Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3061-МИ/НР
София, 4 февруари 2016 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Самуил, област Разград

Постъпило е искане с вх. № МИ-14-66 от 29.10.2015 г. на ЦИК от ОИК – Самуил, за отваряне на запечатано помещение в сградата на община Самуил, в което се съхраняват изборни книжа и документи от произведените местни избори и национален референдум на 25 октомври 2015 г. Искането е в изпълнение на Решение №2963-МИ от 20 октомври 2015 г. на ЦИК и приемо-предавателни протоколи между ОИК – Самуил, и ГД „ГРАО“ – Разград, от 28 октомври 2015 г., с цел предаване на ГД „ГРАО“ – Разград, на намиращи се в помещението или в торбите изборни книжа, както следва: относно местните избори – за избирателна секция № 172900003 избирателния списък и документите по т. 2 от Решение № 2693-МИ на ЦИК; за избирателни секции № 172900006, 172900008 и 172900012 – списъците на заличените лица; относно националния референдум – за избирателна секция 172900007 – списък на заличените лица.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс и т. 30 и 31 от Решение на ЦИК № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на запечатано помещение в сградата на община Самуил, в което се съхраняват изборни книжа и документи от произведените местни избори и национален референдум на 25 октомври 2015 г., с цел изпълнение на Решение № 2693-МИ от 20 октомври 2015 г. на ЦИК и предаване на ГД „ГРАО“ – Разград, на намиращи се в помещението или в торбите изборни книжа, както следва: относно местните избори – за избирателна секция № 172900003 избирателния списък и документите по т. 2 от Решение № 2693-МИ на ЦИК; за избирателни секции № 172900006, 172900008 и 172900012 – списъците на заличените лица; относно националния референдум – за избирателна секция 172900007 – списък на заличените лица, за проверка.

Достъпът до запечатаното помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали, се извършва от определени със заповед на кмета на общината длъжностни лица. Отварянето и изваждането на протоколите на СИК се извършва в присъствието на определени с решение на ОИК нейни членове, предложени от различни партии и коалиции.

За отварянето и прибирането на материалите в помещението се съставя протокол съобразно изискванията на т. 30 и 31 от Решение на ЦИК № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. В протокола се отбелязва къде са открити избирателните списъци – запечатани в плик или в торбата на съответната секция.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • № 2991-МИ / 20.02.2024

    относно: допълване на Решение № 2940-МИ от 18.01.2024 г. на ЦИК за определяне на възнагражденията на членовете на ОИК, СИК/ПСИК и специалисти за произвеждане на частични и нови избори за общински съветници и за кметове

  • № 2990-МИ / 20.02.2024

    относно: оспорване на решение № 297/13.02.2024 г. на ОИК – Варна, по повод сигнал с вх. № 480/11.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“

  • всички решения