със заповед на кмета длъжностни лица следва да разпечатат незабавно помещението за съхранение на книжата, да поставят избирателните списъци, декларациите и удостоверения към тях и да запечатат помещението  по реда на т. 17 и 18. За разпечатването на помещението за прибиране на избирателните списъци, декларациите и удостоверенията към тях не е необходимо допълнително решение на ЦИК.

20. Кметът на общината носи отговорност за съхраняването на торбите с изборните книжа и материали, включително и печата по т. 14, в състоянието, в което те са поставени в помещението.

 

Решението да бъде изпратено на Администрацията на Министерския съвет, на областните управители и на кметовете на общини/райони.

Копие от решението да се осигури от общинските/районните администрации за всяка СИК/ПСИК и да се предостави от РИК на СИК/ПСИК в предизборния ден при предаване на изборните книжа и материали.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ивилина Алексиева

 

СЕКРЕТАР: 

Севинч Солакова

 

 

[1] АА е номерът на изборния район, ВВ е номерът на общината, СС е номерът на района в градовете с районно деление - за останалите населени места се записва 00, ХХХ е номерът на секцията в общината.

 


* Публикувано на

Свързани решения:

339-ЕП/

909-ЕП/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения