Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3063-ЕП/НС
София, 11 април 2024 г.

ОТНОСНО: съставяне, обявяване, поправка, отпечатване и публикуване на избирателните списъци за избирателните секции в страната при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 9, ал. 6, чл. 23, чл. 24, чл. 25, ал. 2 – ал. 5, чл. 26 – чл. 30, чл. 41 – 45, чл. 251, чл. 252, чл. 350, ал. 2, чл.352, чл. 357 – чл. 362 и § 1, т. 2, б. „б“ от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс Централната избирателна комисия:

 

Р Е Ш И:

 

І. Общи правила

1. Гласуването в Република България се извършва въз основа на избирателни списъци. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък за съответния вид избор. Избирателните списъци се съставят поотделно за всяка избирателна секция и поотделно за всеки вид избор.

1.1. Избирателните списъци се изготвят на български език.

1.2. Всеки избирател се вписва само в един избирателен списък за съответния вид избор.

1.3. В избирателните списъци са вписват имената на избирателите по азбучен ред.

1.4. Избирателните списъци при произвеждането на изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. за секциите в страната се съставят в две части - част I и част II.

 

IІ. Съставяне на избирателни списъци за секциите в страната

2. Избирателните списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България - част I (Приложение № 1-ЕП от изборните книжа), част II (Приложение № 2-ЕП от изборните книжа), избирателните списъци за гласуване в изборите за народни представители (Приложение № 3-НС от изборните книжа), както и избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия в двата вида избори (Приложение № 4-ЕП, Приложение № 5-НС от изборните книжа) се съставят от общинските администрации по населените места, в които се води регистър на населението и се подписват от кмета на общината, съответно от кмета на кметството или от кметския наместник, и от секретаря на общината. В градовете с районно деление избирателните списъци се подписват от кмета и секретаря на района.

2.1. Избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги  (Приложение № 6-ЕП и Приложение № 7-НС от изборните книжа), се съставят от ръководителите на лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, и се подписват от тях;

2.2. Избирателните списъци за гласуване в местата за лишаване от свобода и за задържане (Приложение № 10-ЕП и Приложение № 11-НС от изборните книжа), се съставят от ръководителите на местата за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане и се подписват от тях.

2.3. Избирателните списъци за гласуване на плавателен съд под българско знаме (Приложение № 8-ЕП и Приложение № 9-НС от изборните книжа), се съставят и подписват от капитана на плавателния съд.

 

ІІI. Съдържание на избирателните списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България – част І

3. Избирателният списък –- част І (Приложение № 1-ЕП от изборните книжа) се съставя по постоянен адрес на избирателите български граждани и включва имената на българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода и имат адресна регистрация по постоянен и настоящ адрес в Република България или постоянен адрес на територията на Република България и настоящ адрес в друга държава – членка на Европейския съюз към 9 март 2024 г.

3.1. В избирателния списък не се включват имената на българските граждани, чиято адресна регистрация по настоящ адрес е извън територията на Република България или на друга държава-членка на Европейския съюз.

3.2. Избирателите, родени преди 31.12.1931 г. и ползващи се от разпоредбата на § 9а от ПЗР на Закона за българските лични документи, които нямат заявен постоянен адрес, се включват в избирателния списък по отразения в личния (зеления) им паспорт адрес.

4. В избирателните списъци – част І се обособяват отделни графи, както следва: пореден номер, име, адрес, ЕГН, документ за самоличност, подпис на избирателя, забележки.

4.1. В отделните графи се вписват:

а) графа „№“ – поредният номер на избирателя в списъка;

б) графа 2 „Собствено, бащино, фамилно име“ – имената на избирателите по азбучен ред (подреждането започва според буквите в собственото им име);

в) графа 3 „Адрес“ - постоянният адрес, а в случаите по чл. 36, ал. 1 ИК – настоящият адрес; в случаите, когато избирател с адресна регистрация по настоящ адрес на територията на секцията към 9 март 2024 г. включително (3 месеца преди изборния ден), е подал писмено заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 26-ЕП от изборните книжа) не по-късно от 25 май 2024 г. включително (14 дни преди изборния ден), в тази графа на списъка се вписва настоящият му адрес, а в графа „Забележки“ се вписва текст „н.а.“; проверката се извършва от общинските администрации в момента на съставяне на списъка;

г) графа 4 „ЕГН“ – единният граждански номер (ЕГН) на избирателя; при отпечатването тази графа се оставя празна и се попълва в деня на изборите от секционната избирателна комисия (СИК) при гласуването на избирателя.

д) графа 5 „Документ за самоличност“ – видът и номерът на документа за самоличност на избирателя; при отпечатването тази графа се оставя празна и се попълва от СИК непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване; документът за самоличност следва да е валиден към 9 юни 2024 г. включително (изборния ден); видът на документа за самоличност се отбелязва, както следва: лична карта - със съкращението „л.к.“, а личен (зелен) паспорт - със съкращението „л.п“;

е) графа 6 „Подпис на избирателя“ се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея срещу името си, след като пусне бюлетината в избирателната кутия;

ж) графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден; в случаите по чл. 36, ал. 1 ИК в тази графа се вписва текст „н.а.“.

 

ІV. Съдържание на избирателните списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България – част ІІ

5. Избирателните списъци – част ІІ се съставят по адреса на постоянно или продължително пребиваване на избирателя гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз. Той включва: имената на гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, които не са български граждани,  навършили са 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение, не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваване в Република България и имат адрес на пребиваване към 9 март 2024 г. в Република България или друга държава-членка на Европейския съюз.

6. В част ІІ на избирателните списъци се вписват имената на тези граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, които не по-късно от 29 април 2024 г. (40 дни преди изборния ден) са подали до общинската администрация по адреса на постоянното или продължителното си пребиваване декларация по чл. 359, ал. 1 ИК (Приложение № 21-ЕП от изборните книжа), че желаят да бъдат вписани в избирателен списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

6.1. В част ІІ на избирателните списъци се вписват служебно от органа по чл. 23, ал. 1 ИК имената на гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, които веднъж са подали декларация по чл. 359, ал. 1 ИК и са били включени в част ІІ на избирателните списъци в изборите за членове на Европейския парламент от Република България, произведени на 26 май 2019 г., и не са загубили статута на постоянно или продължително пребиваващи в Република България.

Тези лица не подават ново заявление – декларация (Приложение № 21-ЕП от изборните книжа).

6.2. Лицата по т. 6.1. подават ново заявление – декларация по чл. 359, ал. 1 ИК само при промяна на някое от декларираните обстоятелства.

6.3. Органът по чл. 23, ал. 1 ИК преди да извърши вписване на гражданин на друга държава – членка на Европейския съюз въз основа на декларация, подадена в предходни избори за членове на Европейския парламент отправя запитване до:

а) дирекция „Миграция“ в МВР дали има промяна в статута на лицето като постоянно или продължително пребиваващ;

б) в Министерството на правосъдието, в дирекция „Изтърпяване на наказанието“ – дали лицето не изтърпява наказание „Лишаване от свобода“.

Извършва служебна проверка дали лицето не е поставено под запрещение пред съответния орган.

6.4. Декларациите на гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, се съхраняват за следващите избори за членове на Европейския парламент от Република България от съответната общинска администрация. Под съхранение за следващите избори се разбира до приключване на проверките за гласуване в нарушение на разпоредбите на ИК на следващите избори.

7. В избирателните списъци – част ІІ се обособяват отделни графи, както следва: номер, име, гражданство, адрес на пребиваване, личен номер, документ за самоличност, номер на удостоверението за пребиваване в Република България и дата на регистрацията, подпис на избирателя, забележки.

7.1. В отделни графи на избирателните списъци – част II се вписват:

а) име на избирателя, в последователност – собствено, бащино (ако е приложимо) и фамилно име на кирилица според документ за самоличност (подреждането започва според буквите в собственото им име);

б) гражданство на избирателя в държавата – членка на Европейския съюз, чийто гражданин е;

в) личен номер (ЛН) на избирателя гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз, като номерът не се отпечатва автоматизирано, а се попълва от СИК в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване;

г) документ за самоличност - видът и номерът му, като данните не се отпечатват автоматизирано, а се попълват от СИК в изборния ден непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване. Документът за самоличност следва да е валиден към 9 юни 2024 г. включително (изборния ден). Видът на документа за самоличност се отбелязва, както следва: карта на продължително/постоянно пребиваващ в Република България чужденец – със съкращението „л.к.ч.“, а паспорт - със съкращението „п.“;

д) номер на удостоверението за пребиваване в Република България (продължително или постоянно) и датата на регистрация, като данните не се отпечатват автоматизирано;

е) адрес на пребиваване в съответното населено място в Република България.

7.2. Общинските администрации, след извършване на проверката по чл. 362, ал. 2 ИК,  не по-късно от 9 май 2024 г. (30 дни преди изборния ден) изпращат в ЦИК копие от част II на избирателните списъци, както и копие от декларацията за вписване в избирателния списък – част II (Приложение № 21-ЕП от изборните книжа).

 

V. Съдържание на избирателните списъци за гласуване в изборите за народни представители

8. Избирателният списък се съставя по постоянен адрес на избирателите и включва имената на българските граждани, които са навършили 18 години към изборния ден включително, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода.

8.1. Избирателите, родени преди 31.12.1931 г. и ползващи се от разпоредбата на § 9а от ПЗР на Закона за българските лични документи, които нямат заявен постоянен адрес, се включват в избирателния списък по отразения в личния (зеления) им паспорт адрес.

8.2. В избирателните списъци – част І се обособяват отделни графи, както следва: пореден номер, име, адрес, ЕГН, документ за самоличност, подпис на избирателя, забележки.

В отделните графи се вписват:

а) графа „№“ – поредният номер на избирателя в списъка;

б) графа 2 „Собствено, бащино, фамилно име“ – имената на избирателите по азбучен ред (подреждането започва според буквите в собственото им име);

в) графа 3 „Адрес“ – постоянният адрес, а в случаите по чл. 36, ал. 1 ИК – настоящият адрес; в случаите, когато избирател с адресна регистрация по настоящ адрес на територията на секцията е подал писмено заявление за вписване в избирателния списък по настоящ адрес (Приложение № 27-НС от изборните книжа) не по-късно от 25 май 2024 г. включително (14 дни преди изборния ден), в тази графа на списъка се вписва настоящият му адрес, а в графа „Забележки“ се вписва текст „н.а.“; проверката се извършва от общинските администрации в момента на съставяне на списъка;

г) графа 4 „ЕГН“ – единният граждански номер (ЕГН) на избирателя; при отпечатването тази графа се оставя празна и се попълва в деня на изборите от секционната избирателна комисия (СИК) при гласуването на избирателя.

д) графа 5 „Документ за самоличност“ – видът и номерът на документа за самоличност на избирателя; при отпечатването тази графа се оставя празна и се попълва от СИК непосредствено преди допускането на избирателя до гласуване; документът за самоличност следва да е валиден към 9 юни 2024 г. включително (изборния ден); видът на документа за самоличност се отбелязва, както следва: лична карта - със съкращението „л.к.“, а личен (зелен) паспорт – със съкращението „л.п.“;

е) графа 6 „Подпис на избирателя“ се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея срещу името си, след като пусне бюлетината в избирателната кутия;

ж) графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден; в случаите по чл. 36, ал. 1 ИК в тази графа се вписва текст „н.а.“.

 

VI. Избирателни списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия.

9. В избирателните списъци за гласуване за членове на Европейския парламент от Република България с подвижна избирателна кутия се включват български граждани и граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които имат право да гласуват в този вид избор.

В избирателните списъци за гласуване за народни представители с подвижна избирателна кутия се включват български граждани, които имат право да гласуват в този вид избор.

9.1. В избирателните списъци за гласуване с подвижна избирателна кутия се вписват по общини избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и които отговарят на следните условия:

а) подали са заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия по образец (Приложение № 26-ЕП и Приложение № 27-НС от изборните книжа) не по-късно от 25 май 2024 г. (14 дни преди изборния ден) или не по-късно от 3 юни 2024 г. (5 дни преди изборния ден), при условие че за територията на населеното място има назначена ПСИК;

б) имат постоянен адрес на територията на съответната община/кметство или

в) имат настоящ адрес на територията на съответната община/кметство и са подали заявление за вписване в списъка по настоящ адрес (Приложение № 26-ЕП и Приложение № 27-НС от изборните книжа) или

г) в списъка за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България - граждани на друга държава-членка на Европейския съюз, които имат адрес на пребиваване на територията на съответната община/кметство и са служебно вписани в избирателен списък част ІІ или са подали декларация за вписване в списъка част ІІ (Приложение № 21-ЕП от изборните книжа) и са включени в него.

9.2. Заявлението за гласуване с подвижна избирателна кутия по образец (Приложение № 30-ЕП и Приложение № 31-НС от изборните книжа) трябва да е саморъчно подписано и може да бъде подадено от упълномощено лице или изпратено по пощата или електронно заявление със същото съдържание през интернет страницата на съответната общинска администрация по постоянния адрес/адрес на пребиваване или по настоящия адрес, когато е подадено заявление за гласуване по настоящ адрес и лицето е вписано в избирателния списък по настоящия му адрес.

При подаване на електронно заявление не се изисква електронен подпис.

9.3. Органът по чл. 23, ал. 1 ИК извършва проверка и установява увреждането на избирателя по служебен път, като вътрешна електронна административна услуга по реда на Закона за електронното управление. Когато служебната проверка е неуспешна, органът по чл. 23, ал. 1 ИК изисква от ТЕЛК/НЕЛК документ, удостоверяващ увреждането.

9.4. В избирателните списъци графите „ЕГН/ЛН“ и „Документ за самоличност“ се оставят празни и се попълват от ПСИК в изборния ден.

9.5. В графа „Забележки“ на тези списъци членовете на ПСИК вписват часа на гласуването.

9.6. Имената на избирателя, подал заявление за гласуване с подвижна избирателна кутия се заличават от избирателните списъци за гласуване по постоянен/настоящ адрес/адрес на пребиваване.

 

VIІ. Избирателни списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции за предоставяне на социални услуги, в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, и на плавателен съд под българско знаме.

10.1. В избирателните списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България се включват лицата, отговарящи на следните условия:

- към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено им с влязла в сила присъда;

- към изборния ден включително са граждани на друга държава – членка на Европейския съюз, навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание лишаване от свобода, имат статут на продължително или постоянно пребиваващи в Република България, не са лишени от правото да избират в държавата – членка, на която са граждани, подали са в срок декларация по чл. 359, ал. 1 ИК за вписване в Част ІІ на избирателния списък или на основание чл. 359, ал. 2 ИК са вписани служебно в списъка.

Избирателните списъци се съставят по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на избирателя по следния начин:

а) в графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен;

б) в графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя, съгласно личната карта или зеления паспорт за гражданите по § 9 от ПРЗ на ЗБЛД, съответно името по документ за самоличност – за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз;

в) графа 3 се попълва само за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, като в нея се вписва тяхното гражданство;

г) графа 4 не се попълва предварително; в деня на гласуването секционната избирателна комисия вписва ЕГН/ЛН на избирателя;

д) графа 5 не се попълва предварително; в деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа за самоличност на избирателите български граждани – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен) паспорт за гражданите родени до 31.12.1931 г./л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ от ИК в предвидените случаи. За избирателите, граждани на друга държава - членка на Европейския съюз, СИК вписва номера на документа за самоличност, номера на удостоверението за продължително/постоянно пребиваване в Република България и датата на регистрация, посочена в него;

е) в графа 6 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност, съответно адрес на пребиваване на гражданите на друга държава – членка на ЕС;

ж) графа 7 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил правото си да гласува;

з) графа 8 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.

10.2. В избирателните списъци за гласуване в изборите за народни представители се включват лицата, отговарящи на следните условия: към изборния ден включително са български граждани, навършили 18 години, не са поставени под запрещение и не изтърпяват наказание „лишаване от свобода“, наложено им с влязла в сила присъда.

Избирателните списъци се съставят по азбучен ред в последователност – собствено, бащино, фамилно име на избирателя по следния начин:

а) в графа 1 „№“ се вписва поредният номер на записа, който ще бъде направен;

б) в графа 2 се вписва собственото, бащиното и фамилното име на избирателя, съгласно личната карта или зеления паспорт за гражданите по § 9 от ПРЗ на ЗБЛД;

в) графа 3 не се попълва предварително; в деня на гласуването секционната избирателна комисия вписва ЕГН на избирателя;

г) графа 4 не се попълва предварително; в деня на гласуването СИК вписва вида и номера на документа за самоличност на избирателите – „лична карта/л.к.“, „личен (зелен) паспорт за гражданите родени до 31.12.1931 г./л.п.“ или удостоверение по чл. 263, ал. 1, изречение второ от ИК в предвидените случаи.

д) в графа 5 се записва постоянният адрес на избирателя от документа за самоличност;

е) графа 6 се оставя празна, за да може избирателят да се подпише в нея, след като е упражнил правото си да гласува;

ж) графа 7 „Забележки“ се оставя празна и при необходимост се попълва от СИК в изборния ден.

В изборния ден самоличността на лицата с избирателни права в местата за задържане и изтърпяване на наказание лишаване от свобода се установява по предвидения в Закона за изпълнение на наказанията и за задържането под стража ред.

10.3. Ръководителите на заведението/дома, мястото за изтърпяване на наказание лишаване от свобода и за задържане, капитанът на плавателния съд уведомяват съответната общинска администрация за вписаните в списъка лица не по-късно от 48 часа преди началото на изборния ден (06 юни 2024 г.), за да бъдат те заличени от избирателните списъци по постоянния им адрес/адрес на пребиваване преди предаване на избирателните списъци на секционните избирателни комисии.

10.4. Избирател, който след изтичането на срока по т. 10.3. е постъпил в лечебно заведение, дом за стари хора или друга специализирана институция за предоставяне на социални услуги, или е задържан в място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода или за задържане, се дописва от СИК в избирателния списък за съответния вид избор, за който има право да гласува, след представяне на документ за самоличност и на декларация по образец от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на същите избори на друго място, както и че притежава избирателни права за съответния вид избор.

 

VIII. Проверка и отпечатване на избирателните списъци

11. По искане на общинската администрация Министерството на вътрешните работи, ГД „Миграция“ извършва проверка на заявените от гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз, адреси на пребиваване, искането се придружава от копие на декларацията (Приложение № 21-ЕП от изборните книжа).

12. Избирателните списъци за всеки вид избор се отпечатват в един екземпляр централизирано от Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в МРРБ. Данните за списъците за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България – част I и списъците за гласуване в изборите за народни представители се отпечатват въз основа на Националния регистър на населението. Данните за автоматизираното отпечатване на избирателните списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България - част II се предават от кмета на общината на ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 4 май 2024 г. включително (35 дни преди изборния ден). Отпечатаните списъци се предават от ГД „ГРАО“ в МРРБ чрез областните администрации на общинските администрации за предаване на СИК.

12.1. Непосредствено под последното име на избирателя във всеки от избирателните списъци, върху отпечатаните избирателни списъци се поставя черта. Кметът/кметският наместник и секретарят на общината/района полагат подписите си непосредствено под чертата по начин, изключващ възможността за дописване на допълнително име на избирател между чертата и подписите им. До подписите им се полага печатът на общината.

12.2. Избирателните списъци в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции, в местата за лишаване от свобода или за задържане, за гласуване на плавателен съд под българско знаме се отпечатват и подписват от ръководителя на съответното заведение, дом, институция, място за лишаване от свобода или задържане, капитан на плавателен съд.

 

ІХ. Обявяване и публикуване на избирателни списъци

13. Предварителните избирателни списъци - част I (за обявяване), (Приложение № 1-ЕП от изборните книжа), се обявяват от общинските администрации не по-късно от 29 април 2024 г. включително (40 дни преди изборния ден), на видно място в района на съответната избирателна секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото им запазване.

13.1. Избирателните списъци – част I (за публикуване), (Приложение № 1-ЕП от изборните книжа), се публикуват от общинските администрации не по-късно от 29 април 2024 г. включително (40 дни преди изборния ден), на интернет страницата на съответната община. Списъкът се предоставя в електронен вид на общинските администрации от ГД „ГРАО“ в МРРБ.

14. Избирателните списъци – част II (за обявяване), (Приложение № 2-ЕП от изборните книжа), се обявяват от общинските администрации не по-късно от 14 май 2024 г. включително (25 дни преди изборния ден), на видно място в района на съответната избирателна секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото им запазване.

14.1. Избирателните списъци – част II (за публикуване), (Приложение № 2-ЕП от изборните книжа), се публикуват от общинските администрации не по-късно от 14 май 2024 г. включително (25 дни преди изборния ден), на интернет страницата на съответната община. Списъкът се предоставя в електронен вид на общинските администрации от ГД „ГРАО“ в МРРБ.

15. Предварителните избирателни списъци за гласуване в изборите за народни представители (за обявяване), (Приложение № 3-НС от изборните книжа), се обявяват от общинските администрации не по-късно от 29 април 2024 г. включително (40 дни преди изборния ден), на видно място в района на съответната избирателна секция, извън помещенията на общинската администрация, което е общодостъпно и е защитено от атмосферни влияния и посегателства с цел физическото им запазване.

15.1. Избирателните списъци за гласуване в изборите за народни представители (за публикуване), (Приложение № 3-НС от изборните книжа), се публикуват от общинските администрации не по-късно от 29 април 2024 г. включително (40 дни преди изборния ден), на интернет страницата на съответната община. Списъкът се предоставя в електронен вид на общинските администрации от ГД „ГРАО“ в МРРБ.

16. Кметовете на общини определят местата за обявяване на избирателните списъци не по-късно от 24 април 2024 г. включително (45 дни преди изборния ден) и уведомяват за това РИК.

17. Кметът на съответната община осигурява възможност всеки избирател да може да прави справка в избирателните списъци по ЕГН, респ. по личен номер, включително на безплатен телефонен номер.

18. Когато в предходните шест месеца до изборния ден бъде променено наименованието на населеното място, улицата, жилищния комплекс или номерацията на жилищната сграда, общината изготвя списък на промените, който се предоставя на секционните комисии.

 

Х. Вписване и дописване след обявяване и публикуване на избирателните списъци

19. До предаване на избирателните списъци на СИК по писмено искане на избирателя (Приложение № 22-ЕП и Приложение № 23-НС от изборните книжа) по постоянен адрес/респ. по място на пребиваване, съответната общинска администрация вписва в избирателните списъци:

а) имената на гражданите, които имат право да гласуват в съответната секция, но са пропуснати;

б) лицата, за които е отпаднало основанието, на което са били заличени от избирателните списъци.

19.1. На вписване в избирателния списък подлежат и лицата, които са изтърпели наказание лишаване от свобода или не са вече под запрещение, след представяне на съответен документ в общината/района или кметството.

19.2. Лицата, за които е отпаднало основанието, на което са били лишени от правото да избират в държава – членка на Европейския съюз, се вписват в избирателните списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България след представяне на съответен документ в общината/района или кметството и са подали в срок декларация по чл.359 от ИК.

20. В избирателните списъци по настоящ адрес се вписват и имената на избирателите с регистрирани постоянен и настоящ адрес в различни населени места на територията на Република България, които към 25 май 2024 г. включително (14 дни преди изборния ден) са поискали да бъдат вписани в избирателните списъци на секцията по регистрирания им настоящ адрес. При подаване на едно заявление за вписване в избирателен списък по настоящ адрес, избирателят се вписва и в двата списъка (за гласуване за членове на Европейския парламент и за гласуване за народни представители), ако има избирателни права и за двата вида избори.

20.1. Общинската администрация по настоящ адрес предава информация за подадените искания на ГД „ГРАО“ в МРРБ не по-късно от 27 май 2024 г. (12 дни преди изборния ден) за вписване на избирателя в избирателните списъци по настоящ адрес и заличаването му от избирателните списъци по постоянен адрес.

 

ХI. Заличаване от избирателните списъци

21. От избирателните списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България – част I, се заличават имената на българските граждани, които:

а) до изборния ден включително са починали или са загубили правото си да избират;

б) имат настоящ адрес към 9 март 2024 г. включително (3 месеца преди изборния ден) извън Република България и държава – членка на Европейския съюз;

в) са вписани в избирателния списък по настоящ адрес;

г) изтърпяват наказание лишаване от свобода по информация от ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието;

д) са включени в избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции по местонахождение на съответното заведение/дом;

е) са включени в избирателния списък за гласуване по място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, без да изтърпяват наказание лишаване от свобода;

ж) са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия;

з) са включени в списъка за гласуване на плавателен съд под българско знаме.

21.1. От избирателните списъци за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България - част II се заличават имената на гражданите на друга държава-членка на Европейския съюз, които:

а) до изборния ден включително са починали или са загубили правото си да избират;

б) имат адрес на пребиваване към 9 март 2024 г. включително (3 месеца преди изборния ден) извън Република България или държава-членка на Европейския съюз;

в) изтърпяват наказание лишаване от свобода по информация от ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието;

г) са включени в списъците за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции;

д) са включени в избирателния списък за гласуване в места за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане в съответното място, където са задържани, без да изтърпяват наказание лишаване от свобода;

е) са включени в избирателен списък за гласуване с подвижна избирателна кутия;

ж) са включени в списъка за гласуване на плавателен съд под българско знаме.

22. От избирателните списъци за гласуване в изборите за народни представители се заличават имената на българските граждани, които:

а) до изборния ден включително са починали или са загубили правото си да избират;

б) са вписани в избирателния списък по настоящ адрес;

в) изтърпяват наказание лишаване от свобода по информация от ГД „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието;

г) са включени в избирателните списъци за гласуване в лечебни заведения, домове за стари хора и други специализирани институции по местонахождение на съответното заведение/дом;

д) са включени в избирателния списък за гласуване по място за изтърпяване на наказанието лишаване от свобода и за задържане, без да изтърпяват наказание лишаване от свобода;

е) са включени в списъка за гласуване с подвижна избирателна кутия;

ж) са включени в списъка за гласуване на плавателен съд под българско знаме.

23. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ към Министерството на правосъдието предоставя на ГД “ГРАО“ в МРРБ данни за лицата, изтърпяващи наказание лишаване от свобода, към дата 14 април 2024 г. включително (55 дни преди изборния ден) и към дата 24 май 2024 г. включително (15 дни преди изборния ден).

24. Заличаването от избирателните списъци се извършва автоматизирано преди отпечатването им, а след отпечатването им - с хоризонтална черта, така че заличеното име и другите данни да се четат.

24.1. Избирател, който е включен в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия, се заличава от списъка по постоянен/настоящ адрес от общинската администрация преди предаване на списъка на СИК, чрез зачертаване на името на избирателя и другите му данни с хоризонтална черта. В графа „Забележки“ се изписва основанието – „Включен в списък за гласуване с подвижна избирателна кутия“.

 

ХII. Списък на заличените лица

25. Списъците на заличените лица (Приложение № 14-ЕП и Приложение № 15-НС от изборните книжа) се изготвят по постоянен адрес/адрес на пребиваване от ГД „ГРАО“ в МРРБ и включват  имената, ЕГН/ЛН и основанието за заличаване на лицата, автоматизирано заличени от избирателните списъци, които:

а) са поставени под запрещение;

б) изтърпяват наказание „лишаване от свобода“;

в) са вписани в избирателния списък по настоящ адрес;

г) имат издадено удостоверение за гласуване на друго място;

д) са вписани в списъците за гласуване извън страната;

е) са с настоящ адрес към 9 март 2024 г. включително (3 месеца преди изборния ден) извън Република България и държава-членка на Европейския съюз – само за изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

26. Списъците се отпечатват в един екземпляр от ГД „ГРАО“ в МРРБ и се предоставят чрез областните администрации на общинските администрации за предаване на СИК. Списъците се публикуват на интернет страницата на съответната община до 29 май 2024 г. включително (10 дни преди изборния ден) като съдържат и номера и адреса на избирателната секция.

27. В списъците на заличените лица се вписват имената на лицата поставени под запрещение с отбелязано основание „ПО“ и лицата изтърпяващи наказание „лишаване от свобода“ с отбелязано основание „МП“.

28. От избирателните списъци се заличават имената на лицата, снабдени с удостоверение за гласуване на друго място (УГДМ). За автоматизираното заличаване на избирателя от съответния списък, органите по чл.23, ал.1 ИК по постоянния адрес на избирателя, снабден с УГДМ, подават информация на ГД „ГРАО“ в МРРБ за издаденото удостоверение не по-късно от 27 май 2024 г. включително (12 дни преди изборния ден). Имената на тези лица не се отпечатват в избирателните списъци от ГД „ГРАО“ към МРРБ, а се вписват в Списъците на заличените лица в секцията по постоянния им адрес. Срещу името на тези лица се отбелязва основание „УГДМ“.

29.1. Когато след издаване на УГДМ общинската администрация по постоянния адрес на избирателя получи съобщение за вписването му в избирателен списък по настоящия му адрес, тя незабавно уведомява общинската администрация по настоящия адрес на избирателя за издаденото удостоверение за гласуване на друго място. В този случай избирателят се заличава от избирателния списък по настоящия му адрес от общинската администрация по настоящия адрес и в графа „Забележки“ се отбелязва основанието за заличаването – „издадено УГДМ“.      

29.2. След вписване на избирател в избирателния списък по настоящ адрес не може да му се издава удостоверение за гласуване на друго място.                                            

29.3. Избирателите, включени в списък за гласуване в избирателна секция извън страната, се заличават от съответните избирателни списъци по постоянния им адрес и се включват в Списъците на заличените лица в секцията по постоянен адрес и срещу имената им се отбелязва „МВнР“. Данните за тях се подават от ръководителите на дипломатическите и консулските представителства до Министерството на външните работи. Министерството на външните работи изпраща на ГД „ГРАО“ при МРРБ обобщените данни от всички държави не по-късно от 21 май 2024 г. (18 дни преди изборния ден).                                      

30. Лице, вписано в списъка на заличените лица, но което има право да гласува в съответния вид избор може да поиска да се запознае с основанието за заличаване и да поиска да бъде изключено от този списък с писмено заявление (Приложение № 24-ЕП и Приложение № 20-НС от изборните книжа) до кмета на общината, района, кметството или до кметския наместник или чрез заявление, подписано с електронен подпис, web базирано приложение на интернет страницата на съответната община или сканирано копие на заявление, изпратено по електронната поща на съответната община, което се предава незабавно от общинската администрация на съответния кмет.

30.1. Към заявлението се прилагат доказателства, удостоверяващи правото на лицето да гласува.

30.2. Кметът или кметският наместник разглеждат заявлението незабавно и се произнасят с мотивирано решение. Отказът за изключване от списъка на заличените лица се съобщава на заявителя, който може да го обжалва пред съответния административен съд срок до 24 часа от съобщението.

30.3. Ако избирателят бъде изключен от списъка на заличените лица, той се вписва в избирателния списък от общинската администрация до предаване на списъка на СИК.

 

XIII. Отстраняване на непълноти и грешки в избирателните списъци

31. Всеки избирател може да поиска отстраняването на непълноти  и грешки в избирателните списъци с писмено заявление до кмета на общината, района, кметството или кметския наместник (Приложение № 16-ЕП и Приложение № 17-НС от изборните книжа) не по-късно от 1 юни 2024 г. (7 дни преди изборния ден).

31.1. Кметът на общината, района, кметството или кметският наместник разглежда заявлението в срок до 2 дни и се произнася по него с мотивирано решение, което обявява незабавно на публично място.

32.2. Решението на кмета или кметския наместник може да се обжалва пред съответния административен съд в срок до два дни от обявяването му. Съдът разглежда жалбата в открито заседание в срок до 2 дни от постъпването й с призоваване на жалбоподателя, кмета или кметския наместник. Решението на съда се обявява незабавно и не подлежи на обжалване.

31. Поправките в избирателните списъци се обявяват незабавно, включително и се отразяват в списъците, публикувани на интернет страницата на съответната община.

 

ХIV. Вписване в избирателните списъци от секционните избирателни комисии

32. След предаването на избирателните списъци на СИК, в изборния ден съответната СИК дописва в избирателния списък:

а) лицата, които имат издадено удостоверение по чл.40 от ИК (Приложение № 32-ЕП и/или Приложение № 33-НС от изборните книжа) или съдебно решение по чл.39 от ИК след представяне на валиден документ за самоличност/респ. и удостоверение за пребиваване за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз и декларация по образец от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на същите избори на друго място, както и че притежава избирателни права за съответния вид избор;

б) лицата, които имат издадено Удостоверение за гласуване на друго място (УГДМ) или са включени в списъците за гласуване извън страната, но са се явили да гласуват по постоянния си адрес/адрес на пребиваване, след представяне на документ за самоличност/респ. и удостоверение за пребиваване за гражданите на друга държава – членка на Европейския съюз и декларация по образец от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на същите избори на друго място, както и че притежава избирателни права за съответния вид избор;

в) лицата с увредено зрение или затруднения в предвижването, избрали да гласуват в определената за целта или избраната от тях секция – различна от секцията по постоянен адрес (адрес на пребиваване), след попълване на декларация по образец от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на същите избори на друго място, както и че притежава избирателни права за съответния вид избор;

г) лицата, заети в произвеждането на изборите – членове на СИК, охрана на съответната секция, лицето за поддръжка на устройството за машинно гласуване в съответната секция, когато секцията не е по постоянния адрес на тези лица, след попълване на декларация по образец от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на същите избори на друго място, както и че притежава избирателни права за съответния вид избор.

32.1. Секционната избирателна комисия вписва избирателя в избирателния списък за съответния вид избор, за който избирателят има право да гласува.

32.2. Секционната избирателна комисия попълва графа „Име“, като вписва последователно собственото, бащиното и фамилното име на избирателя по документа за самоличност, и графите „ЕГН“, „Документ за самоличност“, „Адрес“. Имената на избирател-гражданин на друга държава-членка на Европейския съюз се изписват на кирилица така, както са изписани в удостоверението за пребиваване.

32.3. Декларацията по образец, че не е гласувал и няма да гласува на друго място в същия вид избор се прилага към всеки избирателен списък за съответния вид избор, в който избирателят е дописан и е неразделна част от него.

32.4. Дописването в изборния ден се извършва в допълнителна страница под чертата на избирателния списък за гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България част І и част ІІ и на избирателния списък за гласуване в изборите за народни представители – на първия свободен ред след подписите на кмета/кметския наместник и секретаря на общината/района, положени под чертата. Допълнителната страница под чертата съдържа графите, предвидени за съответния избирателен списък.

Допълнителната страница от избирателния списък се подписва от председателя и секретаря на секционната избирателна комисия.

 

ХV. Вписване в избирателните списъци на всички избиратели с „непълни адреси“, с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със „служебно заличени адреси“

33.1. Общинските администрации вписват на ръка в избирателните списъци всички избиратели с „непълни адреси“, с т.нар. „сгрешени адреси“, както и със „служебно заличени адреси“, които имат избирателни права и не фигурират в отпечатаните избирателни списъци. Това вписване се извършва преди предаването на избирателните списъци на секционните избирателни комисии. Ако тези избиратели са вписани в списъците на заличените лица на това основание, след дописването им в избирателните списъци общинската администрация служебно заличава (чрез зачертаване с хоризонтална черта) от списъците на заличените лица.

33.2. В случай, че не фигурират в избирателния списък за съответния вид избор, за който имат право да гласуват, тези избиратели се дописват в изборния ден от секционната избирателна комисия в допълнителната страница на избирателния списък за съответния вид избор (под черта), след което се допускат да гласуват.

33.3. Вписванията в изборния ден се извършват само ако лицата не фигурират на друго основание в списъка на заличените лица и след като попълнят на декларация по образец от изборните книжа, че не е гласувал и няма да гласува на същите избори на друго място, както и че притежава избирателни права за съответния вид избор.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ГС/ЛТ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения