Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 295-НС
София, 23 юни 2021 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 253-НС на ЦИК от 18.06.2021 г. за определяне местата в държавите, в които ще се образуват избирателни секции извън страната, и броя на избирателните секции във всяко място при произвеждане на изборите за народни представители на 11 юли 2021 г.

При обявяването на Решение № 253-НС на ЦИК поради технически пропуск не е отчетен факта, че в 3 необявени места в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия са подадени необходимия брой заявления от желаещи да гласуват на тези места, за откриване на избирателни секции по чл. 14 т. 2 ИК.

В две от тях – Телфорд (72 заявления) и Нортхемптън (42 заявления) местните общности имат готовност и с предложения за членове на избирателната секция, осигуряване на изборно помещение, и са осъществили контакт с посолството на република България в Лондон.

Третото място – Слау (46 заявления) се намира в съседство със секция № 324300451 в Лондон (Ийлинг 3). В самия град не е създадена организация за образуване на секция и не е установен контакт с посолството на република България в Лондон.

Изхождайки от посоченото, и на основание чл. 57, ал. 1, т. 17, чл. 12 и във връзка с чл. 14-16 и чл. 17, ал. 1 Централната избирателна комисия реши:

Изменя и допълва Решение 253-НС/18.06.2021 г., както следва:

1. Открива избирателна секция в Телфорд (Обединено кралство).

2. Открива избирателна секция в Нортхемтън (Обединено кралство).

3. Включва подадените заявления за Слау (Обединено кралство) в предварителния списък на секция № 324300451 в Лондон (Ийлинг 3).

4. Общият брой на секциите в Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия се изменя от 135 на 137.

При проведеното гласуване на предложението за решение Централната избирателна комисия не постигна необходимото мнозинство от две трети от присъстващите членове, като от присъстващите в залата 13 членове на комисията, „ЗА“ това предложение за решение гласуваха 7 членове (Е. Войнов, К. Нейкова, Л. Гаврилов, Р. Матева, С. Стойчева, Ц. Георгиева, Цв. Томов) и „ПРОТИВ“ 6 членове (Г. Баханов, Д. Димитров, Е. Чаушев, Й. Ганчева, Кр. Ципов, С. Солакова).

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. т. 17, чл. 12 и във връзка с чл. 14-16 и чл. 17, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р  Е  Ш  И:

 

ПОСТАНОВЯВА решение за отхвърляне по смисъла на чл. 53, ал. 4, изр. второ от Изборния кодекс.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

ЦТ/ЕЛ


* Публикувано на

Свързани решения:

253-НС/

Календар

Решения

  • № 2994-МИ / 22.02.2024

    относно: промяна в състава на ОИК – Поморие, област Бургас

  • № 2993-МИ / 22.02.2024

    относно: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство с. Тръбач, община Лозница, област Разград

  • № 2992 / 20.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Предоставяне на преводачески услуги за нуждите на Централната избирателна комисия”

  • всички решения