Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3090-МИ
София, 18 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: жалба от Олег Илиев Милев – упълномощен представител на БСП за изборите в с. Хвостяне, община Гърмен, срещу решение № 276 от 16.02.2016 г. на ОИК – Гърмен

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-10-17/17.02.2016 г., от Олег Илиев Милев – упълномощен представител на БСП за изборите в с. Хвостяне, община Гърмен, на 13 март 2016 г., срещу решение № 276 от 16.02.2016 г. на ОИК – Гърмен.

Обжалваното решение е постановено по жалба от Олег Илиев Милев – председател на ОбС на БСП – с. Гърмен, до председателя на ОИК – Гърмен, с което иска на основание чл. 96 от ИК и във връзка с чл. 66, ал. 2 от ИК ОИК – Гърмен да извърши проверка и да бъдат отстранени от СИК в с. Хвостяне лицата Ибрахим Рифат Ахмед и Ферад Сейханов Ахмедов, съответно брат и син на кандидата за кмет Сейхан Ахмедов.

Общинската избирателна комисия – Гърмен с решение № 276 от 16.02.2016 г. е отхвърлила жалбата на Олег Илиев Милев като неоснователна. За да постанови обжалваното решение ОИК – Гърмен е извършила справка на назначените членове на СИК в с. Хвостяне и е констатирала, че не са налице условията за несъвместимост по чл. 66, ал. 2 от ИК във връзка с чл. 96 от ИК.

Жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес, поради което се явява допустима, но разгледана по същество е неоснователна.

Централната избирателна комисия, след като се запозна с жалбата и преписката към нея, счита че решението на ОИК – Гърмен е правилно и законосъобразно. Разпоредбата на чл. 96 от ИК, отнасяща се до несъвместимостта за членовете на СИК, препраща към разпоредбата на чл. 66 от ИК, където изчерпателно са изброени видовете несъвместимост. Посочените в жалбите роднински връзки като основание за несъвместимост между членовете на СИК и кандидата за кмет на с. Хвостяне не попадат в ограниченията, предвидени в чл. 66, ал. 1 и 2 от ИК. Разпоредбата на чл. 66, ал. 2 от ИК въвежда ограничения единствено и само между членовете на секционната избирателна комисия и не третира въпроса за отношенията между тях и съответните кандидати за кмет.

По изложените по-горе съображения Централната избирателна комисия счита, че жалбата против решение № 276 от 16.02.2016 г. на ОИК – Гърмен на Олег Милев е неоснователна.

Предвид изложеното и на основание чл. 53, ал. 4 и чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалбата на Олег Илиев Милев – упълномощен представител на БСП за изборите в с. Хвостяне, община Гърмен, срещу решение № 276 от 16.02.2016 г. на ОИК – Гърмен, като неоснователна.
Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1022-МИ / 30.11.2021

    относно: промяна в състава на ОИК – Борован, област Враца

  • № 1021-МИ / 30.11.2021

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Асеновци, община Левски, област Плевен

  • № 1020-ПВР / 30.11.2021

    относно: възстановяване на депозити на партии, коалиции и инициативни комитети, участвали в изборите за президент и вицепрезидент на републиката на 14 ноември 2021 г. и на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения