Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 317-ЕП
София, 14 май 2019 г.

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г.

Постъпило е заявлениe с вх. № 2 (2-1) от 13.05.2019 г. от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, подписано от представляващия Ива Юлиянова Лазарова, регистрирана с Решение на ЦИК № 267-ЕП от 07.05.2019 г. българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г

Към заявлението (Приложение № 28-ЕП от изборните книжа) са приложени:  пълномощно от Ива Юлиянова Лазарова – председател на УС, в полза на 14 (четиринадесет) лица – упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“; списък с имената и единните граждански номера на упълномощените лица за наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат; декларации по образец (Приложение № 30-ЕП от изборните книжа) – 14 (четиринадесет) бр.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели в страната 12 лица и извън страната – 2 лица.

На 14.05.2019 г. в ЦИК е получено по електронната поща писмо от „Информационно обслужване“ АД за извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“.

Проверката на лицата от приложения към заявлението списък установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултатите от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 77-ЕП от 5 април 2019 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели 14 (четиринадесет) упълномощени представители на сдружение „ИНСТИТУТ ЗА РАЗВИТИЕ НА ПУБЛИЧНАТА СРЕДА“, както следва:

Име, презиме, фамилия

 

За страната

1.

Любомир Евгениев Иванов

2.

Красимира Антонова Величкова

3.

Богомил Цветанов Диков

4.

Ташко Николаев Кирилов

5.

Теодор Асенов Евдокимов

6.

Велко Бориславов Милоев

7.

Памела Гълъбинова Петкова

8.

Яна Вескова Обрешкова

9.

Ивелина Венелинова Вълчанова

10.

Цветанка Атанасова Владова

11.

Анка Божинова Апостолова

12.

Ангелина Георгиева Пройкова

 

Извън страната:

1.

Димитър Емилов Иванов

2.

Камелия Любомирова Конакчиева-Трибулен

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Стефка Стоева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения