Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2363-МИ
София, 26 септември 2015 г.

ОТНОСНО: изменение на Решение № 2260-МИ от 18.09.2015 г. за осъществяване на контрол от ЦИК при отпечатването на хартиените бюлетини при произвеждане на изборите за общински съветници и за кметове на 25 октомври 2015 г.

Поради въведена електронна система за обмен на информация във връзка с изготвянето на предпечатните заготовки на бюлетините, одобряването и удостоверяването на одобрението е налице необходимост от изменение на Решение № 2260-МИ от 18 септември 2015 г. на ЦИК.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, чл. 6, ал. 3, изр. второ, чл. 209, ал. 1, изр. второ във връзка с чл. 87, ал. 1, т. 9 и 20 от Изборния кодекс във връзка с Наредбата за условията и реда за отпечатване и контрол върху ценни книжа, обн., ДВ, бр. 101 от 1994 г.; изм. и доп., бр. 38 от 1995 г., изм. бр. 73 от 1998 г., бр. 8 от 2001 г., изм. и доп. бр. 54 от 2008 г., бр. 22 от 2011 г. , бр. 60 от 07.08.2015 г. (Наредбата), Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ Решение № 2260-МИ от 18 септември 2015 г., както следва:

 1. Образците на бюлетините за отделните видове избори се изработват от Печатницата на БНБ/подизпълнителя в частта за управление на процесите на предпечат, утвърждаване и печат на бюлетините, наричан по-нататък Подизпълнител. Образците на бюлетините се изработват при спазване на техническите характеристики, одобрени с Решение № 2287-МИ от 21 септември 2015 г., попр. с Решение № 2314-МИ от 23 септември 2015 г.
 2. Незабавно след приключване на проверката на кандидатските листи от ГД „ГРАО“ при установени грешки и несъответствия ОИК приема решения за отстраняване на грешките и несъответствията. Коректните данни от решенията се въвеждат в електронната система на съответната ОИК.
 3. Печатницата на БНБ/Подизпълнителят изготвя и изпраща на всяка ОИК по електронен път графичен файл с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони за одобрение.
 4. За обезпечаване на процеса за изпълнение на дейностите по обмена на информация във връзка с отпечатването на хартиените бюлетини всяка ОИК изпълнява инструкция за работа, предоставена от Печатницата на БНБ/Подизпълнителя. Инструкцията за работа съдържа и телефони за връзка и оказване на съдействие във връзка с работата с електронната система.
 5. Общинската избирателна комисия незабавно след получаване на графичния файл с предпечат на хартиените бюлетини по изборни райони провежда заседание за одобряване на графичния файл с образец на бюлетината.

Общинската избирателна комисия одобрява графичния файл с образец на бюлетината като принтира образеца и върху него се подписват всички присъстващи членове на ОИК и изписват трите си имена саморъчно. Задължително се отбелязват датата и часът на одобряването на образеца на бюлетината.

Одобряването се удостоверява чрез електронния подпис, издаден на съответната ОИК.

 1. Описаната в т. 5 процедура се прилага за одобряване на образеца на всяка бюлетина за всеки отделен вид избор на територията на общината.
 2. Одобрените образци на бюлетините, съдържащи имената и подписите на присъстващите членове на ОИК се прилагат към протокола от заседанието на ОИК като неразделна част.
 3. Отпечатването на хартиените бюлетини се осъществява при спазване на съответните изисквания на Изборния кодекс, решенията на Централната избирателна комисия, съответните решения на общинските избирателни комисии, Наредбата и сключения за целта договор.
 4. Печатницата на БНБ предоставя на Централната избирателна комисия копие от договора за отпечатване на хартиените бюлетини, копие от договорите с подизпълнителите (печатниците-изпълнители и подизпълнителя в частта за управление на процесите на предпечат), както и информация за сроковете по изпълнението на всеки отделен договор.
 5. Процесът на отпечатване на хартиените бюлетини започва след получаване на потвърждаването за одобряване на предпечатната заготовка от упълномощени членове на ОИК по електронен път.
 6. Централната избирателна комисия при констатиране на грешка в съответна бюлетина може да спре процеса на отпечатване и да я върне на съответната ОИК за проверка и вземане на решение за промяна или потвърждение на предпечатния образец. Общинската избирателна комисия незабавно извършва проверка и взема решение за промяна или потвърждаване на съдържанието на върнатата бюлетина и уведомява ЦИК, Печатницата на БНБ/Подизпълнителя.
 7. Централната избирателна комисия може по всяко време да извършва проверки във всеки един от етапите по обмен на информация, съгласуване, одобряване, потвърждаване и започване на процеса по отпечатване на бюлетините, включително при предаването и транспортирането на отпечатаните бюлетини, както и на мястото в печатницата (всяка печатница изпълнител) чрез упълномощени членове на комисията и има право:

– да спира започването на отпечатването на бюлетините в случаите на констатирани грешки в съдържанието на бюлетините;

– на свободен достъп в служебните помещения и до документацията, свързана с отпечатването на хартиените бюлетини;

– да изисква допълнителни справки, сведения и др. документи, свързани с проверката. Ръководителите и служителите на печатницата (печатниците-изпълнители) са длъжни да съдействат на Централната избирателна комисия при осъществяване на контролната й дейност.

 1. Печатницата (всяка печатница изпълнител) следва да организира дейността си по отпечатването на хартиените бюлетини по начин, който гарантира количеството, поредност на номерацията (серийност), като осигурява:

- затворена техническа и организационна система, гарантираща запазването на конфиденциалност и неприкосновеност на информацията, свързана с отпечатваните хартиени бюлетини;

- квалифициран персонал и организация на дейностите по осъществяване на текущ контрол върху всички етапи на отпечатването на хартиените бюлетини;

- производствени технологии, позволяващи внедряването на съвременни и специфични системи за защита на хартиените бюлетини от фалшификация и подправяне;

- контрол при съхраняването на отпечатаните хартиени бюлетини и материалите, използвани за отпечатването им;

- контрол при съхраняването и унищожаването на технологичния отпадък от материали, използвани при изработката на хартиените бюлетини.

 1. Печатницата (всяка печатница изпълнител) е длъжна да приведе помещенията си за изработка и съхранение на хартиените бюлетини в съответствие с изискванията на Министерството на финансите и Министерството на вътрешните работи с цел осигуряване на контрола при отпечатването и за опазването на хартиените бюлетини от пожар, посегателства и унищожение.
 2. Предаването на отпечатаните хартиени бюлетини се извършва на територията на печатницата (всяка печатница изпълнител) под контрола на Министерството на финансите по предварително съгласуван със съответната ОИК и областна администрация график в присъствието на упълномощени представители на печатницата изпълнител, на съответната областна администрация и на двама упълномощени членове на общинската избирателна комисия, предложени от различни партии и коалиции. За предаването се съставя протокол, който се подписва от присъствалите упълномощени представители и представители на Министерството на финансите. Копие от графика, съответно копие от протокола, се предоставя на ЦИК.
 3. Транспортирането на бюлетините се осъществява от печатницата.
 4. Упълномощените представители на съответната общинска избирателна комисия и областна администрация приемат бюлетините и съпровождат транспортното средство, което ги превозва до съответния областен център.
 5. Бюлетините за съответния изборен район – община, се съхраняват в определени от областния управител за целта помещения. Помещенията се запечатват с ленти, подписани от всички членове на съответната ОИК, подпечатани с нейния печат и отразяване върху лентата на датата и часа на поставяне на лентата, удостоверено с подписите на двамата упълномощени членове, присъствали на приемането на бюлетини на територията на съответната печатница.
 6. Охранителните дейности при транспортирането и съхранението на бюлетините се извършват от органите на Министерството на вътрешните работи.
 7. Общинските избирателни комисии контролират транспортирането, съхранението и разпределението на бюлетините по общини и секции.
 8. За съхранението и транспортирането на отпечатаните хартиени бюлетини до предаването им в областния център отговорност носи печатницата.
 9. За произвеждането на втори тур на изборите за кметове се прилагат горепосочените правила със следните изключения: незабавно след определянето на резултатите от първия тур и подписването на протоколите и решенията на ОИК в електронната система се въвежда информация за кандидатите, които ще участват във втория тур.
 10. Общинската избирателна комисия одобрява предпечатната заготовка и я изпраща незабавно, но не по-късно от 3 часа след получаването й.
 11. Унищожаването на технологичния брак, получен при отпечатването на хартиените бюлетини, се извършва в присъствието на упълномощени представители на съответната ОИК под контрола на Министерството на финансите, за което се съставя протокол. Командировъчните средства за членовете на ОИК са за сметка на държавния бюджет. При унищожаването на технологичния брак могат да присъстват и упълномощени членове на Централната избирателна комисия.

 


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Свързани решения:

2260-МИ/

2935-МИ/

Календар

 • ПонВтСрЧетПетСъбНед
  123
  45678910
  11121314151617
  18192021222324
  25262728293031
   

Решения

 • № 3005-МИ / 29.02.2024

  относно: промяна в състава на ОИК – Радомир, област Перник

 • № 3004-МИ / 29.02.2024

  относно: предложение до президента на Република България за насрочване на нов избор за кмет на кметство Студеница, община Хитрино, област Шумен

 • № 3003-МИ / 29.02.2024

  относно: промени в състава на ОИК – Разград, област Разград

 • всички решения