Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2935-МИ
София, 13 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: изменение на т. 24 на Решение № 2363-МИ от 26 септември 2015 г.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 209, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ т. 24 на Решение № 2363-МИ от 26 септември 2015 г., както следва:

„24. Унищожаването на технологичния брак, получен при отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва след проверка на технологичния брак и печатните форми в съответната печатница.

При проверката на технологичния брак и на печатните форми могат да присъстват упълномощени членове на общинската избирателна комисия по седалището на съответната печатница и/или на ЦИК.

Унищожаването на технологичния брак и на печатните форми се извършва в присъствието на упълномощени членове на общинската избирателна комисия по седалището на съответната печатница и/или на ЦИК съгласно график – приложение към решението.

Проверката на технологичния брак и на печатните форми, както и унищожаването им, се извършва под контрола на Министерството на финансите, за което се съставя протокол. Екземпляри от протоколите от проверката на технологичния брак и на печатните форми, както и екземпляри от унищожаването на технологичния брак и на печатните форми, се предоставят на Централната избирателна комисия.

В случаите на командироване на членове на ОИК и на ЦИК средствата са за сметка на държавния бюджет.“


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2363-МИ/

Календар

Решения

  • № 1805-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 60-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1804-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 59-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • № 1803-НС / 21.03.2023

    относно: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

  • всички решения