Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2922-НС
София, 9 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: заявлениe от Стефан Неделчев Иванов – кандидат за народен представител, да не бъде обявен за народен представител в 43-то Народно събрание от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и осми изборен район – Търговищки

С вх. № НС-02-25 от 06.11.2015 г. в ЦИК е постъпило писмо от Председателят на Народното събрание, с което уведомява ЦИК, че пълномощията на народния представител Дарин Иванов Димитров са прекратени и следва да се обяви следващия в листата кандидат от ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и осми изборен район – Търговищки. Към писмото е приложено Решение на Народното събрание от 6 ноември 2015 г. за прекратяване пълномощията на народния представител Дарин Иванов Димитров. Постъпило е заявление вх. № НС-10-13 от 09.11.2015 г. от кандидатът за народен представител Стефан Неделчев Иванов, с което заявява, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител в 43-то Народно събрание от листата на ПП „ГЕРБ“ в Двадесет и осми изборен район – Търговищки.

Съгласно чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК съгласието на кандидата да бъде регистриран е абсолютна правна предпоставка за регистрацията му от предложилата го партия, коалиция или инициативен комитет, а след произвеждане на изборите за обявяването му за избран за народен представител. Когато кандидат за народен представител подаде заявление до Централната избирателна комисия, че не желае да бъде обявен за избран за народен представител следва да се тълкува, че по същество е налице оттегляне на съгласието на кандидата, дадено чрез заявлението по чл. 255, ал. 1, т. 3 от ИК. Адресираното до ЦИК изявление, съдържащо нежелание на кандидата да бъде обявен за избран за народен представител, препятства възможността ЦИК да стори това, поради липсата на правната предпоставка изразяваща съгласието му за регистрация, съответно обявяването му за народен представител. Налице е по същество изявление за отказ от страна на кандидата да бъде обявен за избран, който обвързва ЦИК и прави невъзможно вземане на решение по реда на чл. 302, ал. 1 от ИК спрямо този кандидат.

От изложеното следва, че кандидатът за народен представител Стефан Неделчев Иванов следва да бъде заличен от листата на ПП „ГЕРБ“, поради подадено заявление за отказ от обявяване за избран за народен представител, а по същество представляващо оттегляне на съгласието за регистрация, като абсолютна правна предпоставка за неговата избираемост.

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 255, ал. 1, т. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ЗАЛИЧАВА от листата на ПП „ГЕРБ“ кандидата за народен представител Стефан Неделчев Иванов с ЕГН … от Двадесет и осми изборен район – Търговищки, на произведените избори за народни представители на 5 октомври 2014 г.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 2921-МИ / 07.12.2023

    относно: унищожаване на останалите в областната или общинската администрация бюлетини и формуляри на изборни книжа от изборите на 29 октомври 2023 г.

  • № 2920-МИ / 05.12.2023

    относно: промени в състава на ОИК – Родопи, област Пловдив

  • № 2919-МИ / 30.11.2023

    относно: жалба от В. В. Р. – жител на село Купен, община Севлиево, срещу решение № 131-МИ от 29.10.2023 г. на ОИК – Севлиево

  • всички решения