Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 324-ЕП
София, 16 май 2019 г.

ОТНОСНО: нарушение на чл. 183, ал. 4 от Изборния кодекс, извършено от КП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“

В Централната избирателна комисия е постъпил сигнал от началника на кабинета на министъра на отбраната на Република България – Илия Налбантов, с вх. № ЕП-04-18\3 от 15.05.2019 г. за извършено нарушение от КП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.

Подателят на сигнала твърди, че въпреки Решение № 258-ЕП от 05.05.2019 г. на Централната избирателна комисия, с което се установява нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които застрашават държавната собственост, чрез използването на националния знак на военните въздухоплавателни средства, както и нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, предвидена в чл. 183, ал. 4 ИК от КП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ и с което се постановява премахване на националния знак на военните въздухоплавателни средства от всички агитационни материали на КП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ на основание чл. 186, ал. 2 ИК, нарушението продължава и след датата на постановяване на решението.

В сигнала се твърди, че нарушението се установява от сайта на ПП „ВОЛЯ“ https://voliabg.com, където и към датата на подаването на сигнала е използван символ, представляващ кръг, състоящ се от три концентрични кръга и външен кант със следните цветове: вътрешен – бял цвят; среден – зелен цвят; външен – червен цвят, и с външен кант – бял цвят, представляващ националния знак на военните въздухоплавателни средства на Република България.

Подателят на сигнала моли Централната избирателна комисия да постанови премахване на посочения знак от всички агитационни материали, с които на практика се отправят политически внушения в полза на определен политически субект или кандидат и във вреда на Българската армия.

Решение № 258-ЕП от 5 май 2019 г. на ЦИК е обжалвано от КП „ВОЛЯ – Българските родолюбци“ пред Върховния административен съд. С Решение № 7109 от 13 май 2019 г. на ВАС е отхвърлена жалбата на КП „ВОЛЯ – Българските родолюбци“.

Въпреки решението на ВАС при извършената от Централната избирателна комисия справка в интернет страница на КП „ВОЛЯ – Българските родолюбци“ (https://voliabg.com) на 16 май 2019 г. безспорно се установява използването на националния знак на военните въздухоплавателни средства на Република България.

По аргумент от разпоредбите на чл. 323 и чл. 324 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България военните въздухоплавателни средства, вписани по реда на чл. 5, ал. 1 от Наредба № 20 от 14.06.2010 г. в регистъра на военните въздухоплавателни средства на Република България, са държавна собственост, а съгласно чл. 2, ал. 1 от Наредба № 20 от 14.06.2010 г. за регистрация на военните въздухоплавателни средства в Република България на военното въздухоплавателно средства се поставя национален знак, който заедно с регистрационния знак осигурява неговата уникална идентичност.

С оглед гореизложеното Централната избирателна комисия счита, че е осъществен фактическият състав на нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, тъй като в агитационен материал, публикуван на интернет страницата на КП „ВОЛЯ – Българските родолюбци“ (https://voliabg.com), е използван националният знак на военните въздухоплавателни средства на Република България, като по този начин е застрашена държавната собственост. Това е така, тъй като в посочения по-горе агитационен материал се съдържа предупреждението, че „Купуването и продаването на гласове е престъпление“, има данни за номера на коалицията в бюлетината за предстоящите избори за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., налице е и призив за подкрепа на коалицията – Гласувай с № 23, както и са посочени имената на всички кандидати от кандидатската листа на КП „ВОЛЯ – Българските родолюбци“. В същото време е осъществен и фактическият състав на нарушение по чл. 183, ал. 4 ИК, доколкото чрез използването на националният знак на военните въздухоплавателни средства на Република България в агитационен материал, публикуван на интернет страницата на КП „ВОЛЯ – Българските родолюбци“ (https://voliabg.com), се накърняват добрите нрави, тъй като гласоподавателите се въвеждат в заблуждение относно евентуалното участие на военнослужещи в изборния процес, което е забранено с императивните разпоредби на чл. 182, ал. 1 и 2 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България.

След като приема, че са налице нарушения по чл. 183, ал. 4 ИК, Централната избирателна комисия намира за основателно и искането на началника на кабинета на министъра на отбраната на Република България за премахване на националния знак на военните въздухоплавателни средства от посочените по-горе агитационните материали, доколкото същите се разпространяват в нарушение на кодекса на територията на повече от един изборен район.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 183, т. 4 във връзка с чл. 57, ал. 1, т. 45 във връзка с чл. 496 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които застрашават държавната собственост чрез използването на националния знак на военните въздухоплавателни средства, предвидена в чл. 183, ал. 4 ИК, от КП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.

УСТАНОВЯВА нарушение на забраната за използване на агитационни материали, които накърняват добрите нрави, предвидена в чл. 183, ал. 4 ИК, от КП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“.

ПОСТАНОВЯВА премахване на националния знак на военните въздухоплавателни средства от всички агитационни материали на КП „ВОЛЯ – Българските Родолюбци“ на основание чл. 186, ал. 2 ИК.

ОПРАВОМОЩАВА председателя на ЦИК да състави акт за установените нарушения на коалиция „ВОЛЯ – Българските родолюбци“, представлявана от Веселин Марешки.

Решението в частта, с която се постановява премахване на националния знак на военните въздухоплавателни средства, подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1856-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Федерация на независимите студентски дружества“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1855-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „Младежи за балканите“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • № 1854-НС / 30.03.2023

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение ЗЕМЕДЕЛСКИ МЛАДЕЖКИ СЪЮЗ в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

  • всички решения