Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2937-МИ
София, 16 януари 2024 г.

ОТНОСНО: предложение до президента на Република България за насрочване на частичен избор за кмет на кметство Забърдо, община Чепеларе, област Смолян

В Централната избирателна комисия с вх. № МИ-15-27 от 15.01.2024 г. е постъпила преписка от ОИК – Чепеларе, във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс.

Приложени са: решение № 94-2138-МИ от 12.01.2024 г. на ОИК – Чепеларе, с което на основание чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 1 ЗМСМА общинската избирателна комисия е обявила прекратяване на пълномощията на Здравка Валентинова Черпокова-Илиева като кмет на кметство Забърдо, община Чепеларе, област Смолян; писмо от Общински съвет – Чепеларе, с вх. № 166 от 10.01.2024 г. на ОИК, с приложена оставка от Здравка Валентинова Черпокова-Илиева, копие на протокол № 24-МИ от 12.01.2024 г. от заседание на ОИК – Чепеларе.

От извършената служебна проверка от електронната страница на ГД „ГРАО“ при МРРБ е видно, че е налице условието за произвеждане на избор за кмет на кметство Забърдо, община Чепеларе, област Смолян, съгласно чл. 463, ал. 1 от Изборния кодекс.

След като разгледа представените документи, Централната избирателна комисия прие, че Общинската избирателна комисия – Чепеларе, област Смолян, е представила необходимите документи съгласно чл. 463, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс, установяващи предсрочното прекратяване на пълномощията на кмета на кметство и необходимостта от произвеждане на частичен избор за кмет на кметство Забърдо, община Чепеларе, област Смолян.

Предвид изложеното и на основание чл. 463, ал. 4 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ПРЕДЛАГА на президента на Република България да насрочи частичен избор за кмет на кметство Забърдо, община Чепеларе, област Смолян.


Председател: Камелия Нейкова

Секретар: Севинч Солакова

КЦ/МБ


* Публикувано на

Календар

Решения