Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2967-МИ
София, 26 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Ангел Ангелов – управител на „ЯСТРЕБ – ИНВЕСТ“ ООД – гр. Елхово, срещу решение № 186 от 09.11.2015 г. на ОИК – Елхово

Постъпила е жалба до Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-1925/12.11.2015 г. от Ангел Ангелов – управител на „ЯСТРЕБ – ИНВЕСТ“ ООД – гр. Елхово, срещу решение № 186 от 09.11.2015 г. на ОИК – Елхово, с което на основание чл. 486, ал. 2, т. 2 поради нарушение на чл. 180 от ИК във връзка с чл. 484 от ИК ОИК – Елхово, е взела решение за съставяне на акт за установяване на административно нарушение (АУАН) на „ЯСТРЕБ – ИНВЕСТ“ ООД заради необявяването на интернет страницата на КТВ „Странджа“, собственост на „Ястреб – Инвест“ ООД, гр. Елхово, на договори във връзка с предизборната кампания за местните избори, въз основа на които са излъчени предизборни клипове на местна коалиция „БСП и левицата“ с обща продължителност 4046 секунди за периода от 26 септември до 20 октомври 2015 г.

Оспорва се законосъобразността на решение № 186 от 09.11.2015 г. на ОИК – Елхово поради нарушение на чл. 85, ал. 4 от ИК, доколкото протокол № 31 от 09.11.2015 г. от заседанието на ОИК – Елхово, на което е постановено и решение № 186 от 09.11.2015 г., както и самото решение, не са били подписани от секретаря на комисията, а също така не са били спазени насоките на Решение № 2898 от 04.11.2015 г. на ЦИК. Освен това се твърди, че ОИК – Елхово не е извършила пълна, всеобхватна и обективна констатация по случая, доколкото на официалната страница на медията са били публикувани договорите с местна коалиция „БСП и левицата“ за медийно излъчване на 26.09.2015 г., както и договорите с останалите партии и коалиции на 12.10.2016 г. и 16.10.2015 г.

Иска се отмяна на решение № 186 от 09.11.2015 г. на ОИК – Елхово и протокол № 31 от 09.11.2015 г. от заседание, проведено на 09.11.2015 г. на ОИК – Елхово, като незаконосъобразни.

С вх. № МИ-15-1925/20.11.2015 г. в ЦИК е получено становище на ОИК – Елхово, и административната преписка по случая.

Жалбата е процесуално недопустима.

Съгласно чл. 498 от ИК установяването на нарушенията, съставянето на актовете, издаването и обжалването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), поради което обжалваното пред ЦИК решение № 186 от 09.11.2015 г. на ОИК – Елхово, и протокол № 31 от 09.11.2015 г. от заседание, проведено на 09.11.2015 г. на ОИК – Елхово, не могат да се обжалват самостоятелно извън реда, предвиден в Закона за административните нарушения и наказания, като възражения могат да бъдат направени при съставянето на АУАН; в тридневен срок от подписването му от нарушителя (чл. 44, ал. 1 от ЗАНН) или да бъдат релевирани при обжалването на наказателно постановление по реда на чл. 59 и сл. от ЗАНН пред съответния районен съд.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 496, ал. 1 и ал. 2, т. 2 и чл. 498 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Ангел Ангелов – управител на „ЯСТРЕБ – ИНВЕСТ“ ООД – гр. Елхово, срещу решение № 186 от 09.11.2015 г.на ОИК – Елхово, като недопустима.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения