Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3062-ЕП/НС
София, 11 април 2024 г.

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или за народни представители на 9 юни 2024 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 36, чл. 135 и чл. 142 от Изборния кодекс и т. 17 и 26 от Решение № 3048-ЕП/НС от 9 април 2024 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на партия или коалиция за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и/или за народни представители на 9 юни 2024 г., в структуриран електронен вид и на хартиен носител, се предава незабавно след получаването му от Централната избирателна комисия (ЦИК) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за проверка.

2. Проверките на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на партии и коалиции, следват реда на вписването им в регистъра на ЦИК.

3. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис, положен пред упълномощени от партията/коалицията лица, или на положен квалифициран електронен подпис (КЕП), и обхваща записите от имената и ЕГН/ЛН на избирателя.

4. При установяване на 2500 коректни записа за съответния вид избор ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата. В случай че списъкът е приложен към заявление за регистрация за участие и в двата вида избори на 9 юни 2024 г., проверката се прекратява при установяване на 2500 коректни записа на данните на избиратели – български граждани, които имат избирателни права да гласуват в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

5. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

5.1. Член на ЦИК предава по опис на служител от ГД „ГРАО“ в МРРБ приетия в комисията съответно списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК. Описът съдържа следните данни:

- наименование на партия или коалиция;

- дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;

- брой на хартиените листове в списъка;

- брой на подписаните с КЕП заявления, представени на технически носител;

- заявения от съответната партия или коалиция брой избиратели, вписани в списъка;

- технически носител/и.

5.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Протоколът съдържа следните данни:

- общ брой на избирателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:

брой повторени записи в списъка;

брой лица, участвали в предходни проверени списъци за съответния вид избор или в общ списък;

брой неверни и непълни имена;

брой некоректни или липсващи ЕГН/ЛН;

брой несъответствия между имена и ЕГН/ЛН;

общ брой лица без избирателни права.

5.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със съответния списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или списък по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК се връща на ЦИК, за което се съставя приемо-предавателна разписка в два екземпляра – за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

5.4. ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 27 април 2024 г. (42 дни преди изборния ден). Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите.

6. Централната избирателна комисия установява резултата за списъците по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК въз основа на извършената от ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 27 април 2024 г. (42 дни преди изборния ден). При поискване от регистрирана за участие партия или коалиция Централната избирателна комисия ѝ предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат за представения от партията или коалицията съответно списък по чл. 133, ал. 3, т. 5 ИК или по чл. 140, ал. 3, т. 6 ИК.

 

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЛГ/ЕИ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • № 3495-МИ / 21.06.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „НЕЗАВИСИМО СДРУЖЕНИЕ ЕКОГЛАСНОСТ“ за участие в новите и частични избори за общински съветници и за кметове на 23 юни 2024 г.

  • всички решения