Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2993-МИ
София, 17 декември 2015 г.

ОТНОСНО: искане за отваряне на запечатано помещение в община Ветово, област Русе, и изваждане на избирателни списъци и предаване на ГД „ГРАО“, както и изваждане на неизползвани бюлетини

Постъпило е искане с вх. № МИ-15-2004 от 20.11.2015 г. на ЦИК от ОИК – Ветово, техен изх. № 29 от 20.11.2015 г., за отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., с цел предаване на намиращи се в помещението, вероятно в торбите с изборните книжа на секция № 1 – гр. Ветово, секции № 7, 10 и 11– гр. Глоджево, секция № 13 – с. Кривня и секции № 19 и 21– с. Смирненски, избирателни списъци за проверка от ГД „ГРАО“ в МРРБ в изпълнение на Решение № 2693-МИ от 20 октомври 2015 г. на ЦИК.

По повод писмо с вх. № МИ-04-03-185 от 11.11.2015 г. на ГД „ГРАО“ ЦИК е уведомила ОИК – Ветово с писмо с изх. № МИ-15-1926 от 12.11.2015 г., че следва да изпрати на ГД „ГРАО“ в МРРБ избирателните списъци за първи тур на местните избори и националния референдум за посочените по-горе избирателни секции.

Към вх. № МИ-15-2004 от 20.11.2015 г. на ЦИК от ОИК – Ветово, с техен изх. № 30 от 20.11.2015 г. е постъпило искане за отваряне на помещението и във връзка с изваждането и предаването за унищожаване на неизползваните бюлетини, които не са били предоставени на секционните избирателни комисии от произведения първи тур на местните избори на 25.10.2015 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и 2 от Изборния кодекс и т. 30 и 31 от Решение на ЦИК № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РАЗРЕШАВА отваряне на помещението, в което се съхраняват изборните книжа и материали от произведените избори за общински съветници и за кметове и национален референдум на 25 октомври 2015 г., както и отваряне на торбите с изборни книжа, с цел предаване на намиращите се в помещението избирателни списъци за секция № 1 – гр. Ветово, секции № 7, 10 и 11 – гр. Глоджево, секция № 13 – с. Кривня и секции № 19 и 21 – с.Смирненски, за проверка от ГД „ГРАО“ в МРРБ в изпълнение на Решение № 2693-МИ от 20 октомври 2015 г. на ЦИК и за изваждането и предаването за унищожаване на неизползваните бюлетини, които не са били предоставени на секционните избирателни комисии от проведения първи тур на местните избори на 25.10.2015 г.

Достъпът до запечатаното помещение, където се съхраняват изборните книжа и материали, се извършва от определени със заповед на кмета на общината длъжностни лица. Отварянето и изваждането на избирателните списъци се извършва в присъствието на определени с решение на ОИК нейни членове, предложени от различни партии и коалиции.

За отварянето, изваждането на избирателните списъци и прибирането на материалите в помещението се съставя протокол съобразно изискванията на т. 30 и 31 от Решение на ЦИК № 2662-МИ/НР от 18 октомври 2015 г. В протокола се отбелязва къде са открити избирателните списъци – запечатани в плик или в торбата на съответната избирателна секция. След прибиране на материалите в торбите за посочените по-горе секции, торбите се запечатват с хартиена лента с подписите на присъствалите членове на общинската избирателна комисия и на представителите на общинската администрация и печата на ОИК.

За отварянето на помещението за изваждане и предаване за унищожаване на неизползваните бюлетини, които не са били предоставени на секционните избирателни комисии от произведения първи тур на местните избори на 25.10.2015 г., се съставя констативен протокол между оправомощени представители на общинската администрация и на ОИК съгласно писмо с изх. № МИ-15-1869 от 06.11.2015 г. на ЦИК.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 1577-МИ / 01.12.2022

    относно: промяна в състава на ОИК – Ракитово, област Пазарджик

  • № 1576 / 24.11.2022

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура с предмет: „Поддържане, съхранение и транспортиране на до 12 837 броя акумулаторни батерии за специализираните устройства за електронно машинно гласуване (СУЕМГ) А-4 Модел 517“

  • № 1575-НС / 24.11.2022

    относно: поправка на техническа грешка в Решение № 1571-НС от 10 ноември 2022 г. относно унищожаване на неизползваните и оставените в областната или общинската администрация бюлетини като резерв и формуляри на изборни книжа от изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

  • всички решения