Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3152-МИ/НР
София, 29 март 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Столична община

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-445/24.03.2016 г. на ЦИК от Любен Ангелов Петров –представляващ ПП „Реформаторски блок“, за назначаване на Станислав Колев Йордански за член на ОИК – Столична община, на мястото на освободения с Решение № 2996-МИ/НР от 5 януари 2016 г. на ЦИК член на ОИК Любомир Иванов Ковачев.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование Станислав Колев Йордански и пълномощно в полза на Любен Ангелов Петров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Столична община, област София-град, Станислав Колев Йордански, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения