Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 327-ЕП
София, 16 май 2019 г.

ОТНОСНО: сигнал за нарушение на изискването на чл. 183, ал. 2 ИК от доставчика на медийни услуги „Дарик радио“ АД

С вх. № ЕП-20-246/15.05.2019 г. в Централната избирателна комисия е получен сигнал от Съвета за електронни медии, подписан от София Владимирова – председател на СЕМ, с който е поискана преценка на Централната избирателна комисия дали е налице нарушение на чл. 183, ал. 2 ИК от доставчика на медийни услуги „Дарик радио“ АД. Към сигнала е приложен 1 брой електронен носител със запис на предизборна агитация, представляваща предизборни агитационни материали на кандидатите за евродепутати от листите на коалициите „БСП за България“ – Румен Гечев и „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – Радан Кънев, и партия „ГЕРБ“ – Андрей Новаков, предоставен за разпространение в 18:49:17 ч. на 09.05.2019 г. в програмата на Дарик радио България на доставчика на медийни услуги „Дарик радио“ АД.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с видеоматериалите и извърши проверка, приема за установено следното:

Аудиоматериалът безспорно има характер на предизборен агитационен материал, представен в програмата „Дарик радио България“, но не носи задължителния атрибут на предизборно послание, съдържащо предупреждението, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, съгласно изискването на чл. 183, ал. 2 ИК. По силата на чл. 183, ал. 2, изр. последно ИК „в аудио и аудиовизуалните материали тази информация се съдържа като недвусмислено и разбираемо послание“. В излъчения аудиозапис липсва каквото и да е послание в тази насока. В излъчения аудиозапис липсва и означението, че е платена форма на отразяване на предизборната кампания на политическите партии и коалиции.

По силата на чл. 179 ИК задължение на доставчиците на медийни услуги при излъчване, публикуване и разпространение на платени форми на отразяване на предизборната кампания е да ги отделят с визуален, звуков или аудио-визуален знак, който съдържа надпис или звуково съобщение, че материалът е платен. От предоставения предизборен агитационен материал е видно, че това изискване не е спазено.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 23 и т. 26 във връзка с чл. 179, чл. 183, ал. 2, чл. 474, ал. 1, чл. 480, ал. 2, и чл. 496, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 179 ИК по отношение на „Дарик радио“ АД, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 831476119, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, район „Оборище“, бул. „Дондуков“ № 82, за излъчване по програма Дарик радио България на предизборни материали на кандидатите за евродепутати от листите на коалициите „БСП за България“ – Румен Гечев и „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – Радан Кънев, и партия „ГЕРБ“ – Андрей Новаков, предоставен за разпространение в 18:49:17 ч. на 09.05.2019 г. в програмата на Дарик радио България на доставчика на медийни услуги „Дарик радио“ АД, предоставен за разпространение на доставчика на медийни услуги „Дарик радио“ АД и излъчен на 09.05.2019 г. в 18:49:17 ч. в програмата на Дарик радио България, които не са отделени чрез визуален, звуков или аудио-визуален знак, съдържащ надпис или звуково съобщение, че материалът е платен.

УСТАНОВЯВА нарушение на изискванията на чл. 183, ал. 2 ИК по отношение на „Дарик радио“ АД, вписано в Агенцията по вписванията с ЕИК 831476119, със седалище и адрес на управление гр. София 1504, район „Оборище“, бул. „Дондуков“ № 82, за излъчване по програма Дарик радио България на поредица от предизборни материали на кандидатите за евродепутати от листите на коалициите „БСП за България“ – Румен Гечев и „ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ – Радан Кънев, и партия „ГЕРБ“ – Андрей Новаков, предоставен за разпространение в 18:49:17 ч. на 09.05.2019 г. в програмата на Дарик радио България на доставчика на медийни услуги „Дарик радио“ АД, предоставен за разпространение на доставчика на медийни услуги „Дарик радио“ АД и излъчен на 09.05.2019 г. в 18:49:17 ч. в програмата на Дарик радио България, които не съдържат информация, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установените нарушения на Радосвет Крумов Радев, ЕГН ……………, в качеството му на директор и представител на „Дарик радио“ АД.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения