Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3152-МИ/НР
София, 29 март 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Столична община

Постъпило е предложение с вх. № МИ-15-445/24.03.2016 г. на ЦИК от Любен Ангелов Петров –представляващ ПП „Реформаторски блок“, за назначаване на Станислав Колев Йордански за член на ОИК – Столична община, на мястото на освободения с Решение № 2996-МИ/НР от 5 януари 2016 г. на ЦИК член на ОИК Любомир Иванов Ковачев.

Към предложението са приложени: декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование Станислав Колев Йордански и пълномощно в полза на Любен Ангелов Петров.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Столична община, област София-град, Станислав Колев Йордански, ЕГН ...

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1216-НС / 05.08.2022

    относно: условията и реда за образуване на избирателните секции извън страната и за назначаване съставите на секционните избирателни комисии при произвеждане на изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • № 1215-НС / 05.08.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1211-НС от 4 август 2022 г. на ЦИК

  • № 1214-НС / 05.08.2022

    относно: приемане на образец на електронен публичен регистър на жалбите и сигналите, подадени до районната избирателна комисия, постановените по тях решения, и указания за комплектуване на преписките по жалбите срещу решенията на РИК

  • всички решения