Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3204-МИ
София, 20 април 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в новите избори за кметове на кметства, насрочени на 5 юни 2016 г.

Постъпило е заявление от партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, подписано от Мустафа Карадайъ в качеството му на съпредседател и представляващ партията, заведено под № 9 на 20 април 2016 г. в регистъра на партиите за участие в новите избори за кмет на кметство Каменар, община Лозница, област Разград, кметство Идилево, община Севлиево, област Габрово, кметство Стояновци, община Роман, област Враца, кметство Старо село, община Радомир, област Перник, кметство Мъдрево, община Кубрат, област Разград, насрочени на 5 юни 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: Движение за права и свободи – ДПС.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 11.04.2016 г. от СГС – ТО, VІ-12 състав, по ф.д. № 2574/1990 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-866 от 18.04.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2013, 2014 и 2015 г.; копие на пълномощно № 2/26.01.2016 г. от Мустафа Сали Карадайъ в полза на Христина Василева Атанасова.

На основание чл. 164, ал. 1 от Изборния кодекс е заявено, че лицето, което е определено и ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност, свързани с предизборната кампания на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ, е Мустафа Сали Карадайъ.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1840-МИ от 4 септември 2015 г. за участие в общите избори на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 469 от Изборния кодекс за допускане на партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в новите избори за кмет на кметство Каменар, община Лозница, област Разград, кметство Идилево, община Севлиево, област Габрово, кметство Стояновци, община Роман, област Враца, кметство Старо село, община Радомир, област Перник, кметство Мъдрево, община Кубрат, област Разград, насрочени на 5 юни 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 469 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия ДВИЖЕНИЕ ЗА ПРАВА И СВОБОДИ за участие в новите избори за кмет на кметство Каменар, община Лозница, област Разград, кметство Идилево, община Севлиево, област Габрово, кметство Стояновци, община Роман, област Враца, кметство Старо село, община Радомир, област Перник, кметство Мъдрево, община Кубрат, област Разград, насрочени на 5 юни 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване върху бюлетината е: Движение за права и свободи – ДПС.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения