Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3324-МИ
София, 26 юли 2016 г.

ОТНОСНО: определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове на 2 октомври 2016 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 7 във връзка с чл. 78, чл. 83, ал. 4, чл. 463, чл. 464, т. 11 и 12 и чл. 465 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

 1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на нови избори за общински съветници или нови/частични избори за кмет на община, насрочени на 2 октомври 2016 г., съгласно методиката – приложение към решението, както следва:
Председател 630 лева
Заместник-председател 570 лева
Секретар 570 лева
Член 530 лева
 1. ОПРЕДЕЛЯ месечно възнаграждение на членовете на ОИК за подготовка и произвеждане на нови или частични избори за кметове на кметства, насрочени на 2 октомври 2016 г., съгласно методиката – приложение към решението, както следва:
Председател 540 лева
Заместник-председател 500 лева
Секретар 500 лева
Член 460 лева
 1. ОПРЕДЕЛЯ еднократно възнаграждение на членовете на  СИК/ПСИК за произвеждане на нови и частични избори за кметове на кметства, както следва:
Председател 60 лева
Заместник-председател 55 лева
Секретар 55 лева
Член 50 лева
 1. На членовете на СИК/ПСИК по чл. 444, ал. 1 от ИК, които ще предават протоколите и книжата, определя по 10 лв. допълнително възнаграждение извън посоченото по т. 2. За удостоверяване обстоятелството кои членове на секционната избирателна комисия са осъществили предаването на книжата и материалите тези членове на СИК/ПСИК предават на приемащия член на ОИК удостоверението си за член на СИК/ПСИК. На гърба на удостоверението се изписва текстът „предал изборните книжа“. Под текста се подписва представител на ОИК, който полага печат на ОИК и връща удостоверението обратно на члена на СИК за легитимирането му пред съответната общинска администрация, която следва да изплати възнаграждението.
 2. При произвеждане на втори тур на членовете на СИК/ПСИК се изплаща ново възнаграждение в размерите по т. 3 и 4 от настоящото решение.
 3. Възнагражденията на ОИК и СИК/ПСИК за новите избори са за сметка на държавния бюджет и не се облагат с данъци по ЗДДФЛ. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване са за сметка на републиканския бюджет.
 4. За насрочените нови избори за общински съветници и кметове на кметства на 2 октомври 2016 г. членовете на ОИК получават месечното възнаграждение по т. 1 за времето от 20 август 2016 г. (50 дни) до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите за съответното населено място.
 5. Разходите по организационно-техническата подготовка и обезпечаване на частичните избори, в т.ч. и възнагражденията на ОИК, СИК и ПСИК, включително с техника и консумативи са, за сметка на общинския бюджет.
 6. За насрочените частични избори за кметове на 2 октомври 2016 г. членовете на ОИК получават месечното възнаграждение по т. 1 за времето от 22 август 2016 г. (40 дни) до 7 дни след обявяване на окончателните резултати от изборите.
 7. Членовете на ОИК за времето, през което получават месечно възнаграждение, не получават отделно възнаграждение за заседания и дежурства по реда на чл. 83, ал. 4 от ИК.
 8. РАЗРЕШАВА при необходимост наемането на един IT специалист за подпомагане дейността на ОИК по време на активния период, който осигурява техническо организиране на заседанията, поддръжка на страницата, електронната поща и регистрите, водени от ОИК, в които има насрочени нови и частични избори на 2 октомври 2016 г.

11.1. Общинската избирателна комисия може да възлага и други дейности на специалиста.

11.2. Определя еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК, в които се произвеждат нови избори, за периода от неговото назначаване до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер на действащата към момента на произвеждане на новите избори минимална месечна работна заплата за страната, а именно 420 лв. Разходите са за сметка на държавния бюджет.

11.3. Определя еднократно възнаграждение на IT специалист към ОИК, в които се произвеждат частични избори, за периода от неговото назначаване до 7 дни от обявяване на изборния резултат в размер на 340 лв. Разходите са за сметка на общинския бюджет.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Зам.-председател: Мария Мусорлиева

* Публикувано на

Свързани решения:

3331-МИ/

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения