Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 295-ПВР/МИ
София, 15 август 2011 г.

ОТНОСНО: назначаване на Общинска избирателна комисия в община Враца, област Враца, за изборите за президент и вицепрезидент на републиката и за общински съветници и кметове на 23 октомври 2011 г.

В Централната избирателна комисия с вх. № ОИК-182 от 11.08.2011 г. от кмета на община Враца, област Враца, са постъпили писмени предложения от местните ръководства на политическите партии и коалиции за състав на ОИК.

Представени са всички изискуеми документи по чл. 30, ал. 2 и 3 от ИК и Решение № 30 от 18.07.2011 г. на Централната избирателна комисия, включително протокол за проведени консултации на 09.08.2011 г.

Налице е постигнато съгласие между участниците в консултациите по отношение на броя и поименния състав на Общинската избирателна комисия в община Враца.

Не е постигнато съгласие по предложенията за заместник-председател и секретар на ОИК в община Враца.

Предвид изложеното и на основание чл. 26, ал. 1, т. 5 и ал. 7, чл. 30, ал. 1, 2, 4 и 9, чл. 31 във връзка с § 5, т. 3 от ДР на Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И :

 

1. Назначава Общинска избирателна комисия в община Враца, област Враца, в състав от 17 членове, както следва:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Ирина Йорданова Иванова

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Боряна Миткова Стаменова

 

СЕКРЕТАР:

Момчил Тошков Петров

 

ЧЛЕНОВЕ:

Христина Симеонова Младенова

 

 

Петя Петкова Стефанова

 

 

Силвия Бориславова Цекова

 

 

Богдан Цолов Банков

 

 

Цветомила Иванова Харалампиева

 

 

Иван Динков Динков

 

 

Любомила Федиева Захариева

 

 

Мария Петрова Генова

 

 

Малинка Георгиева Михайлова

 

 

Галина Илиева Кирилова

 

 

Маргарит Марков Маждраков

 

 

Емил Петков Нинов

 

 

Иванка Мариянова Борисова

 

 

Румяна Маринова Петкова                

 

 

 

2. Общинската избирателна комисия встъпва в правомощията си на 19 август 2011 г.

3. Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в 3-дневен срок от съобщаването му.

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Красимира Медарова

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова


* Публикувано на

Календар

Решения