Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3070-МИ/НР
София, 9 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Дряново, област Габрово

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-11 от 08.02.2016 г. от подписано от Стефка Пенкова – председател на Общински съвет на БСП – гр. Дряново, за временна замяна на член на ОИК – Дряново, Недка Андреева Витанова с Маргарита Събева Маркова. Предложението е във връзка с постъпила молба от Недка Андреева Витанова за невъзможност да изпълнява задълженията си по уважителни причини за периода месец февруари до месец март 2016 г. включително.

Към предложението са приложени: молба от Недка Андреева Витанова; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Маргарита Събева Маркова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Дряново, област Габрово, Маргарита Събева Маркова, ЕГН …, на мястото на Недка Андреева Витанова, ЕГН …, до нейното завръщане.

На заместващия член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения