Централна Избирателна Комисия


РЕШЕНИЕ
№ 2910-МИ
София, 6 ноември 2015 г.

ОТНОСНО: жалба от Мариян Йорданов Димитров – представляващ МК „БЪДЕЩЕ ЗА РУСЕ“, срещу решения № 290-МИ от 30.10.2015 г. и № 294-МИ от 01.11.2015 г. на ОИК – Русе

Постъпила е жалба по електронната поща на Централната избирателна комисия чрез ОИК – Русе, с вх. № МИ-15-1843 от 4 ноември 2015 г. от Мариян Йорданов Димитров – представляващ „БЪДЕЩЕ ЗА РУСЕ“, срещу решения № 290-МИ от 30.10. 2015 г. и № 294-МИ от 01.11.2015 г. на ОИК – Русе.

Към жалбата са приложени оспорените решения, жалба с вх. № 398 от 30.10.2015 г., жалба вх. № 275 от 20.10.2015 г., постановление от 25.10.2015 г. по преписка № 4889/2015 г. по описа на РРП, постановление от 25.10.2015 г. по преписка № 4928/2015 г. по описа на РРП, протоколи № 34 от 20.10.2015 г. и № 43 от 30.10.2015 г. от проведени заседания на ОИК – Русе.

В жалбата се прави искане за отмяна на оспорените решения, както и ЦИК да задължи ОИК – Русе да предприеме действия да изиска от други органи събрани доказателства по описания в жалбата до ОИК случай. Жалбоподателят счита, че неправилно ОИК е приела, че депозираната до нея жалба не е подкрепена с доказателства и е оставена без уважение.
Централната избирателна комисия намира, че жалбата е подадена в срок и от лице с правен интерес, поради което е допустима. Разгледана по същество е неоснователна.

Решение № 290-МИ от 30.10.2015 г. на ОИК – Русе, което се оспорва, е постановено по повод жалба относно твърдение за нарушение, изразяващо се в поставяне на агитационни материали на една политическа партия върху вече поставените материали на коалиция, регистрирани за участие в изборите за общински съветници и за кметове. Изложени са твърдения за неправомерни действия, чрез които са били унищожени и заличени агитационни материали на МК „БЪДЕЩЕ ЗА РУСЕ“. Посочено е, че е искано съдействие от органите на МВР. С оспореното решение ОИК е оставила без уважение жалбата след произнасяне на Районна прокуратура –Русе по случая и поради липса на доказателства за изложените твърдения.

С решение № 294-МИ от 01.11.2015 г. ОИК – Русе, е оставила без разглеждане жалба, с която е искано незабавно произнасяне по жалба с вх. № 275/20.10.2015 г., което ОИК е направила с решение № 290-МИ от 30.10.2015 г. на ОИК – Русе.

Правилно ОИК – Русе е оставила жалбата без уважение, като е взела предвид събраните доказателства и направените до нея искания от жалбоподателя да предприеме действия по опазване на агитационните материали на местната коалиция. В жалбата до ОИК не се съдържа искане за установяване на административно нарушение, но дори да се приеме, че ОИК е следвала да се самосезира, не може безспорно да бъде установен извършителя на нарушението. За да постанови оспореното решение по жалба с вх. № 275/20.10.2015 г., ОИК с протоколно решение от 20.10.2015 г. е изискала информация за изложените в жалбата твърдения за нарушения на ИК от Районна прокуратура – Русе. Видно от постановление от 25.10.2015 г. на РП – Русе по преписка № 4889/2015 г. по описа на РРП „в действителност всяко от лицата отправяли обвинение към опонента си, че поставя свои агитационни материали върху вече налични такива на другата политическа партия или коалиция, с което съответните им материали бивали закривани“, което е посочено и в мотивите на оспореното решение № 290-МИ от 30.10.2015 г.

За пълнота следва да се отбележи, че към момента на оспорване на решенията на ОИК – Русе – 04.11.2015 г. за всички участници в изборите за общински съветници и за кметове в община Русе е изтекъл 7-дневния срок след изборния ден, в който съгласно чл. 186, ал. 3 от ИК имат задължението да премахнат поставените от тях агитационни материали.

С оглед изложените съображения жалбата следва да се остави без уважение.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 88 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ жалба от Мариян Йорданов Димитров – представляващ МК „БЪДЕЩЕ ЗА РУСЕ“, срещу решения № 290-МИ от 30.10. 2015 г. и решение № 294-МИ от 01.11.2015 г. на ОИК – Русе.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.


Председател: Ивилина Алексиева

Секретар: Севинч Солакова

* Публикувано на

Календар

Решения

  • № 3000-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Сапарева баня, област Кюстендил

  • № 2999-МИ / 27.02.2024

    относно: промени в състава на ОИК – Никола Козлево, област Шумен

  • № 2998 / 27.02.2024

    относно: възлагане на обществена поръчка чрез събиране на оферти с обява по реда на чл. 186 – 189а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с чл. 20, ал. 3, т. 2 ЗОП с предмет: „Застраховане на движимо имущество на ЦИК и медицински застраховки в четири обособени позиции“

  • всички решения