Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 322-ЕП
София, 15 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 4 (4-1) от 14.05.2019 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, подписано от представляващата Катя Колева Келевска, регистрирана с Решение на ЦИК № 268-ЕП от 07.05.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:  пълномощно от Катя Колева Келевска – председател на УС, в полза на 21 (двадесет и едно) лица – упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат; декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 21 (двадесет и един) бр.

На 15.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията 19 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, за 2 лица са  установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 19 (деветнадесет) упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ“, както следва:

Име, презиме, фамилия

 

1.

Георги Иванов Колеолов

 

2.

Кирил Димитров Околски

 

3.

Явор Димитров Гечев

 

4.

Иван Иванов Френкев

 

5.

Генади Георгиев Ганчев

 

6.

Николай Йорданов Белалов

 

7.

Радослав Бойков Зафиров

 

8.

Джоана Василева Янчева

 

9.

Владислава Емилова Манчева

 

10.

Марина Валентинова Иванова

 

11.

Катерина Георгиева Янчева

 

12.

Николина Николова Ракова

 

13.

Пламен Александров Александров

 

14.

Николай Митков Митков

 

15.

Кирил Мариянов Мариянов

 

16.

Милена Руменова Милошева-Андонова

 

17.

Николай Емилов Колчев

 

18.

Димитър Валентинов Загоров

 

19.

Яни Анастасов Янкулов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му


Зам.-председател: Таня Йосифова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2918-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 140-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • № 2917-НС / 30.11.2023

    относно: обявяване на Вениамин Иванов Воденичаров за народен представител от Двадесет и пети изборен район – София, в Четиридесет и деветото Народно събрание

  • всички решения