Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 337-МИ
София, 27 юни 2021 г.

ОТНОСНО: преброяване на контролните разписки от машинното гласуване в определен брой избирателни секции при произвеждане на частичните избори на 27 юни 2021 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 2 и 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. В частичните избори на 27 юни 2021 г. да се извърши преброяване на контролните разписки от машинното гласуване в извадка от 16 избирателни секции, определени на случаен принцип, както следва:

- община Благоевград, секция ……………………;

- ………………….

2. Настоящото решение не се прилага, когато в СИК е извършено преброяване на контролните разписки поради възникнала хипотеза по т. 1 и т. 2 от раздел VI на Методическите указания, приети с Решение № 301-МИ от 24 юни 2021 г. на ЦИК.

3. Избирателните секции по т. 1 се определят от Централната избирателна комисия, оповестяват се в 17,00 часа на 27 юни 2021 г. и се публикуват на интернет страницата на ЦИК.

Централната избирателна комисия незабавно уведомява общинските избирателни комисии за определените секции.

4. Общинската избирателна комисия незабавно уведомява секционните избирателни комисии от определените секции, че трябва да извършат преброяване на контролните разписки от машинното гласуване. Общинската избирателна комисия снабдява до 19.00 ч. всяка секция по т. 1 с копие от настоящото решение, Протокол на СИК (Приложение № 89-МИ-НЧ-кр) и плик, върху който има надпис „Протокол по решение на ЦИК“ и деветцифрения номер на секцията.

За избирателни секции с две машини за гласуване се осигуряват два протокола (Приложение № 89-МИ-НЧ-кр) и един плик.

5. След попълване на протокола на СИК (Приложение № 89-МИ-НЧ-м), членовете на СИК от определените секции изваждат контролните разписки и преброяват подадените гласове от машинното гласуване по реда на т. 1.1 и т. 1.2 от раздел VI на Методическите указания, приети с Решение № 301-МИ от 24 юни 2021 г. на ЦИК.

6. След преброяване на контролните разписки, секционната избирателна комисия вписва резултатите в предадения им протокол. Членовете на СИК подписват протокола, след което го поставят в предадения им плик. Пликът се запечатва и подписва от членовете на СИК.

В секции с две машини за гласуване, контролните разписки от всяка машина се преброяват отделно и резултатите се вписват в отделен протокол. Двата протокола се поставят заедно в плика.

7. Контролните разписки се опаковат и се поставят в плика с надпис „Плик № 3-МИ – Контролни разписки от машина за гласуване с идент. № ................ на СИК № ……“.

8. Секционната избирателна комисия предава запечатания плик по т. 6 на ОИК заедно с другите книжа и материали. Пликът не се разпечатва.

9. Общинската избирателна комисия предава на ЦИК запечатаните пликове с надпис „Протокол по решение на ЦИК“ и деветцифрения номер на секцията от определените по т. 1 избирателни секции.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 8 членове и „ПРОТИВ“ 5 членове.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 – 3 във връзка с чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕВ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения