Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 333-НС
София, 26 юни 2021 г.

ОТНОСНО: жалба от Венцислав Атанасов Ангелов, кандидат за народен представител от ПП „Свобода“, срещу решение № 64-НС от 23.06.2021 г. на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № НС-10-266 от 26.06.2021 г. от Венцислав Атанасов Ангелов като кандидат за народен представител в листата на ПП „Свобода“, регистриран за Деветнадесети изборен район – Русенски.

С жалбата на Венцислав Атанасов Ангелов – кандидат за народен представител в листата на ПП „Свобода“, се оспорва решение № 64-НС от 23.06.2021 г. на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски, с което е установено извършено нарушение по чл. 183, ал. 3 и ал. 4 ИК относно агитационни материали (голям плакат), поставен на бул. „Липник“, като същият агитационен материал е поставен и на площад „Свобода“, пред Съдебната палата в град Русе. Във връзка с предишна жалба на същото лице е произнесено решение на РИК – Русе, както и с писмо на общинската администрация – Русе, е указано на лицето, че не трябва да бъдат нарушавани изискванията на чл. 183, ал. 3 и ал. 4 ИК.

В жалбата се твърди, че решението на РИК – Русе, е незаконосъобразно и немотивирано като го оспорва изцяло. Според него актът не е връчен, както и не е бил уведомен за основанията за издаването му. Жалбоподателят твърди, че в решението на РИК не са посочени мотиви, че с поставянето на агитационните материали е застрашил живота и здравето на гражданите, нито пък, че е създал пречки за движението по пътното платно от страна на участници в него. Също така посочва, че от страна на община Русе не е имало възражения за поставяне на агитационни материали, както и за провеждане на мероприятия на същите места, където са поставени материалите. Същевременно възразява, че РИК – Русе не е компетентна да се произнася за нарушения по Закона за събранията, митингите и манифестациите, както и че в решението на комисията не е посочена разпоредбата, с която се налага административно наказание за нарушенията на изискванията на чл. 183, ал. 3 и 4 ИК.

Моли за отмяна на решението като незаконосъобразно.

Централната избирателна комисия намира жалбата за допустима, като е подадена в законоустановения срок, от лице с правен интерес предвид качеството му на кандидат за народен представител, срещу подлежащ на обжалване акт на РИК в Деветнадесети изборен район – Русенски, а по същество я намира за неоснователна по следните съображения:

В решението на РИК – Русе е отразено, че е извършена проверка на място с която се констатира, че посочените като агитационни материали действително са поставени на цитираните места.

Плакатите са поставени в нарушение на разпоредбите на чл. 183, ал. 3 и ал. 4 ИК, тъй като застрашават живота и здравето на гражданите, както и безопасността на движението.

Видно от решението на РИК – Русе посочените в жалбата агитационни материали са в нарушение на чл. 183 ал. 3 ал. 4 от ИК и следва да бъдат премахнати от кмета на община Русе.

Констатираното нарушение на забраната по чл. 183, ал. 4 , предл. 1 и 3 ИК води до осъществяване на състава по чл. 480, ал. 2, предл. 3 от ИК, тъй като посоченото в плаката лице е кандидат за народен представител и провежда предизборната си агитация в нарушение на забраната да ползва агитационни материали, които застрашават живота и здравето на гражданите и безопасността на движението .

Централната избирателна комисия приема, че изводите на РИК – Русе, са правилни и законосъобразни.

Поради горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а, чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПОТВЪРЖДАВА решение № 64-НС от 23.06.2021 г. на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски.

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Венцислав Атанасов Ангелов като кандидат за народен представител в листата на ПП „Свобода“, регистриран за Деветнадесети изборен район – Русенски, срещу решение № 64-НС от 23.06.2021 г. на Районна избирателна комисия в Деветнадесети изборен район – Русенски.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд – Русе, чрез РИК – Русе, в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КрЦ/ЕЛ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1071-МИ / 13.01.2022

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение в община Костинброд, Софийска област, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове през 2019 г., от изборите за народни представители на 04.04.2021 г., 11.07.2021 г., 14.11.2021 г. и за президент и вицепрезидент на републиката, произведени през 2021 г.

  • № 1070-МИ / 11.01.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Сапарева баня

  • № 1069-МИ / 11.01.2022

    относно: временна замяна на член на ОИК – Левски, област Плевен

  • всички решения