Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 298-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Девин, област Смолян, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-103 от 10.08.2011 г. от кмета на община Девин, област Смолян, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 08.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя на Общинската избирателна комисия в община Девин.

Не е постигнато съгласие по предложението за състав на ОИК в община Девин.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Девин, област Смолян, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Венета Стамова Тодорова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ирина Асенова Уйковска

 

СЕКРЕТАР:

Къна Стоева Иванова

 

ЧЛЕНОВЕ:

Емил Трифонов Казалиев

 

 

Здравка Огнянова Горанова

 

 

Димитрина Георгиева Георгиева

 

 

Мария Георгиева Андонова

 

 

Татяна Иванова Вишанина

 

 

Васил Симеонов Василев

 

 

Янка Данчева Куртова

 

 

Стоян Владимиров Георгиев

 

 

Здравка Стефанова Василева

 

 

Басри Сали Читак

 

 

Гюлфие Реджепова Чаушева

 

 

Димитрия Георгиева Белакова

 

 

Кръстана Николова Шопова

 

 

Валентина Асенова Павлова

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения