Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3063-МИ
София, 6 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: допускане на партия СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ за участие в частичния избор за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна, насрочен на 13 март 2016 г.

Постъпило е заявление от партия СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/, подписано от Антоанета Петрова Ганчева, пълномощник на председателя и представляващ партията Тодор Иличов Барболов, заведено под № 8 на 5 февруари 2016 г. в регистъра на партиите за участие в частичния избор за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна, насрочен на 13 март 2016 г.

Заявеното наименование за изписване върху бюлетините е: СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/.

Към заявлението са приложени: удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 01.02.2016 г. от СГС – ТО, VІ-1 състав, по ф.д. № 10043/1992 г.; удостоверение от Сметната палата с изх. № 48-00-638 от 04.02.2016 г. за внесени от партията финансови отчети за 2012, 2013 и 2014 г.; пълномощно от председателя и представляващ партията Тодор Илчов Барболов в полза на Антоанета Петрова Ганчева.

Партията е регистрирана в ЦИК съгласно Решение № 1691-МИ от 1 септември 2015 г. за участие в общите избори на 25 октомври 2015 г.

Налице са изискванията на чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс за допускане на партия СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ за участие в частичния избор за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, насрочен на 13 март 2016 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ и чл. 463 и чл. 464 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ДОПУСКА партия СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/ за участие в частичния избор за кмет на кметство Въглен, община Аксаково, област Варна, насрочен на 13 март 2016 г.

Наименованието на партията за отпечатване в бюлетината е: СОЦИАЛДЕМОКРАТИЧЕСКА ПАРТИЯ /СДП/.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2914-МИ / 28.11.2023

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Еленово, община Попово, област Търговище

  • № 2913 / 28.11.2023

    относно: искане за отваряне на запечатано помещение, в което се съхраняват изборни книжа и материали от произведени избори

  • № 2912-МИ / 22.11.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Кресна, област Благоевград

  • всички решения