Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 3005-МИ/НР
София, 7 януари 2016 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Стражица, област Велико Търново

Постъпило е писмо по електронната поща на ЦИК с вх. № МИ-15-8 от 05.01.2016 г. от ОИК - Стражица, за промени в ОИК – Стражица. Предлага се на мястото на Даниела Михайлова Цанева – член на ОИК – Стражица, да бъде назначена Светла Илиева Панева.

Към писмото са приложени: предложение от Детелина Кирилова Борисова – общински координатор на ПП „ГЕРБ“ – Стражица; молба от Даниела Михайлова Цанева да бъде освободена като член на ОИК – Стражица; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК и копие от дипломата за завършено висше образование на Светла Илиева Панева, 2 бр. пълномощни.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като член на ОИК – Стражица, област Велико Търново, Даниела Михайлова Цанева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за член на ОИК – Стражица, област Велико Търново, Светла Илиева Панева, ЕГН ….

На назначения член да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1025 / 02.12.2021

    относно: заявление за предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1024-ЗДОИ / 02.12.2021

    относно: предоставяне на достъп до обществена информация

  • № 1023-МР / 02.12.2021

    относно: изменение на Решение № 719-МР от 12.10.2021 г. относно възнагражденията на членовете на ОИК и СИК за произвеждане на местен референдум в с. Синитово, община Пазарджик, на 21 ноември 2021 г.

  • всички решения