Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2949-МИ/НР
София, 24 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: промяна в състава на ОИК – Търговище, област Търговище

Постъпило е предложение от Венка Константинова Стоянова – областен координатор на ПП ГЕРБ за област Търговище, с вх. № МИ-10-461/24.11.2015 г. относно промени в състава на ОИК – Търговище. Предлага се на мястото на Христалина Йосифова Халачева – председател на ОИК, да бъде назначена Мая Кирилова Павлова.

Към предложението са приложени: заявление от Христалина Йосифова Халачева с молба да бъде освободена като председател на ОИК; пълномощни – 2 бр.; декларация по чл. 81 във връзка с чл. 65, ал. 1 и чл. 66 от ИК от Мая Кирилова Павлова; копие от дипломата за завършено висше образование на Мая Кирилова Павлова.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5 и 6 във връзка с чл. 51, ал. 2, т. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСВОБОЖДАВА като председател на ОИК – Търговище, област Търговище, Христалина Йосифова Халачева, ЕГН …, и анулира издаденото й удостоверение.

НАЗНАЧАВА за председател на ОИК – Търговище, област Търговище, Мая Кирилова Павлова, ЕГН ...

На назначения председател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3498-НС / 23.06.2024

    относно: обявяване на Стоян Александров Михалев за народен представител от Двадесет и четвърти изборен район – София, в Петдесетото Народно събрание

  • № 3497-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Столична

  • № 3496-МИ / 21.06.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Гоце Делчев, област Благоевград

  • всички решения