Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3336-МИ
София, 20 май 2024 г.

ОТНОСНО: промени в състава на ОИК – Тетевен, област Ловеч

В Централната избирателна комисия е постъпило предложение с вх. № ЦИК-МИ-11-183 от 17.05.2024 г. от М. Д. Д. – упълномощен представител на коалиция ГЕРБ-СДС, за промяна в ОИК – Тетевен. Предлага се на мястото на Дора Ангелова Стоянова –председател на ОИК, освободена с Решение № 3235-МИ от 7 май 2024 г. на ЦИК, да бъде назначена Нели Ангелова Балканска.

Към заявлението са приложени: декларация по чл. 75, ал. 7, т. 1, чл. 80, ал. 1 и 3, чл. 81 във връзка с чл. 66 и чл. 3, ал. 3 ИК, копие от дипломата за завършено висше образование на Нели Ангелова Балканска и пълномощно в полза на М. Д. Д.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Тетевен, област Ловеч, Нели Ангелова Балканска, ЕГН ...

На назначения председател на ОИК да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЕЧ/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения