Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3284-МИ/НР
София, 7 юли 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Ружинци, област Видин

С вх. № МИ-10-50/24.06.2016 г. в ЦИК е постъпило заявление от Елизабет Методиева Атанасова, за освобождаването й като зам.-председател на ОИК – Ружинци, по лични причини.

Към заявлението е приложено уведомително писмо от Петър Тодоров – упълномощен представител на ПП „ДПС“ – Видин, за промяна в ОИК - Ружинци, като се предлага на мястото на Елизабет Методиева Атанасова – зам.-председател на ОИК – Ружинци, да бъде назначен Захарин Иванов Захариев. Приложени са също: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК, копие от дипломата за завършено висше образование и копие от личната карта на Захарин Иванов Захариев и копие от пълномощно № 36 от 14.06.2016 г. от Мустафа Сали Карадайъ в полза на Петър Ванчев Тодоров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като зам.-председател на ОИК – Ружинци, област Видин, Елизабет Методиева Атанасова, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за зам.-председател на ОИК – Ружинци, област Видин, Захарин Иванов Захариев, ЕГН ...

На назначения зам.-председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Зам.-председател: Мария Мусорлиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1235-НС / 11.08.2022

    относно: условията и реда за участие на наблюдатели в изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1234-НС / 11.08.2022

    относно: изисквания към организацията и технологията на компютърната обработка на данните от гласуването и издаването на Бюлетин на ЦИК за резултатите, включително от машинното гласуване, от изборите за народни представители на 12 октомври 2022 г.

  • № 1233-НС / 11.08.2022

    относно: определяне условията и реда за образуване на избирателни секции в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в местата за лишаване от свобода и за задържане както и на плавателни съдове под българско знаме, и изготвяне на избирателни списъци

  • всички решения