Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 331-НС
София, 26 юни 2021 г.

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Институт за политики и развитие“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

Постъпило е заявление с вх. № 17-1 от 25.06.2021 г. от „Институт за политики и развитие“, регистрирана с Решение на ЦИК № 292-НС от 23.06.2021 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представлявано от Емил Торком Мечикян, чрез Димитрина Константинова Александрова.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Емил Торком Мечикян, представляващ сдружението, в полза на Димитрина Константинова Александрова;

- пълномощно от Емил Торком Мечикян, представляващ сдружението, в полза на 4 (четири) лица – представители на сдружение „Институт за политики и развитие“;

- декларации по образец (Приложение № 30-НС от изборните книжа) – 4 (четири) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 11 юли 2021 г., представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели 4 лица.

На 25.06.2021 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „Институт за политики и развитие“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 3 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 82-НС от 21 май 2021 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 3 (три) упълномощени представители на сдружение „Институт за политики и развитие“, както следва:

Три имена

ЕГН

1.

Ван Филип Хачадурян

2.

Антоанета Георгиева Бойчева

3.

Недялко Иванов Бойчев

Регистрираните наблюдатели да се впишат в регистъра за публикуване.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕС/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения