Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3133-МИ
София, 15 март 2016 г.

ОТНОСНО: отваряне на запечатани помещения в общините, в които се произвежда втори тур на 20 март 2016 г. в новите и частичните избори за кмет на кметство

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

В оперативен порядък Централната избирателна комисия с протоколно решение от 12.03.2016 г. даде разрешение, оповестено на интернет страницата на ЦИК със съобщение, с което разреши отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от предшестващи избори, определено със заповед на кмета на общината, за прибиране на бюлетините и другите книжа и материали от новите и частични избори, насрочени на 13 март 2016 г., не по-рано от 19,00 ч. в деня на избора.

В населените места, в които не е избран кмет, ще се произведе втори тур в нови и частични избори на 20 март 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 и 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, в общините в които ще се произведе втори тур в новите и частичните избори за кмет на кметство на 20 март 2016 г., за прибиране на изборните книжа и материали от произведения втори тур, като отварянето се извърши не по-рано от 19,00 ч. на 20.03.2016 г.

Достъпът до запечатаното помещение, в което се съхраняват изборните книжа и материали, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

ОДОБРЯВА достъпа до запечатани помещения, в които се съхраняват изборни книжа и материали от предходни избори, определено със заповед на кмета на съответната община, за прибиране на бюлетините и другите книжа и материали от новите и частични избори, произведени на 13 март 2016 г., дадено с протоколно решение на ЦИК от 12.03.2016 г.

За извършените действия и съставените протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК да се уведоми ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3004-МИ / 29.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

  • № 3003-МИ / 29.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

  • № 3002-МИ / 29.02.2024

    относно: временна замяна на секретар на ОИК – Варна, област Варна

  • всички решения