Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2997-МИ
София, 27 февруари 2024 г.

ОТНОСНО: оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична от Радио и телевизия „Истина и Свобода“

В Централната избирателна комисия е постъпило оспорване на решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична, по повод сигнал с вх. № 1785/12.02.2024 г. от Радио и телевизия „Истина и Свобода“, „Търсим истината, защитаваме свободата“, с вх. № МИ-15-209 от 23.02.2024 г. В оспорването на решението на ОИК – Столична, жалбоподателят посочва, че решението е неправилно и незаконосъобразно, тъй като подадения от него сигнал е оставен без уважение, като твърди, че не са спазени законовите изисквания относно провеждането на първото заседание на Столичния общински съвет и избора на негов председател.

Общинска избирателна комисия – Столична, е разгледала сигнал, подписан от Александър Иванов Долев, с вх. № 1785/12.02.2024 г., представител на Радио и телевизия „Истина и Свобода“. В сигнала се посочва, че процедурата по избор на председател на Столичен общински съвет, завършила на 08.02.2024 г. с избора на Цветомир Петров за председател, е незаконосъобразна, а избраният председател в частност и общинският съвет в цялост са нелегитимни, като твърди, че свиканото на 13.11.2023 г., от областния управител първо заседание на Столичен общински съвет за полагане на клетва и избор на председател на Общинския съвет не може да бъде отлагано и продължавано осем пъти в продължение на почти три месеца, тъй като няма законово основание в ЗМСМА.

В решението си по подадения сигнал ОИК – Столична, се е произнесла, като е оставила без разглеждане постъпилия сигнал, посочвайки аргументи, свързани с процедурата по избора на председателя на Столичния общински съвет.

След като се запозна с преписката, Централната избирателна комисия констатира, че ОИК – Столична, се е произнесла по сигнала на жалбоподателя извън компетентността си, тъй като в разпоредбите на ЗМСМА изрично е предвиден компетентният орган, на който следва да се изпращат решенията на Общинския съвет, включително и за избора на негов председател. ОИК – Столична, е следвало да изпрати постъпилия сигнал във връзка с избора на председател на Столичния общински съвет, без да се произнася по него.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26а във връзка с чл. 88, ал. 1, изречение първо от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична, по сигнал, подаден от Радио и телевизия „Истина и Свобода“.

ИЗПРАЩА по компетентност на областния управител на София-град административната преписка по решение № 1138-МИ/19.02.2024 г. на ОИК – Столична, относно сигнал, подаден от Радио и телевизия „Истина и Свобода“.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3347-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ЗОНА ЗА ТРАНСАТЛАНТИЧЕСКИ ПРОСПЕРИТЕТ – НАБЛЮДАТЕЛНА МИСИЯ, БЪЛГАРИЯ“ за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3346-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • № 3345-ЕП/НС / 22.05.2024

    относно: регистрация на наблюдатели от сдружение „ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА ЗА СВОБОДНИ И ДЕМОКРАТИЧНИ ИЗБОРИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

  • всички решения