Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3070-МИ/НР
София, 9 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: временна замяна на член на ОИК – Дряново, област Габрово

Постъпило е предложение с вх. № МИ-10-11 от 08.02.2016 г. от подписано от Стефка Пенкова – председател на Общински съвет на БСП – гр. Дряново, за временна замяна на член на ОИК – Дряново, Недка Андреева Витанова с Маргарита Събева Маркова. Предложението е във връзка с постъпила молба от Недка Андреева Витанова за невъзможност да изпълнява задълженията си по уважителни причини за периода месец февруари до месец март 2016 г. включително.

Към предложението са приложени: молба от Недка Андреева Витанова; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК; копие от дипломата за завършено висше образование на Маргарита Събева Маркова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 във връзка с чл. 82, ал. 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Дряново, област Габрово, Маргарита Събева Маркова, ЕГН …, на мястото на Недка Андреева Витанова, ЕГН …, до нейното завръщане.

На заместващия член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения