Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3084
София, 18 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатани помещения в община Троян, в които се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори за предаване на изборните книжа на отдел „Държавен архив“

Постъпило е писмо с вх. № МИ-14-20 от 09.02.2016 г. на Централната избирателна комисия от Донка Михайлова – кмет на община Троян, област Ловеч, с искане за разрешаване на достъп до запечатани помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г. за предаване на отдел „Държавен архив“. В същото писмо се съдържа искане за разрешаване на достъп до запечатани помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали от изборите за народни представители, произведени на 25 юни 2005 г., от изборите за президент и вицепрезидент, произведени на 22 и 29 октомври 2006 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 20 май 2007 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 7 юни 2009 г., и от изборите за народни представители, произведени на 5 юли 2009 г., и предаване на изборните книжа на отдел „Държавен архив“.

Съгласно чл. 457, ал. 5 от ИК изборните книжа и материали от произведените местни избори се съхраняват от общинските администрации до следващите общи избори за общински съветници и кметове. След изтичане на срока за съхранение и извършване на експертиза при спазване изискванията на Закона за националния архивен фонд и свързаните с него подзаконови нормативни актове, определените за постоянно съхранение книжа от съответните избори се предават в отдел „Държавен архив“ на съответната дирекция „Регионален държавен архив“.

Съгласно Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК достъпът до запечатаните изборни книжа и материали в помещенията, в които същите се съхраняват, се извършва само по разпореждане на съдебните органи, искане на разследващите органи по чл. 52 от НПК или по решение на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатани помещения в община Троян, област Ловеч, в които се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., от изборите за народни представители, произведени на 25 юни 2005 г., от изборите за президент и вицепрезидент, произведени на 22 и 29 октомври 2006 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 20 май 2007 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 7 юни 2009 г., и от изборите за народни представители, произведени на 5 юли 2009 г., във връзка с извършване на експертиза и предаване на подлежащите на архивиране книжа от съответните избори на Държавна агенция „Архиви“

Достъпът до съответните запечатани помещения, в които се съхраняват изборните книжа и материали за съответния вид избор, да се осъществи по реда на т. 30 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК от комисия от длъжности лица определена със заповед на кмета на общината.

За извършените действия да се съставят съответните протоколи съобразно изискванията на т. 31 от Решение № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. на ЦИК.

Копия от заповедта на кмета за определяне на длъжностните лица от общинската администрация и от съставения протокол да се изпратят на ЦИК.

След предаване на книжата от произведените избори за общински съветници и кметове на 23 и 30 октомври 2011 г., от изборите за народни представители, произведени на 25 юни 2005 г., от изборите за президент и вицепрезидент, произведени на 22 и 29 октомври 2006 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 20 май 2007 г., от изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 7 юни 2009 г., и от изборите за народни представители, произведени на 5 юли 2009 г., в отдел „Държавен архив“ и унищожаване на останалите книжа и материали кметът на общината изпраща на ЦИК информация, съдържаща основанието и реда за отваряне на помещението, резултата от експертизата на експертната комисия относно ценността на документите и предаването им за постоянно съхранение, както и за унищожаването.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3385-МИ / 30.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Панагюрище, област Пазарджик

  • № 3384-МИ / 29.05.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Радомир, област Перник

  • № 3383-ЕП/НС / 29.05.2024

    относно: искане за регистрация на наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г. от неправителствена организация „Election-Watch.EU“

  • всички решения