Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3386-МИ
София, 16 август 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в новите избори за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, за общински съветници в община Балчик, област Добрич, и за общински съветници в община Ружинци, област Видин, за кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, и за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Постъпили са заявления от партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, подписани от Корнелия Петрова Нинова – председател и представляващ на партията, подадени чрез Аглика Стефчева Виденова, заведени в регистъра на партиите: под № 14 на 16 август 2016 г. за участие в новите избори за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, насрочен с Указ № 116 от 26.04.2016 г. на президента на републиката и за общински съветници в община Ружинци, област Видин, насрочен с Указ № 117 от 26.04.2016 г. на президента на републиката; под № 9 на 16 август 2016 г. и в община Балчик, област Добрич, насрочен с Указ № 126 от 9 май 2016 г. на президента на републиката; под № 15 на 16 август 2016 г. за участие в новия избор за кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, насрочен с Указ № 163 от 31 май 2016 г. на президента на републиката; и под № 17 за участие в новия избор за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, насрочен с Указ № 238 от 7 юли 2016 г. на президента на републиката, на 2 октомври 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Към заявленията са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 09.08.2016 г. от СГС – ТО, VІ-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-1180 от 11.08.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г. и пълномощно в полза на Аглика Стефчева Виденова.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1842-МИ от 04.09.2015 г. за участие в общите избори за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 468 и чл. 469 от Изборния кодекс за допускане на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в новите избори за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, за общински съветници в община Балчик, област Добрич, и за общински съветници в община Ружинци, област Видин, за кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, и за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 468 и чл. 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ за участие в новите избори за кмет на кметство Дяково, община Дупница, област Кюстендил, за общински съветници в община Балчик, област Добрич, и за общински съветници в община Ружинци, област Видин, за кмет на кметство Веселиново, община Тунджа, област Ямбол, и за кмет на кметство Петърница, община Долни Дъбник, област Плевен, насрочени на 2 октомври 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения