Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 296-ЗДОИ
София, 10 май 2019 г.

ОТНОСНО: предоставяне на достъп до обществена информация

В Централната избирателна комисия е постъпило заявление за предоставяне на достъп до обществена информация с вх. № ЕП-29-4 от 24.04.2019 г., подадено от Асоциация „Прозрачност без граници“, гр. София 1463, ул. „Шандор Петьофи“ № 50, ет. 1, тел. 02/986 77 13, [email protected].

Заявителят иска да му бъде предоставена следната информация:

 1. Мотивите на ЦИК за наемане вместо закупуване на електронни машини за гласуване и документа, в който писмено са изложени.
 2. Критериите, въз основа на които е определена прогнозната цена за наемане на 3000 електронни машини за гласуване
 3. Кой, по какъв начин и в какъв срок ще извърши проверка на софтуера и функционирането на доставените 3000 машини.
 4. Какви мерки планира да предприеме ЦИК, за да осигури електронни машини за гласуване във връзка с местните избори, които предстоят през есента на 2019 г., и дали мерките включват закупуване на машини.

В заявлението е посочено, че исканата информация може да бъде предоставена по електронен път на адрес: [email protected] .

Централната избирателна комисия, след като се запозна със съдържанието на въпросите и при наличие на законовите предпоставки по ЗДОИ предоставя на заявителя следната информация:

По въпрос 1: Централната избирателна комисия с Решение № 43-ЕП от 2 април 2019 г. е открила състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Наемане на 3000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване, както и логистично осигуряване и обслужване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната, обучение на персонал за работа с устройствата за произвеждане на избори за членове на Европейски парламент от Република България на 26.05.2019 г.“.

Мотивите на Централната избирателна комисия за вземане на решение за наемане на специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 26 май 2019 г. се съдържат в протокол от заседание на комисията, проведено на 01.04.2019 г. На заседанието подробно са обсъдени доводите и съображенията на всички членове на ЦИК относно предимствата на наемане на машините, както и за закупуването им. Централната избирателна комисия при вземане на решението за наемане на машини за гласуване, вместо закупуване, съобрази че в наемната цена ще бъдат включени и редица допълнителни действия от страна на изпълнителя, като организиране за своя сметка на софтуера, транспортирането, разтоварването, натоварването, инсталирането, деинсталирането, тестването, обученията, техническата поддръжка и съдействието за машините за гласуване на местата на изпълнение, включително и осигуряване на обновяване (ъпдейтване) на софтуера при необходимост и при поискване от ЦИК.

По въпрос 2: Мотивите на Централната избирателна комисия за определяне на прогнозната цена за наемане на 3000 специализирани устройства с инсталиран софтуер за електронно машинно гласуване се съдържат в протокол от заседание на комисията, проведено на 02.04.2019 г. На заседанието са обсъдени направените предложения за прогнозната цена за наемане на машините, подробно са изложени съображения за размера й. При определяне на размера на наемната цена са взети предвид наемната цена на машини за гласуване от предишни произведени избори, окончателният доклад на „Сова 5“ АД, изготвен по възложена от ЦИК обществена поръчка, с предмет – „Извършване на пазарно проучване, анализ и консултиране по смисъла на чл. 44 от ЗОП, за определяне на прогнозна цена за производство, закупуване, наемане - дългосрочно или краткосрочно (еднократно) и доставка в страната на не по-малко от 12 500 специализирани устройства за машинно гласуване, както и за логистично осигуряване на специализираните устройства до секционните избирателни комисии в страната и чужбина, гаранционно и извънгаранционно обслужване, поддръжка, обучение на персонал за работа и обслужване на устройствата за произвеждане на избори“. Взети са предвид също така допълнителните по-горе описани действия, които следва да извърши за своя сметка изпълнителят, значително по-големия брой машини в сравнение с предходни избори, както и завишените изисквания относно защитата на хардуера и софтуера на машините, заложени в техническата спецификация.

По въпрос 3: Централната избирателна комисия преди насрочване на изборите за членове на Европейския парламент от Република България е изпратила писма до изпълнителния директор на Българския институт за стандартизация, до председателя на Българския институт по метрология, до министъра на вътрешните работи, до председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“, до председателя на Държавна агенция „Електронно управление“ и до председателя на Държавна агенция по метрология и технически надзор с молба да посочат орган, който да извърши одит, тестване и сертифициране на машините за гласуване. От отговорите на писмата се установи, че в България няма определена институция, която да извърши одит, тестване и сертифициране на машините за гласуване.

В тази връзка, Централната избирателна комисия е уведомила с писмо г-н Томислав Дончев – заместник министър-председател на Република България за получените отговори от цитираните по-горе институции и е отправила молба Министерският съвет, на когото е възложена координацията и изпълнението на дейностите по организационно-техническата подготовка на изборите, да посочи български държавен орган, който да извърши одит, тестване и сертифициране на машините за гласуване, на което писмо отговор не сме получили.

Предвид горното Централната избирателна комисия отправи молба за съдействие до декана на Факултета по математика и информатика на СУ „Св. Климент Охридски“, с изх. № ЕП-00-30/02.04.2019 г., и писмо до директора на Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките, с изх. № ЕП-00-30/1 от 02.04.2019 г. за определяне и участие на експерт/и за експертен одит, тестване и сертифициране на специализираните устройства за електронно машинно гласуване с техните функционалности, хардуер и софтуер. В отговор е постъпило писмо с вх. № EП-00-34 от 04.04.2019 г. от Института по информационни и комуникационни технологии към Българската академия на науките, с което се предлага специалист да участва в екипа за одит, тестване и сертифициране на машините за гласуване в изборите за Европейския парламент от Република Българи на 26 май 2019 г. С писмо с вх. № ЕП-00-34\2 от 02.05.2019 г. от Факултета по математика и информатика към СУ „Климент Охридски“ се предлагат специалисти да участват в екипа.

По същия ред и условия е направен одит, тестване и сертифициране на машините за гласуване в изборите за президент и вицепрезидент на републиката през 2016 г.

По въпрос 4: След произвеждане на изборите за членове на Европейския парламент в изпълнение на разпоредбата на чл. 57, ал. 1, т. 47 ИК Централната избирателна комисия предстои да извърши анализ на изборите, включително и на машинното гласуване, и да изготви доклад до Народното събрание, в който може да се съдържат предложения за усъвършенстване на изборното законодателство. Въз основа на анализа Централната избирателна комисия ще приеме мерки за оптимизация на дейностите, свързани с машинното гласуване, като при предстоящите изборите за общински съветници и за кметове не се изключва възможността за покупко-продажба на машини за гласуване.

С оглед гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 1 от ИК във връзка с чл. 3, ал. 1, чл. 28, ал. 2 и чл. 32, ал. 1 от Закона за достъп до обществена информация Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДОСТАВЯ исканата информация по заявление за достъп до обществена информация, подадено от Асоциация „Прозрачност без граници“, съгласно мотивната част на решението.

Информацията да се предостави по електронен път на имейл адрес на заявителя: [email protected] .

Контролът по изпълнението на решението се възлага на директора на дирекция „Администрация“.

Решението подлежи на обжалване пред Административен съд –София-град, по реда на Административнопроцесуалния кодекс.


Зам.-председател: Кристина Стефанова

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

 • № 2994-МИ / 22.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

 • № 2993-МИ / 22.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

 • № 2992 / 20.02.2024

  относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

 • всички решения